Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geofizyka A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geofizyka A2
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw fizyki (kinematyka, fale, elektryczność, magnetyzm) oraz geologii ogólnej i mineralogii. Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych)

Pełny opis:

Moduł Geofizyka A2 składa się z wykładów i laboratorium.

W trakcie wykładów omawiane są następujące zagadnienia: sejsmiczne metody poszukiwawcze (met. refleksyjna i refrakcyjna); głębokie sondowania sejsmiczne; geoelektryczne metody poszukiwawcze (profilowanie, sondowanie i obrazowanie oporu, potencjały własne, potencjały wzbudzone, konduktometria); zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania geologicznego.

W ramach laboratorium: omawiana jest metodyka poszukiwawczych badań sejsmicznych oraz geoelektrycznych; omawiana i prezentowana jest dostępna aparatura pomiarowa do badań powierzchniowych; wskazywane są związki pomiędzy zmianami parametrów fizycznych ośrodka a jego geologią; w oparciu o omawianą teorię wykonywane są proste prace obliczeniowe.

Literatura:

1. Milsom J. (2003) - Field geophysics; Wiley

2. Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E (1990) – Applied geophysics, Cambridge University Press,

3. Jak uczynić Ziemię przezroczystą – www. e-learning.us.edu.pl

4. Trześniowski Z. (2005) – Jak odkryć ropę naftową?, AR-W media2,

5. Zarys geofizyki stosowanej (1972) – praca zbiorowa (red. Z. Fajklewicz) Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

6. Zuberek W.M. Chodyń L., Idziak A., Żogała B. (1985) - Ćwiczenia terenowe z geofizyki dla studentów geologii, Skrypt UŚ, nr 370,

Efekty uczenia się:

Poznanie podstaw fizycznych zjawisk wykorzystywanych w geofizycznych metodach poszukiwawczych

Umiejętność scharakteryzowania metodyki powierzchniowych pomiarów sejsmicznych oraz geoelektrycznych

Poznanie zasady działania wybranej aparatury pomiarowej.

Poznanie możliwości wykorzystania omawianych metod geofizycznych.

Nabycie umiejętności wykonywania prostych obliczeń zawiązanych z analizą i interpretacją danych terenowych przy pomocy podstawowych programów komputerowych i świadomości ich ograniczeń.

Nabycie umiejętności redagowania tekstów podsumowujących badania oraz prezentowania wyników badań

Świadomość ograniczeń własnej wiedzy oraz umiejętności i potrzeby ich niwelowania

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu (70%) oraz laboratorium (30%)

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Czas trwania 90 min. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z laboratorium.

Ocena pozytywna z egzaminu - po uzyskaniu przez studenta liczby punktów świadczącej o co najmniej dostatecznym opanowaniu materiału na podstawie kryteriów określonych przez egzaminatora.

Ocena z laboratorium jest wypadkową następujących elementów: sprawdziany wiedzy, prace obliczeniowe, ewentualne prace terenowe, obecność na zajęciach.

Sprawdziany pisemne odbywają się po zakończeniu omawiania każdego działu. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny ze sprawdzianu jest uzyskanie przez studenta liczby punktów świadczącej o co najmniej dostatecznym opanowaniu materiału na podstawie kryteriów określonych każdorazowo przez osobę prowadzącą zajęcia z przedmiotu.

Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej. Czas trwania: do 90 minut.

Warunkiem zaliczenia prac obliczeniowych jest ocena poprawności uzyskanych wyników i formy ich prezentacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pierwoła
Prowadzący grup: Danuta Garus, Maciej Mendecki, Jolanta Pierwoła, Bogdan Żogała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pierwoła
Prowadzący grup: Jolanta Pierwoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pierwoła
Prowadzący grup: Jolanta Pierwoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pierwoła
Prowadzący grup: Jolanta Pierwoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Pierwoła
Prowadzący grup: Jolanta Pierwoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.