Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA ANALITYCZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-255 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA ANALITYCZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Pracownia magisterska B - Chemia analityczna

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Chemia - Moduł pracowni magisterskich

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

Badania międzylaboratoryjne nowych materiałów odniesienia (ICP-OES i AAS). Zatężanie jonów metali na tlenku grafenu z zastosowaniem pochodnych 1,10-fenatroliny. Chemiczne modyfikacje tlenku grafenu m.in. grupami aminowymi i tiolowymi oraz ich zastosowanie w sorpcji metali. Badania nad specjacją metali w próbkach środowiskowych. Badania w zakresie metod chemometrycznych: metody wyboru zmiennych istotnych (biomarkerów), fuzja danych, wybór zmiennych istotnych dla nieliniowych funkcji sklejanych.

Literatura:

Literatura oryginalna związana z tematyką wykonywanej pracy magisterskiej. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

- zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

- planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników

- przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

- samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe:

Prawidłowe wykonanie eksperymentów. Bezpieczna praca w laboratorium analitycznym wyposażonym w aparaturę AAS, ICP-OES i EDXRF. Umiejętność pracy laboratoryjnej indywidualnej i zespołowej.

Ocena bardzo dobra - wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie. Zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra – wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium analitycznym.

Prezentacja:

Przedstawienie sposobu opracowania wyników badań zawartych w literaturze wskazanej przez prowadzącego.

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa

i zorganizowana zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi,

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi,

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi

Ocena dostateczna - Omówienie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, liczne błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat,

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jendrzejewska
Prowadzący grup: Barbara Feist, Barbara Mikuła, Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko, Beata Walczak, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Sitko
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Barbara Feist, Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko, Beata Walczak, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Sitko
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Barbara Feist, Karina Kocot, Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko, Beata Walczak, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Sitko
Prowadzący grup: Marzena Dabioch, Barbara Feist, Karina Kocot, Justyna Polak, Katarzyna Pytlakowska, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Sitko
Prowadzący grup: Barbara Feist, Mieczysław Sajewicz, Beata Zawisza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.