Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDMIOT B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - TERMODYNAMIKA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-TERM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDMIOT B ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - TERMODYNAMIKA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość chemii fizycznej i fizyki na poziomie podstawowym oraz znajomość rachunku różniczkowego i całkowego.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki chemicznej, pozwalających na rozwiązywanie bilansów energii wybranych układów, a także obliczenia ciepła i pracy w trakcie przemian gazów doskonałych i rzeczywistych.

Zajęcia Termodynamika mają za zadanie przedstawienie obliczeń termodynamicznych jako efektywnej drogi uzyskiwania informacji o układach fizycznych i chemicznych. Zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami termodynamiki w chemii. Po ukończeniu zajęć student ma umiejętność zastosowania metody termodynamicznej do określania kierunku zachodzenia procesów fizycznych i chemicznych. Potrafi obliczać efekty energetyczne reakcji. Posługuje się modelami termodynamicznymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów fizykochemicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z termodynamiki chemicznej mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

1.) Zerowa zasada termodynamiki, równowaga termiczna, procesy adiabatyczne, temperatura empiryczna, gazowa skala temperatury.

2.) Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, pojęcia pracy i ciepła w termodynamice. Entalpia. Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki. Zastosowania pierwszej zasady termodynamiki.

3.) Procesy quasi-statyczne i odwracalne. Druga zasada termodynamiki, pojęcie entropii, zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych (samorzutnych), zmiany

entropii w układach izolowanych.

4.) Trzecia zasada termodynamiki.

5.) Związki między funkcjami termodynamicznymi.

6.) Przemiany adiabatyczne gazu doskonałego. Entalpia i energia wewnętrzna gazu doskonałego. Związek pomiędzy adiabatą a izotermą.

7.) Stany makro układu i prawdopodobieństwo termodynamiczne. Cząsteczkowa funkcja rozdziału. Związek energii wewnętrznej z cząsteczkową funkcją rozdziału

8.) Entropia statystyczna. Kanoniczna funkcja rozdziału i jej związki z funkcjami termodynamicznymi

9.) Zastosowania termodynamiki statystycznej: średnie energie różnych rodzajów ruchu, pojemności cieplne, równania stanu, entropie resztkowe, stałe równowagi.

10) Modele termodynamiczne estymacji właściwości substancji o znaczeniu technologicznym.

11) Relacje pVT. Termiczne i kaloryczne równania stanu. Zastosowanie równania stanu do opisu ewolucji fazowej gazów.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa 1994.

3. P. W. Atkins, C. A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa 1982.

5. A. W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 1978.

6. J. Szarawara, Termodynamika chemiczna stosowana, WNT Warszawa 2007.

7. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

8. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.

9. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.

10. Wiśniewski S.:, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

literatura uzupełniająca:

1. W. Ufnalski, Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

2. A. Fronczak, Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki fizyki statystycznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

posiada wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów w zakresie wybranej specjalności

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

posiada umiejętność posługiwania się sprzętem oraz oprogramowaniem niezbędnym do rozwiązywania problemów związanych z daną specjalnością

opracowuje sprawozdania z wykonanych ćwiczeń i dokonuje krytycznej analizy wyników

korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej

krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

średnia ważona z wykładu (40%) i z laboratorium (60%)

Ocena z wykładu, to ocena z kolokwium pisemnego na zaliczenie

Ocena z laboratorium, to średnia arytmetyczna z kolokwiów pisemnych

Na sprawdzianie pisemnym obowiązują treści ujęte w opisie zajęć oraz umiejętność zastosowania ich w zadaniach rachunkowych.

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu termodynamiki i chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów,

Ocena dobra plus - student samodzielnie rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu termodynamiki i chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne błędy niewynikające z braków merytorycznych np. pomyłka w obliczeniach,

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu termodynamiki i chemii fizycznej oraz rozwiązuje zagadnienia problemowe, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy merytoryczne,

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu termodynamiki i chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając nieliczne błędy merytoryczne oraz rachunkowe,

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i prawa fizykochemiczne, rozwiązuje zagadnienia typowe z zakresu termodynamiki i chemii fizycznej, popełniając błędy

Ocena niedostateczna - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw fizykochemicznych.

Powyższemu opisowi odpowiada następująca skala procentowa:

poniżej 55% - ndst

55 -69% - dost

70-75% - +dost

76-88% - dobry

89-94% - +dobry

>95 – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Chorążewski
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona z wykładu (40%) i z laboratorium (60%)

Ocena z wykładu, to ocena z kolokwium pisemnego na zaliczenie

Ocena z laboratorium, to średnia arytmetyczna ze sprawozdań bądź prezentacji multimedialnych na temat wybranych zagadnień termodynamicznych oraz kolokwiów pisemnych.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki chemicznej, pozwalających na rozwiązywanie bilansów energii wybranych układów, a także obliczenia ciepła i pracy w trakcie przemian gazów doskonałych i rzeczywistych.

Zajęcia Termodynamika mają za zadanie przedstawienie obliczeń termodynamicznych jako efektywnej drogi uzyskiwania informacji o układach fizycznych i chemicznych. Zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami termodynamiki w chemii. Po ukończeniu zajęć student ma umiejętność zastosowania metody termodynamicznej do określania kierunku zachodzenia procesów fizycznych i chemicznych. Potrafi obliczać efekty energetyczne reakcji. Posługuje się modelami termodynamicznymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów fizykochemicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z termodynamiki chemicznej mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

1.) Zerowa zasada termodynamiki, równowaga termiczna, procesy adiabatyczne, temperatura empiryczna, gazowa skala temperatury.

2.) Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, pojęcia pracy i ciepła w termodynamice. Entalpia. Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki. Zastosowania pierwszej zasady termodynamiki.

3.) Procesy quasi-statyczne i odwracalne. Druga zasada termodynamiki, pojęcie entropii, zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych (samorzutnych), zmiany

entropii w układach izolowanych.

4.) Trzecia zasada termodynamiki.

5.) Związki między funkcjami termodynamicznymi.

6.) Przemiany adiabatyczne gazu doskonałego. Entalpia i energia wewnętrzna gazu doskonałego. Związek pomiędzy adiabatą a izotermą.

7.) Stany makro układu i prawdopodobieństwo termodynamiczne. Cząsteczkowa funkcja rozdziału. Związek energii wewnętrznej z cząsteczkową funkcją rozdziału

8.) Entropia statystyczna. Kanoniczna funkcja rozdziału i jej związki z funkcjami termodynamicznymi

9.) Zastosowania termodynamiki statystycznej: średnie energie różnych rodzajów ruchu, pojemności cieplne, równania stanu, entropie resztkowe, stałe równowagi.

10) Modele termodynamiczne estymacji właściwości substancji o znaczeniu technologicznym.

11) Relacje pVT. Termiczne i kaloryczne równania stanu. Zastosowanie równania stanu do opisu ewolucji fazowej gazów.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa 1994.

3. P. W. Atkins, C. A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa 1982.

5. A. W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 1978.

6. J. Szarawara, Termodynamika chemiczna stosowana, WNT Warszawa 2007.

7. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

8. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.

9. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.

10. Wiśniewski S.:, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

literatura uzupełniająca:

1. W. Ufnalski, Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

2. A. Fronczak, Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki fizyki statystycznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Uwagi:

wymagania wstępne: znajomość chemii fizycznej i fizyki na poziomie

podstawowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Chorążewski
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z wykładu (40%) i z laboratorium (60%).


Ocena z wykładu, to ocena z kolokwium pisemnego na zaliczenie

Ocena z laboratorium, to średnia arytmetyczna ze sprawozdań pisemnych i ewentualnych kolokwiów pisemnych.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki chemicznej, pozwalających na rozwiązywanie bilansów energii wybranych układów, a także obliczenia ciepła i pracy w trakcie przemian gazów doskonałych i rzeczywistych.

Zajęcia Termodynamika mają za zadanie przedstawienie obliczeń termodynamicznych jako efektywnej drogi uzyskiwania informacji o układach fizycznych i chemicznych. Zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami termodynamiki w chemii. Po ukończeniu zajęć student ma umiejętność zastosowania metody termodynamicznej do określania kierunku zachodzenia procesów fizycznych i chemicznych. Potrafi obliczać efekty energetyczne reakcji. Posługuje się modelami termodynamicznymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów fizykochemicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z termodynamiki chemicznej mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

1.) Zerowa zasada termodynamiki, równowaga termiczna, procesy adiabatyczne, temperatura empiryczna, gazowa skala temperatury.

2.) Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, pojęcia pracy i ciepła w termodynamice. Entalpia. Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki. Zastosowania pierwszej zasady termodynamiki.

3.) Procesy quasi-statyczne i odwracalne. Druga zasada termodynamiki, pojęcie entropii, zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych (samorzutnych), zmiany

entropii w układach izolowanych.

4.) Trzecia zasada termodynamiki.

5.) Związki między funkcjami termodynamicznymi.

6.) Przemiany adiabatyczne gazu doskonałego. Entalpia i energia wewnętrzna gazu doskonałego. Związek pomiędzy adiabatą a izotermą.

7.) Relacje PVT dla gazów oraz faz skondensowanych.

8.) Równania stanu: równanie gazu doskonałego, równanie van der Waalsa, równania kubiczne - opis wielkości fizykochemicznych oraz diagramów fazowych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa 1994.

3. P. W. Atkins, C. A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa 1982.

5. A. W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 1978.

6. J. Szarawara, Termodynamika chemiczna stosowana, WNT Warszawa 2007.

7. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

8. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.

9. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.

10. Wiśniewski S.:, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

literatura uzupełniająca:

1. W. Ufnalski, Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

2. A. Fronczak, Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki fizyki statystycznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Uwagi:

wymagania wstępne: znajomość chemii fizycznej, matematyki oraz fizyki na poziomie podstawowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Chorążewski
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z wykładu (40%) i z laboratorium (60%).


Ocena z wykładu, to ocena z kolokwium pisemnego na zaliczenie

Ocena z laboratorium, to średnia arytmetyczna ze sprawozdań - arkuszy kalkulacyjnych i ewentualnych kolokwiów pisemnych.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki chemicznej, pozwalających na rozwiązywanie bilansów energii wybranych układów, a także obliczenia ciepła i pracy w trakcie przemian gazów doskonałych i rzeczywistych.

Zajęcia Termodynamika mają za zadanie przedstawienie obliczeń termodynamicznych jako efektywnej drogi uzyskiwania informacji o układach fizycznych i chemicznych. Zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami termodynamiki w chemii. Po ukończeniu zajęć student ma umiejętność zastosowania metody termodynamicznej do określania kierunku zachodzenia procesów fizycznych i chemicznych. Potrafi obliczać efekty energetyczne reakcji. Posługuje się modelami termodynamicznymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów fizykochemicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z termodynamiki chemicznej mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

1.) Zerowa zasada termodynamiki, równowaga termiczna, procesy adiabatyczne, temperatura empiryczna, gazowa skala temperatury.

2.) Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, pojęcia pracy i ciepła w termodynamice. Entalpia. Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki. Zastosowania pierwszej zasady termodynamiki.

3.) Procesy quasi-statyczne i odwracalne. Druga zasada termodynamiki, pojęcie entropii, zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych (samorzutnych), zmiany

entropii w układach izolowanych.

4.) Trzecia zasada termodynamiki.

5.) Związki między funkcjami termodynamicznymi.

6.) Przemiany adiabatyczne gazu doskonałego. Entalpia i energia wewnętrzna gazu doskonałego. Związek pomiędzy adiabatą a izotermą.

7.) Relacje PVT dla gazów oraz faz skondensowanych.

8.) Równania stanu: równanie gazu doskonałego, równanie van der Waalsa, równania kubiczne - opis wielkości fizykochemicznych oraz diagramów fazowych.

9.) Metody estymacji wielkości termodynamicznych - zastosowania metod udziałów grupowych.

10.) Podstawy fizykochemiczne magazynowania energii cieplnej.

11.) Obliczanie funkcji termodynamicznych substancji na podstawie danych kalorymetrycznych. Metody numeryczne w chemii fizycznej.

12.) Fluktuacyjne równanie stanu – przewidywanie gęstości w warunkach podwyższonego ciśnienia.

13.) Fluktuacyjne równanie stanu – przewidywanie prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w warunkach podwyższonego ciśnienia

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa 1994.

3. P. W. Atkins, C. A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa 1982.

5. A. W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 1978.

6. J. Szarawara, Termodynamika chemiczna stosowana, WNT Warszawa 2007.

7. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

8. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.

9. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.

10. Wiśniewski S.:, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

literatura uzupełniająca:

1. W. Ufnalski, Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

2. A. Fronczak, Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki fizyki statystycznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Uwagi:

wymagania wstępne: znajomość chemii fizycznej, matematyki oraz fizyki na poziomie podstawowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Chorążewski
Prowadzący grup: Mirosław Chorążewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z wykładu (40%) i z laboratorium (60%).


Ocena z wykładu, to ocena z kolokwium pisemnego na zaliczenie

Ocena z laboratorium, to średnia arytmetyczna ze sprawozdań - arkuszy kalkulacyjnych i ewentualnych kolokwiów pisemnych.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu termodynamiki chemicznej, pozwalających na rozwiązywanie bilansów energii wybranych układów, a także obliczenia ciepła i pracy w trakcie przemian gazów doskonałych i rzeczywistych.

Zajęcia Termodynamika mają za zadanie przedstawienie obliczeń termodynamicznych jako efektywnej drogi uzyskiwania informacji o układach fizycznych i chemicznych. Zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami termodynamiki w chemii. Po ukończeniu zajęć student ma umiejętność zastosowania metody termodynamicznej do określania kierunku zachodzenia procesów fizycznych i chemicznych. Potrafi obliczać efekty energetyczne reakcji. Posługuje się modelami termodynamicznymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów fizykochemicznych.

Pełny opis:

Zajęcia z termodynamiki chemicznej mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

1.) Zerowa zasada termodynamiki, równowaga termiczna, procesy adiabatyczne, temperatura empiryczna, gazowa skala temperatury.

2.) Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, pojęcia pracy i ciepła w termodynamice. Entalpia. Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki. Zastosowania pierwszej zasady termodynamiki.

3.) Procesy quasi-statyczne i odwracalne. Druga zasada termodynamiki, pojęcie entropii, zmiany entropii w procesach odwracalnych i nieodwracalnych (samorzutnych), zmiany

entropii w układach izolowanych.

4.) Trzecia zasada termodynamiki.

5.) Związki między funkcjami termodynamicznymi.

6.) Przemiany adiabatyczne gazu doskonałego. Entalpia i energia wewnętrzna gazu doskonałego. Związek pomiędzy adiabatą a izotermą.

7.) Relacje PVT dla gazów oraz faz skondensowanych.

8.) Równania stanu: równanie gazu doskonałego, równanie van der Waalsa, równania kubiczne - opis wielkości fizykochemicznych oraz diagramów fazowych.

9.) Metody estymacji wielkości termodynamicznych - zastosowania metod udziałów grupowych.

10.) Podstawy fizykochemiczne magazynowania energii.

11.) Obliczanie funkcji termodynamicznych substancji na podstawie danych fizykochemicznych oraz kalorymetrycznych. Metody numeryczne w termodynamice.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

2. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT, Warszawa 1994.

3. P. W. Atkins, C. A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

4. K. Gumiński, Termodynamika, PWN Warszawa 1982.

5. A. W. Adamson, Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 1978.

6. J. Szarawara, Termodynamika chemiczna stosowana, WNT Warszawa 2007.

7. H. Buchowski, W. Ufnalski, Gazy ciecze płyny, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1994,

8. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1998.

9. Szargut J.: Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991.

10. Wiśniewski S.:, Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa, 1980

literatura uzupełniająca:

1. W. Ufnalski, Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

2. A. Fronczak, Zadania i problemy z rozwiązaniami z termodynamiki fizyki statystycznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Uwagi:

wymagania wstępne: znajomość chemii fizycznej, matematyki oraz fizyki na poziomie podstawowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.