Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-BM-S1-RSZ14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.


Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów operacyjnych (obronnego

i ochronnego), a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych

w sferze militarnej;

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu strategicznego;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasadniczych działań taktycznych oraz operacji wojennych, reagowania kryzysowego oraz pokojowych;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP oraz struktury kierowania i dowodzenia, z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 zna główne zadania SZ RP wynikające z zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

 ma wiedzę dotyczącą zasad kwalifikowania i naboru do służby zawodowej (kandydackiej) w SZ RP oraz problematyki szkolenia żołnierzy rezerwy.

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZRP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Uwagi:

W trakcie pierwszych zajęć studenci zostaną zapoznani z poszczególnymi zagadnieniami, zakładanymi efektami kształcenia (w postaci wiedzy i umiejętności), zasadami zaliczenia przedmiotu, zakresem wiadomości zalecanym do samodzielnego przyswojenia oraz literaturą.

Repetytorium (realizowane na ostatnich zajęciach cyklu/ostatnich zajęciach kontaktowych) umożliwi studentom powtórzenie treści poszczególnych zajęć (uzupełnienie wiadomości przez studentów nieobecnych).

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do poszczególnych zagadnień realizowanych metodą wykładu (dyskusji związanej z wykładem), seminarium ćwiczeniowego (referatowo-dyskusyjnego) oraz zaliczenia przedmiotu. Ponadto studenci, w ramach samokształcenia, pogłębią wiedzę w zakresie zadań i struktury organizacyjnej NATO oraz UE (Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony - WPBiO) Sprecyzowanie zakresu wiadomości do samodzielnego przyswojenia nastąpi w trakcie poszczególnych zajęć cyklu (zajęć kontaktowych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.


Pełny opis:

Treści nauczania:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii.

2. System bezpieczeństwa narodowego Polski i jego składowe.

3. Organizacja Sił Zbrojnych RP (SZ RP)

4. Porównanie SZ RP z wybranymi armiami świata (regionu). Współpraca wojskowa Polski z wybranymi państwami. Trendy w sferze wojskowości.

5. Tendencje we współczesnych konfliktach zbrojnych

6. Zadania SZ RP wynikające z przepisów prawa krajowego oraz zobowiązań międzynarodowych (NATO, UE):

 zadania określone w Strategicznym Przeglądzie Obronnym;

 przygotowanie SZ RP do działania w czasie kryzysu lub wojny;

 zadania SZ RP wynikające z ustaw: „o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym” oraz przepisów wykonawczych

7. Rodzaje oraz uwarunkowania współczesnych operacji wojskowych:

 zasadnicze działania taktyczne;

 operacje wojenne, reagowania kryzysowego oraz pokojowe.

8. Wielonarodowe siły wojskowe (Siły Odpowiedzi NATO, Grupy Bojowe UE, siły w ramach koalicji) z uwzględnieniem zaangażowania SZ RP

9. Zasady udziału SZ RP w operacjach poza granicami państwa

10. Kierunki rozwoju i modernizacji SZ RP.

11. Wizyta studyjna w jednostce wojskowej (zapoznanie z tradycją jednostki, zadaniami i funkcjonowaniem jednostki oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia).

Uwagi:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów operacyjnych (obronnego

i ochronnego), a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych

w sferze militarnej;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP, przeznaczenia poszczególnych komponentów oraz struktury kierowania i dowodzenia,

z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i form współpracy wojskowej

Polski z wybranymi państwami świata (regionu)

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasadniczych działań taktycznych oraz operacji wojennych, reagowania kryzysowego oraz pokojowych;

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz potrafi określić trendy im towarzyszące

 zna główne zadania SZ RP wynikające z zapisów Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

 ma wiedzę dotyczącą zasad kwalifikowania i naboru do służby zawodowej (kandydackiej) w SZ RP oraz problematyki szkolenia żołnierzy rezerwy.

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZRP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.

Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione

w trakcie repetytorium.

Test składa się z 10 pytań (zamkniętych i otwartych). Czas trwania testu: 20 minut. Wymóg zaliczenia – uzyskanie 70% punktów.

Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego


Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów operacyjnych (obronnego

i ochronnego), a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych

w sferze militarnej;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP, przeznaczenia poszczególnych komponentów oraz struktury kierowania i dowodzenia,

z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i form współpracy wojskowej

Polski z wybranymi państwami świata (regionu)

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz potrafi określić trendy im towarzyszące

 zna główne zadania SZ RP wynikające z zapisów Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZRP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Uwagi:

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do poszczególnych zagadnień realizowanych metodą seminarium ćwiczeniowego (referatowo-dyskusyjnego) oraz zaliczenia przedmiotu. Szczegółowe wskazówki zostaną każdorazowo określone w „Wytycznych”. Sprecyzowanie zakresu wiadomości do samodzielnego przyswojenia nastąpi w trakcie poszczególnych zajęć cyklu (zajęć kontaktowych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.