Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA NIEORGANICZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-TCH-S1-015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CHEMIA NIEORGANICZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykład:

1. Klasyfikacja, budowa, nazewnictwo, właściwości i reaktywność związków nieorganicznych; informacje podstawowe. – 2h

2. Wiązania chemiczne w związkach i substancjach nieorganicznych, w tym w związkach koordynacyjnych i metaloorganicznych. - 2 h

3. Klasy związków i substancji nieorganicznych, budowa, wiązania, charakterystyka. – 2 h

4. Okresowość właściwości pierwiastków i związków nieorganicznych. -2 h

5. Kwasy i zasady w chemii nieorganicznej, teorie kwasów i zasad. – 2h

6. Elementy chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej, wiązanie metal ligand, izomeria i nazewnictwo wybranych połączeń. -2 h

7. Szczegółowa chemia pierwiastków bloków s i p – wybrane elementy, wstęp. -2h

8. Tlenki, wodorotlenki, halogenki: budowa, właściwości, otrzymywanie. – 2 h

9. Połączenia z siarką, azotem, innymi pierwiastkami, sole: budowa, synteza, właściwości. -2h

10. Ogólna charakterystyka pierwiastków bloków d i f; specyfika pierwiastków przejściowych, wybrane klasy związków pierwiastków przejściowych. – 3h

11. Typy reakcji związków nieorganicznych i kompleksowych; mechanizmy wybranych reakcji. -2h

12. Równowagi chemiczne w chemii związków nieorganicznych i kompleksowych. – 2h

13. Otrzymywanie pierwiastków, metody laboratoryjne i przemysłowe, wybrane przykłady. – 2 h

14. Preparatyka wybranych związków nieorganicznych i koordynacyjnych; metody laboratoryjne i przemysłowe, elementy technologii nieorganicznej. -2 h

15. Wybrane przykłady zastosowań pierwiastków i ich związków nieorganicznych, koordynacyjnych i metaloorganicznych w różnych działach chemii i technologii chemicznej, w elektronice, medycynie, metalurgii i innych dziedzinach nauki i techniki. – 2h

Laboratorium:

1. Zajęcia organizacyjne, BHP, szkło, techniki pracy laboratoryjnej – 4 h

2. Sprawdziany pisemne – 4 h

3. Wykonywanie wybranych preparatów (9 związków) 9 * 5 h = 45 h

Preparaty wybierane są przez prowadzącego z następującej puli:

• DICHLOROBIS(TRIFENYLOFOSFINA)NIKIEL(II) [NiCl2(PPh3)2]

• BIS(2,4-PENTANODIONIANO)OKSOWANAD(IV); ACETYLOACETONIAN WANADYLU [VO(acac)2]

• ORTOFOSFORAN WAPNIA Ca3(PO4)2

• SIARCZAN GLINOWO-POTASOWY (AŁUN GLINOWO-POTASOWY) KAl(SO4)2 · 12 H2O

• SIARCZAN CHROMOWO – POTASOWY KCr(SO4)2· 12 H2O

• TRISZCZAWIANOGLINIAN (III) POTASU K3[Al(C2O4)3] • 3 H2O

• JODEK TLENEK BIZMUTU; TLENOJODEK BIZMUTU BiOI

• JODAN(VII) POTASU KIO4

• TRISZCZAWIANOCHROMIAN(III) POTASU K3[Cr(C2O4)3]

• CHLOREK TRIS(ETYLENODIAMINA)KOBALTU(III) [Co(en)3]Cl3

• AZOTAN trans-DIAZOTYNOBIS(ETYLENODIAMINA)KOBALTU(III) trans-[Co(en)2(NO2)2]NO3

• TETRATIOCYJANIANOKOBALTAN (II) RTĘCI Hg[Co(SCN)4]

• OCTAN MIEDZI (II) Cu2(CH3COO)4 · 2H2O

• Katena-POLIDICHLORO(1,5-CYKLOOKTADIEN)RUTEN( II) {[RuCl2(1,5-COD)]X}

4. Odrabianie zajęć – 7 h

Konwersatorium:

Rozwiązywanie zestawów zadań obejmujących zagadnienia problemowe z zakresu chemii nieorganicznej. Dyskusja dydaktyczna.

1. Repetytorium z podstaw chemii - 1h

2. Wiązania chemiczne – 2h

3. Związki koordynacyjne – 2h

4. Kwasy i zasady w chemii – 2h

5. Wodór i litowce – 1h

6. Berylowce – 1h

7. Borowce – 1h

8. Węglowce - 1h

9. Azotowce – 1h

Kolokwia pisemne – 3h

Literatura:

1. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1995.

2. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1994.

3. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2010.

4. Wykłady umieszczone na stronie internetowej Zakładu http://www.inorganic.us.edu.pl/

5. P. A. Cox Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, PWN. Warszawa, 2004

6. Wstęp do chemii koordynacyjnej Cieślak-Golonka Maria, Starosta Jan, Wasielewski Marek, PWN, Warszawa, 2010.

7. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

8. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

9. Literatura podana do wykładu

10. Preparatyka organiczna - Vogel Arthur Israel WNT w części dotyczącej BHP, szkła i techniki laboratoryjnej

11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

http://www.inorganic.us.edu.pl/?site=conv

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

Wiedza oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów z zakresu Chemii nieorganicznej. Wiadomości przekazane podczas wykładów, laboratoriów i konwersatoriów.

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Egzamin pisemny. Czas trwania 180 minut.

Studenci rozwiązują od 15 zadań spośród podanych wcześniej około 120. Zadania są otwarte, podane uprzednio zadania obejmują całość materiału wykładowego.

Kolokwium pisemne:

Zakres obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie oraz treści wskazanej literatury w tym zagadnienia umieszczone na stronie internetowej Zakładu

Skala ocen:

51 - 57 % prawidłowych odpowiedzi – 3,0

58 - 65% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

66 - 74% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

75 - 84% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

85 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Sprawdzian pisemny – czas trwania 30 minut

Na zajęciach laboratoryjnych 4 kolokwia pisemne

Na konwersatorium 3 kolokwia pisemne

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu chemii nieorganicznej.

Sprawozdanie:

Prawidłowość wykonania syntezy, wyciągnięcie odpowiednich wniosków

Poprawność merytoryczna wykonania sprawozdania (50%), wydajność uzyskanego preparatu (50%)

Student przedstawia pisemne sprawozdanie w przeciągu dwóch tygodni od wykonania ćwiczenia obrazujące proces otrzymania zadanego związku (wraz z obliczeniami wydajności).

Sprawozdanie zostaje ocenione przez prowadzącego w terminie siedmiu dni.

Ocenianie ciągłe:

Wiedza przekazana na wykładzie oraz podczas samodzielnej pracy ze wskazaną literaturą.

Ocenianie umiejętności praktycznych podczas zajęć laboratoryjnych.

Indywidualne lub grupowe dyskusje, spostrzeżenia prowadzących zajęcia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)