Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (D): Praca socjalna z osobami starszymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-PSZOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (D): Praca socjalna z osobami starszymi
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

logowanie w USOS

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone senioralnej pracy socjalnej, pogłębiające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy z osobami starszymi.

Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Literatura:

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012

Balon K., Rutkiewicz G., Staręga-Piasek J., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2011), Standard pracy socjalnej z osobą starszą

Banach M., Szwedzik A., (2013), (red). Senior i rodzina, Kraków

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPSS, Warszawa.

Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. CRZL, Warszawa.

Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), IRSS, Warszawa

Jaszczak-Kuźmińska D., Katarzyna Michalska (red.) (2010), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, PARPA, Warszawa

Klimczuk A. (2010), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (w:) D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami (2012), ROPS, Kraków

Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź

Miszczak E. (2008), Czy w Polsce występuje gerontofobia? [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, PolSenior, Termedia, Poznań

Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków

Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2014), Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków

Pauli J., Włoch A. (2012), Standardy usług, Warszawa

Racław M. (red.) (2011) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Rosochacka-Gmitrzak M., Chabiera A. (red.), (2013), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, nr 8, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 10

Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, (w:) Racław M. (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), RPO, Warszawa

Szukalski P. (2009) Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (red.) Warszawa-Białystok

Szukalski P. (2010), Czym jest solidarność międzypokoleniowa?, Łódź

Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Łódź

Tobiasz-Adamczyk B. (red.) (2009), Przemoc wobec osób starszych, Kraków

Trafiałek E. (2014) Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się, Łódź

Trafiałek E. (2006), Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź

Trempała J. (2014), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój osób starszych, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, nr 1(9), Olsztyn

Twardowska-Rajewska J., Kaźmierczak D. (2014), Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Konin

Woźniak Z. (2012), Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 3

Zając-Lamparska L. (2012), Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka, Rocznik Andragogiczny 2012

Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Zgliczyński W. (2012), Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS” Nr 2(30)

Zych A. (red.) (2012), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask

UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa

Dudek M., Murat M. Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy

Fabiś A., Łacina-Łanowski A., Tomczyk Ł. (red.) (2013), Kreatywna starość, Oświęcim

Halicki J. (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Klimczuk A. (2013), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292

Kopeć E. (2013), Warunki życia a potrzeby osób w podeszłym wieku, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 36 (3/2013)

Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K. (2012), Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa, „Psychogeriatria Polska”, nr 9 (2)

Matysiak-Błaszczyk A., Modrzewski J., Sipińska D. (red.) (2011), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość, Leszno

Parnicka U., Parnicki F. (2013), Aktywny senior. Teoria i praktyka, Zamość

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M. (2013), Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, „Studia Ekonomiczne”, nr 131

Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (2010), Pozytywna starość, Poznań

Zawada A. (2010), Starość jako wartość. Relacje międzypokoleniowe, [w:] Baloglova B., Elan vital v priestore medzigeneračných vzt´ahov, Wyd. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Efekty uczenia się:

Orientacja w skali problemu starzenia się w ujęciu demograficznym

Znajomość aspektów procesu starzenia

Umiejętność wskazania cech charakterystycznych populacji osób starszych

Świadomość zmian we współczesnym rozumieniu starości

Umiejętność poprawnego diagnozowania potrzeb osób starszych

Orientacja w społecznym wizerunku osoby starszej i świadomość znaczenia jego kształtowania

Znajomość modeli uczestnictwa społecznego osób starszych

Przeciwdziałanie mechanizmowi samospełniającego się proroctwa w zachowaniach seniorów

Znajomość pojęcia solidarności międzypokoleniowej i świadome kształtowanie postawy solidarności

Umiejętności w zakresie komunikacji międzypokoleniowej

Wiedza odnośnie zmian modelu życia rodzinnego i ich wpływu na pozycję osoby starszej

Umiejętność przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu opiekuna osoby starszej

Wiedza w zakresie miejsc i form aktywności seniorów

Świadomość dotycząca istoty mieszkania seniora w kontekście pracy socjalnej

Umiejętność współpracy z środowiskiem lokalnym seniorów

Wiedza odnośnie determinant jakości życia osób starszych

Znajomość problemów wieku senioralnego i umiejętność ich rozwiązywania

Orientacja w zakresie potrzeb osób starszych i umiejętność wychodzenia im naprzeciw

Wiedza w zakresie negatywnych zjawisk okresu senioralnego (gerontofobia, ageizm, przemoc, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, i inne)

Świadomość pozytywnych aspektów okresu późnej dorosłości

Znajomość koncepcji aktywnego / pomyślnego / pozytywnego starzenia się

Kształtowanie kultury starości

Orientacja w zakresie polityki senioralnej w Polsce

Znajomość narzędzi senioralnej pracy socjalnej

Wiedza w zakresie form wsparcia i pomocy dostępnych dla seniorów (pomoc formalna i nieformalna)

Umiejętność poszukiwania nowych sposobów współpracy z seniorami

Znajomość i umiejętność zastosowania standardu pracy socjalnej z osobami starszymi

Umiejętność angażowania seniorów do współpracy

Wiedza w zakresie specyfiki zawodu opiekuna osoby starszej

Wiedza w obszarze działań niepożądanych w pracy z osobami starszymi

Znajomość dobrych praktyk w pracy seniorami

Metody i kryteria oceniania:

Projekt pomocy seniorom:

Praca w zespołach.

Należy tak podzielić pracę by każda osoba w zespole była zaangażowana w proces (podział zadań).

Projekt powinien zawierać:

1. Diagnozę:

a. określenie profilu seniora,

b. analiza SWOT,

c. zdiagnozowane problemy

(narzędzia: 1. Wywiad – rozpoznanie sytuacji; 2. Diagnoza – ocena sytuacji; 3. Wywiad z osobą starszą; 4. Arkusz obserwacji kondycji psychofizycznej osoby starszej; 5. Ekomapa)

2. Wyznaczenie celów (narzędzie – Umowa współpracy)

3. Opracowanie planu działania / wsparcia / współpracy uwzględniające nowe metody pracy socjalnej (narzędzie – Umowa współpracy)

4. Realizację planu działania (przewidywane efekty działań)

5. Systematyczną ewaluację oraz ewaluację końcową – wskaźniki

Kryteria oceny

Bdb Projekt zgodny z wymogami, zawierający minimum 5 wypełnionych narzędzi

Db + Projekt zgodny z wymogami, zawierający minimum 3 wypełnione narzędzia

Db Projekt zgodny z wymogami, zawierający minimum 1 wypełnione narzędzie

Dst + Projekt zgodny z wymogami, brak wypełnionych narzędzi

Dst Projekt z nieznacznymi uchybieniami, brak wypełnionych narzędzi

Kwerenda medialna pt. Starość w mediach

1. Czy temat starości jest poruszany?

2. Jak często?

3. W jakim ujęciu – jaki jest obraz osób starszych i starości (pozytywny, negatywny, neutralny)?

4. W jakiej formie są informacje (pełny artykuł, krótka notatka, mała wzmianka)?

5. Jakie tematy porusza się najczęściej?

Zadanie:

A). Dokonać kwerendy prasowej

- prasa codzienna – ostatni miesiąc (luty 2015) np. Gazeta wyborcza

- prasa cotygodniowa – ostatnie pół roku (wrzesień 2014-luty 2015) np. Polityka

- prasa comiesięczna – ostatni rok (marzec 2014-luty 2015) np. Wysokie obcasy

B). Dokonać kwerendy TV

- programy interwencyjne (codzienne) – miesiąc luty lub marzec, np. Uwaga! (TVN), Interwencja (Polsat)

lub

- program interwencyjny cotygodniowy – od grudnia 2014 do marca 2015, np. Magazyn Ekspresu Reporterów (TVP2)

Termin omówienia materiału 17 kwietnia

Aktywność w ramach prac zespołów (pytania kontrolne)

Aktywność dotycząca odpowiedzi na pytania kontrolne przygotowane przez każdy zespół prezentujący materiał. Odpowiedzi udzielają zespoły będące audytorium.

Każdy zespół, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na minimum 4 pytania innych zespołów otrzymuje zaliczenie z danych zajęć. Brak zaliczenia skutkuje koniecznością realizacji zadania domowego.

Aktywność indywidualna

Aktywny i twórczy udział w dyskusji dydaktycznej dotyczącej tematyki senioralnej pracy socjalnej. Studenci wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie studiów z zakresu między innymi psychologii rozwojowej i społecznej, działań interpersonalnych, treningu interpersonalnego, praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leśniak-Berek
Prowadzący grup: Ewa Leśniak-Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności w czasie prezentacji materiału wymagane jest dostarczenie zespołowi swojej części pracy),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- zaliczenie kwerendy medialnej

- zaliczenie projektu


Na ocenę końcową składają się 4 elementy:

- zaliczenie kwerendy medialnej

- zaliczenie projektu pomocy osobie starszej

- aktywność w trakcie zajęć zespołowych

- aktywność indywidualna


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone senioralnej pracy socjalnej, pogłębiające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy z osobami starszymi.

Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Literatura:

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012

Balon K., Rutkiewicz G., Staręga-Piasek J., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2011), Standard pracy socjalnej z osobą starszą

Banach M., Szwedzik A., (2013), (red). Senior i rodzina, Kraków

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPSS, Warszawa.

Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. CRZL, Warszawa.

Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), IRSS, Warszawa

Jaszczak-Kuźmińska D., Katarzyna Michalska (red.) (2010), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, PARPA, Warszawa

Klimczuk A. (2010), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (w:) D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami (2012), ROPS, Kraków

Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź

Miszczak E. (2008), Czy w Polsce występuje gerontofobia? [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, PolSenior, Termedia, Poznań

Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków

Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2014), Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków

Pauli J., Włoch A. (2012), Standardy usług, Warszawa

Racław M. (red.) (2011) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Rosochacka-Gmitrzak M., Chabiera A. (red.), (2013), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, nr 8, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 10

Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, (w:) Racław M. (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), RPO, Warszawa

Szukalski P. (2009) Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (red.) Warszawa-Białystok

Szukalski P. (2010), Czym jest solidarność międzypokoleniowa?, Łódź

Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Łódź

Tobiasz-Adamczyk B. (red.) (2009), Przemoc wobec osób starszych, Kraków

Trafiałek E. (2014) Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się, Łódź

Trafiałek E. (2006), Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź

Trempała J. (2014), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój osób starszych, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, nr 1(9), Olsztyn

Twardowska-Rajewska J., Kaźmierczak D. (2014), Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Konin

Woźniak Z. (2012), Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 3

Zając-Lamparska L. (2012), Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka, Rocznik Andragogiczny 2012

Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Zgliczyński W. (2012), Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS” Nr 2(30)

Zych A. (red.) (2012), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask

UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa

Dudek M., Murat M. Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy

Fabiś A., Łacina-Łanowski A., Tomczyk Ł. (red.) (2013), Kreatywna starość, Oświęcim

Halicki J. (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Klimczuk A. (2013), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292

Kopeć E. (2013), Warunki życia a potrzeby osób w podeszłym wieku, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 36 (3/2013)

Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K. (2012), Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa, „Psychogeriatria Polska”, nr 9 (2)

Matysiak-Błaszczyk A., Modrzewski J., Sipińska D. (red.) (2011), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość, Leszno

Parnicka U., Parnicki F. (2013), Aktywny senior. Teoria i praktyka, Zamość

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M. (2013), Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, „Studia Ekonomiczne”, nr 131

Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (2010), Pozytywna starość, Poznań

Zawada A. (2010), Starość jako wartość. Relacje międzypokoleniowe, [w:] Baloglova B., Elan vital v priestore medzigeneračných vzt´ahov, Wyd. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leśniak-Berek
Prowadzący grup: Ewa Leśniak-Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności w czasie prezentacji materiału wymagane jest dostarczenie zespołowi swojej części pracy),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- zaliczenie kwerendy medialnej

- zaliczenie projektu


Na ocenę końcową składają się 4 elementy:

- zaliczenie kwerendy medialnej

- zaliczenie projektu pomocy osobie starszej

- aktywność w trakcie zajęć zespołowych

- aktywność indywidualna


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone senioralnej pracy socjalnej, pogłębiające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy z osobami starszymi.

Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Literatura:

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012

Balon K., Rutkiewicz G., Staręga-Piasek J., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2011), Standard pracy socjalnej z osobą starszą

Banach M., Szwedzik A., (2013), (red). Senior i rodzina, Kraków

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPSS, Warszawa.

Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. CRZL, Warszawa.

Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), IRSS, Warszawa

Jaszczak-Kuźmińska D., Katarzyna Michalska (red.) (2010), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, PARPA, Warszawa

Klimczuk A. (2010), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (w:) D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami (2012), ROPS, Kraków

Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź

Miszczak E. (2008), Czy w Polsce występuje gerontofobia? [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, PolSenior, Termedia, Poznań

Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków

Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2014), Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków

Pauli J., Włoch A. (2012), Standardy usług, Warszawa

Racław M. (red.) (2011) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Rosochacka-Gmitrzak M., Chabiera A. (red.), (2013), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, nr 8, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 10

Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, (w:) Racław M. (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), RPO, Warszawa

Szukalski P. (2009) Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (red.) Warszawa-Białystok

Szukalski P. (2010), Czym jest solidarność międzypokoleniowa?, Łódź

Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Łódź

Tobiasz-Adamczyk B. (red.) (2009), Przemoc wobec osób starszych, Kraków

Trafiałek E. (2014) Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się, Łódź

Trafiałek E. (2006), Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź

Trempała J. (2014), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój osób starszych, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, nr 1(9), Olsztyn

Twardowska-Rajewska J., Kaźmierczak D. (2014), Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Konin

Woźniak Z. (2012), Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 3

Zając-Lamparska L. (2012), Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka, Rocznik Andragogiczny 2012

Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Zgliczyński W. (2012), Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS” Nr 2(30)

Zych A. (red.) (2012), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask

UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa

Dudek M., Murat M. Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy

Fabiś A., Łacina-Łanowski A., Tomczyk Ł. (red.) (2013), Kreatywna starość, Oświęcim

Halicki J. (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Klimczuk A. (2013), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292

Kopeć E. (2013), Warunki życia a potrzeby osób w podeszłym wieku, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 36 (3/2013)

Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K. (2012), Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa, „Psychogeriatria Polska”, nr 9 (2)

Matysiak-Błaszczyk A., Modrzewski J., Sipińska D. (red.) (2011), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość, Leszno

Parnicka U., Parnicki F. (2013), Aktywny senior. Teoria i praktyka, Zamość

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M. (2013), Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, „Studia Ekonomiczne”, nr 131

Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (2010), Pozytywna starość, Poznań

Zawada A. (2010), Starość jako wartość. Relacje międzypokoleniowe, [w:] Baloglova B., Elan vital v priestore medzigeneračných vzt´ahov, Wyd. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Klimczak
Prowadzący grup: Jolanta Klimczak, Maciej Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
seminarium - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności w czasie prezentacji materiału wymagane jest dostarczenie zespołowi swojej części pracy),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- zaliczenie projektu


Na ocenę końcową składają się 4 elementy:

- zaliczenie projektu pomocy osobie starszej

- aktywność w trakcie zajęć zespołowych

- aktywność indywidualna


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone senioralnej pracy socjalnej, pogłębiające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy z osobami starszymi.

Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Literatura:

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012

Balon K., Rutkiewicz G., Staręga-Piasek J., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2011), Standard pracy socjalnej z osobą starszą

Banach M., Szwedzik A., (2013), (red). Senior i rodzina, Kraków

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPSS, Warszawa.

Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. CRZL, Warszawa.

Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), IRSS, Warszawa

Jaszczak-Kuźmińska D., Katarzyna Michalska (red.) (2010), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, PARPA, Warszawa

Klimczuk A. (2010), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (w:) D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami (2012), ROPS, Kraków

Miszczak E. (2006), Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź

Miszczak E. (2008), Czy w Polsce występuje gerontofobia? [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, PolSenior, Termedia, Poznań

Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków

Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2014), Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków

Pauli J., Włoch A. (2012), Standardy usług, Warszawa

Racław M. (red.) (2011) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Rosochacka-Gmitrzak M., Chabiera A. (red.), (2013), Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, nr 8, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 10

Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, (w:) Racław M. (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ISP, Warszawa

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), RPO, Warszawa

Szukalski P. (2009) Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (red.) Warszawa-Białystok

Szukalski P. (2010), Czym jest solidarność międzypokoleniowa?, Łódź

Szukalski P., Kowaleski J.T., współred. (2008), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o społecznych i humanistycznych, Łódź

Tobiasz-Adamczyk B. (red.) (2009), Przemoc wobec osób starszych, Kraków

Trafiałek E. (2014) Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się, Łódź

Trafiałek E. (2006), Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość [w:] Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź

Trempała J. (2014), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój osób starszych, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, nr 1(9), Olsztyn

Twardowska-Rajewska J., Kaźmierczak D. (2014), Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Konin

Woźniak Z. (2012), Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – perspektywy i zagrożenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 3

Zając-Lamparska L. (2012), Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka, Rocznik Andragogiczny 2012

Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Zgliczyński W. (2012), Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku, „Studia BAS” Nr 2(30)

Zych A. (red.) (2012), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Łask

UZUPEŁNIAJĄCA:

Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa

Dudek M., Murat M. Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy

Fabiś A., Łacina-Łanowski A., Tomczyk Ł. (red.) (2013), Kreatywna starość, Oświęcim

Halicki J. (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź

Klimczuk A. (2013), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292

Kopeć E. (2013), Warunki życia a potrzeby osób w podeszłym wieku, „Społeczeństwo i rodzina”, nr 36 (3/2013)

Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K. (2012), Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa, „Psychogeriatria Polska”, nr 9 (2)

Matysiak-Błaszczyk A., Modrzewski J., Sipińska D. (red.) (2011), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dorosłość i starość, Leszno

Parnicka U., Parnicki F. (2013), Aktywny senior. Teoria i praktyka, Zamość

Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M. (2013), Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, „Studia Ekonomiczne”, nr 131

Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (2010), Pozytywna starość, Poznań

Zawada A. (2010), Starość jako wartość. Relacje międzypokoleniowe, [w:] Baloglova B., Elan vital v priestore medzigeneračných vzt´ahov, Wyd. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 15 godzin więcej informacji
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniela Dzienniak-Pulina
Prowadzący grup: Daniela Dzienniak-Pulina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

udział w warsztatach terenowych i raport - 75% oceny

aktywność na zajęciach- 25% oceny

Pełny opis:

Społeczno- kulturowa konceptualizacja starości

Polityki społeczne wobec starości w wybranych krajach europejskich

Seniorzy jako kategoria pracy socjalnej- między stereotypizacją a zróżnicowaniem

Modele pracy socjalnej z osobami starszymi w ujęciu krytycznym

Aktywność i empowerment seniorów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leśniak-Berek
Prowadzący grup: Ewa Leśniak-Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności w czasie prezentacji materiału wymagane jest dostarczenie zespołowi swojej części pracy),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- zaliczenie kwerendy medialnej

- przygotowanie projektu wsparcia dla seniora


Na ocenę końcową składają się 4 elementy:

- zaliczenie kwerendy medialnej

- opracowanie projektu pomocy osobie starszej

- aktywność w trakcie zajęć zespołowych

- aktywność indywidualna


Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Leśniak-Berek
Prowadzący grup: Ewa Leśniak-Berek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do zaliczenia modułu są:

- obecność na zajęciach (w przypadku nieobecności w czasie prezentacji materiału wymagane jest dostarczenie zespołowi swojej części pracy),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość lektur, udział w dyskusji, twórcze realizowanie zadań warsztatowych),

- zaliczenie kwerendy medialnej

- przygotowanie projektu wsparcia dla seniora (lub przygotowanie plakatu do sesji posterowej konferencji nt. DPS)


Na ocenę końcową składają się 4 elementy:

- zaliczenie kwerendy medialnej

- opracowanie projektu pomocy osobie starszej lub przygotowanie plakatu

- aktywność w trakcie zajęć zespołowych

- aktywność indywidualna


Pełny opis:

Celem seminarium jest nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie pracy z osobami starszymi. Studenci kształcą się w kierunku profesjonalnej współpracy z seniorami. Pogłębiają świadomość istoty problemu demograficznego starzenia się społeczeństw, analizują zadania senioralnej polityki społecznej, poznają złożoność aspektów starzenia się, rozwijają wiedzę w tematyce solidarności międzypokoleniowej, poznają pozytywne koncepcje starzenia się, kształtują niestereotypowe myślenie o etapie późnej starości, nabywają kompetencji sprzyjających budowaniu "kultury starzenia się".

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.