Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - ANALIZA LEKÓW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-ALK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MODUŁ A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - ANALIZA LEKÓW
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot: Analiza leków i kosmetyków

Specjalność: Chemia Leków

Studia I stopnia, stacjonarne

Zajęcia: wykład, laboratorium

Pełny opis:

Wykład:

Wykład omawiający podstawowe zagadnienia spektroskopii w chemii organicznej

Treści merytoryczne:

1. Wstępne zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami analizy instrumentalnej takimi jak: NMR czy MS. Krótka historia NMR i MS. Rola i znaczenie przedmiotu analizy instrumentalnej. Problemy związane z analizą związków diamagnetycznych i paramagnetycznych oraz gazów, cieczy i ciał stałych. Podstawowe pojęcia dotyczące NMR. Systemy spinowe (singlet, dublet, dublet dubletów, triplet, dublet tripletów, multiplet itd.). Interpretacja widm 1D NMR na podstawie integracji sygnałów, wartości przesunięcia chemicznego, stałej sprzężenia, J. Grupa funkcyjna. Internetowe bazy NMR, MS oraz programy komputerowe symulujące widma NMR

2. Rozwiązywanie struktur związków organicznych i nieorganicznych w oparciu o podstawowe techniki NMR. Zastosowanie programów komputerowych symulujących widma NMR, bazy internetowe NMR

3. Zagadnienia związane ze składem chemicznym kosmetyków wraz z przykładami oznaczania wybranych pierwiastków i związków chemicznych w nich stosowanych. Zarys historii kosmetyki, składniki kosmetyków i ich podział. Pierwiastki i związki nieorganiczne stosowane w kosmetykach. Analiza wybranych związków nieorganicznych stosowanych w kosmetykach. Analiza jakościowa związków organicznych (etapy identyfikacji związków organicznych). Związki organiczne stosowane w kosmetykach i metody identyfikacji wybranych związków ( węglowodory alifatyczne, aromatyczne i alkohole).

4. Związki organiczne stosowane w kosmetykach i metody identyfikacji wybranych związków (aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, aminokwasy). Wprowadzenie do analizy spektroskopowej w podczerwieni z przykładami oznaczania wybranych składników kosmetyków. Zagadnienia związane ze składem chemicznym leków wraz z przykładami oznaczania wybranych pierwiastków i związków chemicznych w nich stosowanych. Zarys historii leków, aspekty prawne i sposoby klasyfikowania leków. Składniki leków. Pierwiastki i związki nieorganiczne stosowane w lekach.

4. Związki organiczne stosowane w lekach i metody identyfikacji wybranych związków (związki metaloorganiczne, związki organiczne z atomem azotu, sole organiczne oraz związki wielofunkcyjne

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne analizy leków i kosmetyków

Treści merytoryczne:

1. rozwiązywanie struktur związków organicznych i nieorganicznych w oparciu o NMR. (3 godz., J. Nycz)

2. Ekstrakcja i identyfikacja kofeiny z herbaty, witaminy C z owoców oraz barwników z pietruszki (do wyboru)

3. Analiza wybranych leków. Cerometryczne oznaczanie paracetamolu w preparatach farmaceutycznych. Zapoznanie się z budową i właściwościami fizykochemicznymi, zasad oznaczania paracetamolu, samodzielne oznaczenia zawartości paracetamolu w tabletkach.

4. Otrzymywanie olejków eterycznych. Rozdział olejku goździkowego za pomocą chromatografii kolumnowej. Otrzymywanie i badanie jakości pudrów kosmetycznych, kremów, mleczek kosmetycznych i depilatorów

5. Omówienie zasady pomiaru techniką ICP-OES. Działanie wybranych preparatów, np. zawierających chlorowodorek werapamilu, diltiazemu, asparaginianu ornityny. Przygotowanie próbek do analizy: odważenie, przeniesienie ilościowe do zlewek. Oznaczenie półilościowe Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, Obliczenia zawartości metali w preparatach. Interpretacja otrzymanych wyników.

Literatura:

1. Atkins Peter, William Atkins, Peter William, Chemia Fizyczna rozdział 18

2. Günter Gauglitz and Tuan Vo-Dinh, Solid-state NMR, in Handbook of Spectroscopy, volume: Methods 2: NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim (2003).

3. L.A. Kazicyna, N.B. Kuplerska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury związków organicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1976

4. Arct, J. Chatizow, M. Floryńska, K. Prystupa, B. Przybyszewska-Kujawa, Encyklopedia kosmetyki, Oficyna wydawnicza SPAR, Warszawa 1996.

5.M. Molski, Chemia Piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

6.M. Iwan, R. Kurpiel-Gorgol, Z. Rzączyńska, Podstawy chemii w ćwiczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2006.

7.A. Marzec, Chemia Kosmetyków, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

8.J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2000.

9.G. Patrick, Chemia leków, PWN Warszawa 2008.

10.E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1981.

11.Farmakopea Polska IX (Tom I-II, 2011 rok), na podstawie Ph. Eur. 7 i jej suplementów

Efekty uczenia się:

posiada podstawową wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów w zakresie wybranej specjalności

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

posiada umiejętność posługiwania się sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do rozwiązywania problemów związanych z daną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu ANALIZA LEKÓW I KOSMETYKÓW ustalana jest jako średnia ważona z ocen: egzamin 60%, laboratorium 40% (obydwie oceny muszą być pozytywne).

Skala ocen z egzaminu:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Laboratorium:

Ocena stanowi średnią ze sprawozdań z odbytych ćwiczeń. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest

wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)