Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-212 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia inżynierska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzny

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie geologii podstawowej i hydrogeologii

Skrócony opis:

Moduł geologia inżynierska ma zapoznać studentów z procesami powstawania gruntów, własnościami fizycznymi i mechanicznymi gruntów. Procesami geologiczno-inżynierskimi oraz podstawami projektowania i wykonawstwa badań laboratoryjnych i polowych gruntów. Rejonizacja warunków geologiczno-inżynierskich

Pełny opis:

Podział gruntów budowlanych wg normy PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2

Oznaczanie makroskopowe gruntów

Gęstość właściwa i objętościowa - metody wyznaczania

Skład granulometryczny gruntów spoistych i niespoistych – metody wyznaczania

Granice Atterberga – metody wyznaczania

Ściśliwość gruntów – metody wyznaczania edometrycznych modułów ściśliwości

Wytrzymałość gruntów na ścinanie – metody wyznaczania kąta tarcia

wewnętrznego i kohezji

Skład mineralny i ziarnowy gruntów

Woda i gazy w gruntach

Własności fizyczne gruntów

Własności mechaniczne gruntów

Geneza gruntów, procesy erozji i akumulacji

Gleby

Geologiczno-inżynierskie badanie obszarów krasowych

Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów budowlanych w Polsce

Mapy i dokumentacje geologiczno inżynierskie

Literatura:

1. E. Myślińska. - Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2006

2. S. Pisarczyk – Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2001

3. E Myślińska. - Leksykon gruntoznawstwa. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1996.

4. W.C. Kowalski – Geologia Inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988

5. B. Grabowska-Olszewska, J. M. Siergiejew (red.) – Gruntoznawstwo. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1977

6. S. Pisarczyk, B. Rymsza – Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993

7. Z. Glazer. J. Malinowski – Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1991

8. Z. Wiłun – Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student zna klasyfikacje gruntów budowlanych oraz normy krajowe i europejskie w tym zakresie

Zna procesy powstawania gruntów i ich cechy w zależności od genezy

Zna zasady geologiczno-inżynierskich badań podłoża budowlanego

Posiada wiedzę o rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich

Potrafi dokonać makroskopowego rozpoznawania gruntów

Potrafi zinterpretować wyniki oznaczeń podstawowych cech fizycznych i mechanicznych gruntów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: sprawdzian pisemny

Ćwiczenia: test pisemny i test praktyczny z rozpoznawania gruntów, sprawozdania z 4 ćwiczeń

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z oceny z wykładów i ćwiczeń

Sprawdzian składający się z dwu części. Część pierwsza obejmuje test pisemny składający się z 15 pytań o punktacji od 0,5 do 2 punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 13. Część druga obejmuje makroskopowe rozpoznanie gruntu wraz z opisem. Każdy zdający otrzymuje do rozpoznania jeden, różny rodzaj gruntu. Maksymalna ilość punktów – 4 pkt.

Egzamin obejmuje 20 pytań. Każde pytanie oceniane na 1 punkt. Ocena dostateczna od 12 punktów włącznie. Skala ocen 12 – 13,6 pkt – dst, 13,7 – 15,2 – dst+, 15,3 – 16,8 – dobry, 16,9 – 18,4 – dobry+, 18,5 – 20 – bdb. Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyn Rubin
Prowadzący grup: Krystyn Rubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.