Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-DPPIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność pożytku publicznego i wolontariat
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość struktury i organizacji pomocy społecznej

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie pojęcia działalności pożytku publicznego i w tym kontekście omówienie roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Omówione zostaną prawne, organizacyjne i finansowe ramy działania organizacji pozarządowych oraz rola wolontariatu w budowaniu aktywności społecznej i ramy prawne jego działania. Przedstawione będą również przykłady działania organizacji

Pełny opis:

 przedstawienie społecznych uwarunkowań angażowania się w działalność organizacji pozarządowych rola aktywnych społeczności lokalnych i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego

 omówienie pojęcia działalności pożytku publicznego, działalności odpłatnej i niepłatnej, możliwych form wsparcia organizacji pożytku publicznego

 pokazanie możliwych form współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym, w określaniu strategii i realizacji zadań publicznych

 przedstawienie prawnych i organizacyjnych form działania organizacji pozarządowych

 przedstawienie przykładów organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej, roli lokalnych liderów, zakresu współpracy z samorządami

 omówienie roli wolontariatu i uwarunkowań prawnych działalności wolontariuszy

 zaprezentowanie udziału wolontariuszy w działalność różnych organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej

Efekty uczenia się:

Student zna społeczne uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych

Student posiada wiedzę na temat różnych form współdziałania organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w obszarze działalności pożytku publicznego

Student ma wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych form działania organizacji pozarządowych

Student ma rozeznanie w działalności wolontariackiej i jej roli w kształtowaniu postaw prospołecznych

Student ma świadomość roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Student posiada orientację w różnych sposobach współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym

Student potrafi samodzielnie dotrzeć do potrzebnych informacji, ma umiejętność przygotowania prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: kolokwium ustne/pisemne, test otwarty / wyboru, sprawdzian*, praca wymagająca określonych umiejętności i wiedzy np.: recenzja, case study, projekt (indywidualny, grupowy), zadania problemowe, sprawozdanie, portfolio, prezentacja z dyskusją, prowadzenie / udział w dyskusji, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

* kolokwium, sprawdzian lub test nie powinien stanowić jedynej formy weryfikacji

Aktywność własna studenta (opcjonalnie)

- Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o treści zajęć, wskazaną w sylabusie literaturę i doświadczenia własne

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szpoczek
Prowadzący grup: Monika Szpoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.