Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-AR-S1-35 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Krzywoń
Prowadzący grup: Danuta Krzywoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ta jest średnią arytmetyczną za ćwiczenia i wykład. Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.

Metody i kryteria oceniania

1. Warunki:

- obecność na wszystkich zajęciach typu ćwiczenia, także wykłady

- gotowość: przygotowanie merytoryczne i techniczne,

- aktywność operatywna: posługiwanie się wiedzą przedmiotową i umiejętnościami oraz środkami dydaktycznymi,

2. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń na ocenę - forma ustna /i lub pisemna [ewentualnie kontakt indywidualny z wykładowcą w wyznaczonych terminach]

3. Egzamin forma pisemna [ewentualnie ustna - kontakt indywidualny z wykładowcą w wyznaczonych terminach]

Student

- posiada własną strukturę wiedzy wnikającą z programu zajęć,

- posługuje się nią operatywnie w toku rozmowy i odpowiada na konkretne pytania sprawdzające efekty uczenia się,

- dokonuje samooceny swojego uczestnictwa w zajęciach.

- wyraża własne zadanie w kwestii wpływu przedmiotu Terapia pedagogiczna na jego wykształcenie zawodowe.

Zajęcia obowiązkowe, polegają na osobistym udziale w nich studentów, gdyż mają charakter warsztatów metodycznych podczas których nabierają oni konkretnych kompetencji, ucząc się efektywnego wiązania teorii z praktyką oraz ich zastosowania w działalności profilaktycznej i pomocowej. Nie dopuszcza się innych form organizacji studiowania tego przedmiotu.


Pełny opis:

1. Student:

- zna i rozumie treść podstawowych pojęć przedmiotowych,

- posługuje się kompetentnie specjalistyczną terminologią wyjaśniając zagadnienia teoretyczne, rozwiązując zadania praktyczne,

2. Student:

- zna cel i istotę pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyjaśnia zasady jej udzielania,

- wymienia jej formy organizacyjne,

- wskazuje akty prawa sankcjonujące jej miejsce w systemie edukacji.

3. Student:

- zna definicję terapii pedagogicznej,

- wymienia, z krótkim, komentarzem fazy diagnozy pedagogicznej,

- zna narzędzia diagnozy pedagogicznej do:

- oceny gotowości szkolnej,

- oceny stopnia opanowania umiejętności czytania i pisania,

- rozpoznawania symptomów mikro zaburzeń w rozwoju psychoruchowym,

- rozpoznawania i ryzyka dysleksji rozwojowej,

- potrafi w/w narzędzia zastosować praktycznie,

- potrafi zanalizować i zinterpretować wyniki,

- określić specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe badanej osoby,

- wskazać sposoby zaspokojenia potrzeb specjalnych,

- prognozować konsekwencje specjalnych potrzeb.

4. Student

- zna strukturę systemu percepcyjno - motorycznego

- wyjaśnia wpływ opóźnień i deficytów rozwojowych na dysfunkcje zaburzające proces uczenia się dziecka,

- podaje konkretne przykłady bezpośrednich i wtórnych następstw, charakterystycznych dla I etapu edukacji.

- podaje przykłady ćwiczeń stymulujących, korektywnych, usprawniających rozwój zaburzonych funkcji.

5. Student

- zna strategie uczenia się czytania i pisania,

- zna konwencjonalne metody nauki czytania i pisania

- potrafi wyjaśnić istotę metody sylabowej stosowanej w terapii dysleksji,

- podaje przykłady wyrazów, adekwatne do etapów metody sylabowej,

- podaje przykłady modeli ćwiczeń korektywnych i/lub usprawniających umiejętności czytania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

6.Student

- wyjaśnia istotę terapii pedagogicznej i pracy korekcyjnej, kompensacyjnej wobec:

* mikro zaburzeń rozwoju psychomotorycznego,

* zaburzeń w nauce poprawnego czytania i pisania,

- wymienia metody, programy, środki terapeutyczne,

- potrafi opracować krótki konspekt zajęć terapeutycznych.

7. Student:

- pisze wzorcowo pismem elementarzowym,

- pisze wzorcowo pismem bibliotecznym,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla 3 etapów świadomości fonologicznej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji słuchowej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji wzrokowo - przestrzennej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla motoryki małej i wielkiej.

8. Student posługuje się pragmatycznie prawem oświatowym podczas rozwiązywania konkretnych problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów, nauczycieli, rodziców /opiekunów.

9. Student potrafi

- zaakceptować odmienny sposób funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podjąć działania zaspokajające jego specjalne potrzeby edukacyjne,

- współpracować z rodzicami i odpowiednimi specjalistami.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania

1. Warunki:

- obecność na wszystkich zajęciach typu ćwiczenia, także wykłady

- gotowość: przygotowanie merytoryczne i techniczne,

- aktywność operatywna: posługiwanie się wiedzą przedmiotową i umiejętnościami oraz środkami dydaktycznymi,

2. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń na ocenę - forma ustna /i lub pisemna [ewentualnie kontakt indywidualny z wykładowcą w wyznaczonych terminach]

3. Egzamin forma pisemna [ewentualnie ustna - kontakt indywidualny z wykładowcą w wyznaczonych terminach]

Student

- posiada własną strukturę wiedzy wnikającą z programu zajęć,

- posługuje się nią operatywnie w toku rozmowy i odpowiada na konkretne pytania sprawdzające efekty uczenia się,

- dokonuje samooceny swojego uczestnictwa w zajęciach.

- wyraża własne zadanie w kwestii wpływu przedmiotu Terapia pedagogiczna na jego wykształcenie zawodowe.

Zajęcia obowiązkowe, polegają na osobistym udziale w nich studentów, gdyż mają charakter warsztatów metodycznych podczas których nabierają oni konkretnych kompetencji, ucząc się efektywnego wiązania teorii z praktyką oraz ich zastosowania w działalności profilaktycznej i pomocowej. Nie dopuszcza się innych form organizacji studiowania tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Edyta Nieduziak, Sabina Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest średnią arytmetyczną za ćwiczenia i wykład. Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.Pełny opis:

1. Student:

- zna i rozumie treść podstawowych pojęć przedmiotowych,

- posługuje się kompetentnie specjalistyczną terminologią wyjaśniając zagadnienia teoretyczne, rozwiązując zadania praktyczne,

2. Student:

- zna cel i istotę pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyjaśnia zasady jej udzielania,

- wymienia jej formy organizacyjne,

- wskazuje akty prawa sankcjonujące jej miejsce w systemie edukacji.

3. Student:

- zna definicję terapii pedagogicznej,

- wymienia, z krótkim, komentarzem fazy diagnozy pedagogicznej,

- zna narzędzia diagnozy pedagogicznej do:

- oceny gotowości szkolnej,

- oceny stopnia opanowania umiejętności czytania i pisania,

- rozpoznawania symptomów mikro zaburzeń w rozwoju psychoruchowym,

- rozpoznawania i ryzyka dysleksji rozwojowej,

- potrafi w/w narzędzia zastosować praktycznie,

- potrafi zanalizować i zinterpretować wyniki,

- określić specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe badanej osoby,

- wskazać sposoby zaspokojenia potrzeb specjalnych,

- prognozować konsekwencje specjalnych potrzeb.

4. Student

- zna strukturę systemu percepcyjno - motorycznego

- wyjaśnia wpływ opóźnień i deficytów rozwojowych na dysfunkcje zaburzające proces uczenia się dziecka,

- podaje konkretne przykłady bezpośrednich i wtórnych następstw, charakterystycznych dla I etapu edukacji.

- podaje przykłady ćwiczeń stymulujących, korektywnych, usprawniających rozwój zaburzonych funkcji.

5. Student

- zna strategie uczenia się czytania i pisania,

- zna konwencjonalne metody nauki czytania i pisania

- potrafi wyjaśnić istotę metody sylabowej stosowanej w terapii dysleksji,

- podaje przykłady wyrazów, adekwatne do etapów metody sylabowej,

- podaje przykłady modeli ćwiczeń korektywnych i/lub usprawniających umiejętności czytania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

6.Student

- wyjaśnia istotę terapii pedagogicznej i pracy korekcyjnej, kompensacyjnej wobec:

* mikro zaburzeń rozwoju psychomotorycznego,

* zaburzeń w nauce poprawnego czytania i pisania,

- wymienia metody, programy, środki terapeutyczne,

- potrafi opracować krótki konspekt zajęć terapeutycznych.

7. Student:

- pisze wzorcowo pismem elementarzowym,

- pisze wzorcowo pismem bibliotecznym,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla 3 etapów świadomości fonologicznej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji słuchowej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji wzrokowo - przestrzennej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla motoryki małej i wielkiej.

8. Student posługuje się pragmatycznie prawem oświatowym podczas rozwiązywania konkretnych problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów, nauczycieli, rodziców /opiekunów.

9. Student potrafi

- zaakceptować odmienny sposób funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podjąć działania zaspokajające jego specjalne potrzeby edukacyjne,

- współpracować z rodzicami i odpowiednimi specjalistami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Pawlik
Prowadzący grup: Edyta Nieduziak, Sabina Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM jest średnią arytmetyczną za ćwiczenia i wykład. Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.Pełny opis:

1. Student:

- zna i rozumie treść podstawowych pojęć przedmiotowych,

- posługuje się kompetentnie specjalistyczną terminologią wyjaśniając zagadnienia teoretyczne, rozwiązując zadania praktyczne,

2. Student:

- zna cel i istotę pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyjaśnia zasady jej udzielania,

- wymienia jej formy organizacyjne,

- wskazuje akty prawa sankcjonujące jej miejsce w systemie edukacji.

3. Student:

- zna definicję terapii pedagogicznej,

- wymienia, z krótkim, komentarzem fazy diagnozy pedagogicznej,

- zna narzędzia diagnozy pedagogicznej do:

- oceny gotowości szkolnej,

- oceny stopnia opanowania umiejętności czytania i pisania,

- rozpoznawania symptomów mikro zaburzeń w rozwoju psychoruchowym,

- rozpoznawania i ryzyka dysleksji rozwojowej,

- potrafi w/w narzędzia zastosować praktycznie,

- potrafi zanalizować i zinterpretować wyniki,

- określić specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe badanej osoby,

- wskazać sposoby zaspokojenia potrzeb specjalnych,

- prognozować konsekwencje specjalnych potrzeb.

4. Student

- zna strukturę systemu percepcyjno - motorycznego

- wyjaśnia wpływ opóźnień i deficytów rozwojowych na dysfunkcje zaburzające proces uczenia się dziecka,

- podaje konkretne przykłady bezpośrednich i wtórnych następstw, charakterystycznych dla I etapu edukacji.

- podaje przykłady ćwiczeń stymulujących, korektywnych, usprawniających rozwój zaburzonych funkcji.

5. Student

- zna strategie uczenia się czytania i pisania,

- zna konwencjonalne metody nauki czytania i pisania

- potrafi wyjaśnić istotę metody sylabowej stosowanej w terapii dysleksji,

- podaje przykłady wyrazów, adekwatne do etapów metody sylabowej,

- podaje przykłady modeli ćwiczeń korektywnych i/lub usprawniających umiejętności czytania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

6.Student

- wyjaśnia istotę terapii pedagogicznej i pracy korekcyjnej, kompensacyjnej wobec:

* mikro zaburzeń rozwoju psychomotorycznego,

* zaburzeń w nauce poprawnego czytania i pisania,

- wymienia metody, programy, środki terapeutyczne,

- potrafi opracować krótki konspekt zajęć terapeutycznych.

7. Student:

- pisze wzorcowo pismem elementarzowym,

- pisze wzorcowo pismem bibliotecznym,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla 3 etapów świadomości fonologicznej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji słuchowej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla percepcji wzrokowo - przestrzennej,

- potrafi zrealizować ćwiczenia dla motoryki małej i wielkiej.

8. Student posługuje się pragmatycznie prawem oświatowym podczas rozwiązywania konkretnych problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów, nauczycieli, rodziców /opiekunów.

9. Student potrafi

- zaakceptować odmienny sposób funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podjąć działania zaspokajające jego specjalne potrzeby edukacyjne,

- współpracować z rodzicami i odpowiednimi specjalistami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.