Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Tektonika i geologia strukturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-GE-S1-GL1-292 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Tektonika i geologia strukturalna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy realizowane w ramach modułów: Geologia fizyczna, Tektonika i geologia strukturalna

Skrócony opis:

Celem modułu ĆWICZENIA TERENOWE Z TEKTONIKI I GEOLOGII STRUKTURALNEJ jest zdobycie praktycznych umiejętności obserwacji i opisu struktur tektonicznych, wprawnego posługiwania się kompasem geologicznym, wykonywania podstawowych operacji przestrzennych na

siatkach stereograficznych, samodzielna interpretacja zebranych w terenie wyników badań strukturalnych. Końcowym efektem prac terenowych i kameralnych jest raport geologiczno-strukturalny dla wybranych obszarów badawczych

Pełny opis:

Zajęcia w terenie prowadzone są w odkrywkowych zakładach górniczych oraz odsłonięciach naturalnych w grupach max. 8-osobowych, z podziałem na podgrupy 2-osobowe. Każda podgrupa opracowuje samodzielnie przydzielony jej teren, przenosząc wyniki badań terenowych na kameralne opracowanie w formie raportu - opis + 21 następujących załączników graficznych:

- tabelaryczne zestawienie pomiarów tektonicznych

- 3 diagramy punktowe (spękań, foliacji i lineacji)

- 2 diagramy konturowe (spękań i foliacji)

- elipsoida naprężeń dla systemu spękań ścinających

- diagram rozetowy spękań

- diagram interpretacyjny

- mapa lokalizacyjna

- rysunek ogólny odsłonięcia (grupy odsłonięć)

- 10 rysunków i szkiców wybranych struktur tektonicznych i miejsc ich superpozycji

Literatura:

- Kuzak R., Żaba J., 2011 - Podstawy geologii strukturalnej Struktury fałdowe. Wyd. Nauk. PWN, W-wa.

- Żaba J., 2002 - Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (G. Opwskie). Prz. Geol>, 50.

- Żaba J. i in., 2005 - Budowa oraz ewolucja strukturalna utworów dewońsko-karbońskich Gór Opawskich

- Jaroszewski W., 1980 - Tektonika uskoków i fałdów. PWN, W-wa

- Oberc J. 1974 - Zarys tektoniki Opolszczyzny. Przew. 46 Zjazdu PTG

- Grocholski W., 1969 - Przewodnik geologiczny po Sudetach. Wyd. Geol. W-wa

- Sawicki L., 1955 - Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Głuchołazy

Efekty uczenia się:

Zakres zdobytych umiejętności:

- sposób prowadzenia notatnika,

- samodzielne prowadzenie badań strukturalnych w terenie

- wykonywanie szkiców tektonicznych sytuacji strukturalnych,

- identyfikacja, klasyfikacja i opis struktur tektonicznych,

- dokumentowanie odsłonięć,

- wprawne posługiwanie się kompasem geologicznym,

- ma wiedzę w zakresie orientacji przestrzennej struktur planarnych i linijnych oraz ich wzajemnych relacji geometryczno-czasowych

- zna wybrane metody analizy strukturalnej (w tym diagramy punktowe, konturowe i rozetowe, wyznaczanie osi fałdu,określanie związku genetycznego spękań z fałdami i uskokami, relacje lineacji A i B względem fałdów i uskoków oraz ocenę ich zależności wiekowej, elipsoidy naprężeń)

- wykonywanie podstawowych operacji przestrzennych na siatkach stereograficznych,

- analiza i interpretacja diagramów strukturalnych,

- dostrzeganie walorów geoedukacyjnych i geoturystycznych

- samodzielne opracowanie raportu tektoniczno-strukturalnego w oparciu o szczegółową analizę strukturalną jego graficznych części składowych

- interpretacja uzyskanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena modułu to ocena końcowego raportu geologiczno-strukturalnego, sporządzonego w oparciu o indywidualne badania terenowe, dostarczoną literaturę, kompetencje uzyskane na zajęciach kameralnych . W ocenie brana będzie pod uwagę zarówno strona merytoryczna, jak i estetyczna raportu. Ponadto na ustalenie oceny końcowej będzie miało wpływ sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie: identyfikacji i właściwej klasyfikacji struktur, wykonywania pomiarów tektonicznych oraz przekrojów tektonicznych podczas codziennych wizyt kontrolnych u każdej z grup

Gdy ocena końcowa jest niższa od oceny 3.0, konieczne jest zaliczenie poprawkowe.

Niezaliczenie ćwiczeń terenowych, z koniecznością ich powtarzania, ma miejsce w dwóch przypadkach:

1/ gdy końcowy raport terenowy wraz z załącznikami nie zostanie ostatecznie przyjęty podczas zaliczenia terenowego,

2/ gdy nastąpi drastyczne złamanie regulaminu praktyki, tj. usunięcie z kursu.

Ma miejsce na bieżąco kontrola i rozstrzyganie problemów w terenie oraz pomoc indywidualna prowadzącego w rozwiązywaniu problemów dotyczących opisów, technik wykonywania różnych diagramów oraz ich interpretacji. Indywidualna praca studenta z prowadzącym zarówno w terenie, jak i kameralnie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kuzak
Prowadzący grup: Dominik Jura, Justyna Kaczmarczyk, Ryszard Kuzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena modułu to ocena końcowego raportu geologiczno-strukturalnego, sporządzonego w oparciu o indywidualne badania terenowe, dostarczoną literaturę, kompetencje uzyskane na zajęciach kameralnych . W ocenie brana będzie pod uwagę zarówno strona merytoryczna, jak i estetyczna raportu. Ponadto na ustalenie oceny końcowej będzie miało wpływ sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie: identyfikacji i właściwej klasyfikacji struktur, wykonywania pomiarów tektonicznych oraz przekrojów tektonicznych podczas codziennych wizyt kontrolnych u każdej z grup

Gdy ocena końcowa jest niższa od oceny 3.0, konieczne jest zaliczenie poprawkowe.


Niezaliczenie ćwiczeń terenowych, z koniecznością ich powtarzania, ma miejsce w dwóch przypadkach:

1/ gdy końcowy raport terenowy wraz z załącznikami nie zostanie ostatecznie przyjęty podczas zaliczenia terenowego,

2/ gdy nastąpi drastyczne złamanie regulaminu praktyki, tj. usunięcie z kursu.


Skrócony opis:

Celem modułu ĆWICZENIA TERENOWE Z TEKTONIKI I GEOLOGII STRUKTURALNEJ jest zdobycie praktycznych umiejętności obserwacji i opisu struktur tektonicznych, wprawnego posługiwania się kompasem geologicznym, wykonywania podstawowych operacji przestrzennych na

siatkach stereograficznych, samodzielna interpretacja zebranych w terenie wyników badań strukturalnych. Końcowym efektem prac terenowych i kameralnych jest raport geologiczno-strukturalny dla wybranych obszarów badawczych

Pełny opis:

Zajęcia w terenie prowadzone są w odkrywkowych zakładach górniczych oraz odsłonięciach naturalnych w grupach max. 8-osobowych, z podziałem na podgrupy 2-osobowe. Każda podgrupa opracowuje samodzielnie przydzielony jej teren, przenosząc wyniki badań terenowych na kameralne opracowanie w formie raportu - opis + 21 następujących załączników graficznych:

- tabelaryczne zestawienie pomiarów tektonicznych

- 3 diagramy punktowe (spękań, foliacji i lineacji)

- 2 diagramy konturowe (spękań i foliacji)

- elipsoida naprężeń dla systemu spękań ścinających

- diagram rozetowy spękań

- diagram interpretacyjny

- mapa lokalizacyjna

- rysunek ogólny odsłonięcia (grupy odsłonięć)

- 10 rysunków i szkiców wybranych struktur tektonicznych i miejsc ich superpozycji

Literatura:

- Kuzak R., Żaba J., 2011 - Podstawy geologii strukturalnej Struktury fałdowe. Wyd. Nauk. PWN, W-wa.

- Żaba J., 2002 - Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (G. Opwskie). Prz. Geol>, 50.

- Żaba J. i in., 2005 - Budowa oraz ewolucja strukturalna utworów dewońsko-karbońskich Gór Opawskich

- Oberc J. 1974 - Zarys tektoniki Opolszczyzny. Przew. 46 Zjazdu PTG

- Grocholski W., 1969 - Przewodnik geologiczny po Sudetach. Wyd. Geol. W-wa

- Sawicki L., 1955 - Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Głuchołazy

Uwagi:

Na ćwiczeniach student ma obowiązek posiadać:

- aktualne ubezpieczenie NW na okres praktyk,

- wyposażenie i ubiór geologa terenowego (młotek, notatnik w twardej oprawie, kask, buty terenowe, środki przeciwkleszczowe "MUGGA", parasol)

- materiały piśmienne (blok tech., kilka ołówków zwykłych miękkich, cienkopisy czarne i kolorowe, kredki, ekierki, kątomierz, cyrkiel, kalki tech. A-4 - min 10 szt., papier kancelaryjny - 3 szt., papier milimetrowy.

Szkolenie BHP oraz wykład wstępny zostaną przeprowadzone w pierwszym dniu praktyk

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kuzak
Prowadzący grup: Dominik Jura, Ryszard Kuzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kuzak
Prowadzący grup: Ryszard Kuzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kuzak
Prowadzący grup: Ryszard Kuzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: ćwiczenia terenowe, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kuzak
Prowadzący grup: Ryszard Kuzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.