Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-WKRPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw pracy socjalnej

Skrócony opis:

Student zapozna się z przykładami stosowania współczesnych podejść do pracy socjalnej opartych na zasadzie empowerment oraz na teorii systemów. Celem jest też zdobycie wiedzy na temat praktycznego zastosowania sieciowania w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Celem jest zdobycie wiedzy na temat:

- różnych metod aktywizowania i motywowania klientów do

podejmowania działań w w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

- specyfiki procesu zmiany, reakcji na zmianę i oporu wobec niej,

- wykorzystywania zasobów i potencjału klienta - zasada

empowerment

- roli pracownika socjalnego w budowania profesjonalnej relacji

- metod pracy z "trudnym" klientem, niezainteresowanym współpracą

z pracownikiem socjalnym

- wykorzystywania zasobów zewnętrznych - sieciowanie w pracy

socjalnej (pracownik socjalny jako menadżer przypadku).

Student zapozna się również z przykładami stosowania różnych podejść w p[racy socjalnej (Podejście Skoncentrowane na rozwiązaniach, Dialog Motywujący)

Student powinien rozumieć jak ważne w pracy socjalnej jest

podmiotowe podejście do klienta, wyzwalające jego potencjał oraz jaka jest rola systemów, w których funkcjonuje klient i możliwości wykorzystywania przez niego zasobów tkwiących w tych systemach poprzez budowanie sieci wsparcia społecznego poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat współczesnych metod mobilizowania i motywowania klientów do zmiany swojej trudnej sytuacji

Student zna i rozumie zasadę empowerment jako podstawową w pracy socjalnej

Student ma świadomość roli w uruchamianiu procesu zmian.

Student ma świadomość odpowiedzialności za budowanie profesjonalnej relacji z klientem

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: kolokwium ustne/pisemne, test otwarty / wyboru, sprawdzian*, praca wymagająca określonych umiejętności i wiedzy np.: recenzja, case study, projekt (indywidualny, grupowy), zadania problemowe, sprawozdanie, portfolio, prezentacja z dyskusją, prowadzenie / udział w dyskusji, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

* kolokwium, sprawdzian lub test nie powinien stanowić jedynej formy weryfikacji

Aktywność własna studenta (opcjonalnie)

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o treści zajęć, wskazaną w sylabusie literaturę i doświadczenia własne

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mandrysz
Prowadzący grup: Witold Mandrysz, Monika Szpoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.