Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia, dodatkowo zostaną pogłębione przez pracę własną studenta. Celem modułu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania oraz ukazanie aktualnego stanu badań.

Pełny opis:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2.Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3.Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4.Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5.Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6.Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7.Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8.Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9.Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10.Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11.Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki. Kontrowersje wokół koncepcji społeczeństwa bez szkolnictwa.

12.Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13.Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14.Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15.Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16.Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17.Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18.Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19.Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20.Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21.Altruizm a proces wychowania.

22.Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23.Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24.Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25.Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26.Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27.Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011, Wyd. APS.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001, Wyd. „Wers”.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Bilicki T.: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000.

Carlgren F.: Wychowanie dla wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Gdynia 1994.

Dawid J.W.: O duszy nauczycielstwa. Kraków 1912.

Dawid J.W.: Pisma pedagogiczne. Wrocław 1961.

Korczak J.: Wybór pism pedagogicznych. Tom I, II. Warszawa 1957,1958.

Krawczyk Z.: Rabidranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania. Warszawa 1990.

Kunowski S.: Proces wychowawczy i jego struktury. Temperament, indywidualność, charakter, osobowość. Lublin 1946.

Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin 2002.

Neill A.S.: Summerhill. Katowice 1991.

Rousseau J. J.: O umowie społecznej. Warszawa 2002.

Rousseau J.J.: Emil, czyli o wychowaniu. T.1. Wrocław 1955.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Weinschenk R.: Podstawy pedagogiki księdza Bosko. Warszawa 1996.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011.

Efekty uczenia się:

Student stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zna zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych; wskazuje na różnice między teorią, metodyką i praktyką, zna pojęcie wychowania, samowychowania, teorii wychowania, metateorii, koncepcji wychowania i nurtu pedagogicznego; rozróżnia pojęcia odnoszące się do różnych podmiotów wychowania.

Student charakteryzuje podstawowe teorie i nurty wychowania oraz zna ich wartość dla skutecznej działalności prakseologicznej; rozumie antropologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych i wie, jakie są założenia wybranych koncepcji pedagogicznych.

Student obserwuje zjawiska społeczne i na podstawie obserwacji formułuje cele wychowania; wyodrębnia rodzaje wartości, które mają największe znaczenie w zawodzie pedagoga; analizuje przejawy i przyczyny zagrożeń moralnych, a także inicjuje dyskurs z zakresu głównych problemów pedagogicznych (np. związku teorii z praktyką, znaczenia idei godności, miłości w procesie wychowania, różnic między koncepcjami i nurtami wychowania).

Student posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

Student zna wybrane klasyfikacje wartości etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie:

– znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku,

– znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania,

– znajomość głównych kategorii aksjologicznych,

– rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną,

– umiejętność twórczego myślenia.

Wszyscy uczestnicy wykładu są zobowiązani do napisania testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera 7 pytań o charakterze otwartym. Na jego wypełnienie przewidziano 20 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

14-13 pkt. ocena: bardzo dobry

12,5-11,5 pkt. ocena: dobry plus

11-10 pkt. ocena: dobry

9,5-8,5 pkt. ocena: dostateczny plus

8-7 pkt. ocena: dostateczny

0-6,5 pkt. ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Student, który uzyska z testu ocenę niedostateczną poprawia jego wynik w formie ustnej.

Oceniana będzie jakość wykonania pracy pisemnej (jej kompletność, skorzystanie z licznych źródeł wiedzy naukowej, struktura treści, rozległość analiz, sposób argumentacji, twórcza forma przekazu).

W trakcie zajęć semestralnych poszczególne zespoły będą prezentować rezultaty swej pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Małgorzata Kitlińska-Król, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Pełny opis:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2.Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3.Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4.Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5.Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6.Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7.Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8.Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9.Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10.Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11.Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki. Kontrowersje wokół koncepcji społeczeństwa bez szkolnictwa.

12.Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13.Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14.Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15.Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16.Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17.Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18.Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19.Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20.Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21.Altruizm a proces wychowania.

22.Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23.Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24.Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25.Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26.Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27.Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Małgorzata Kitlińska-Król, Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Pełny opis:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2.Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3.Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4.Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5.Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6.Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7.Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8.Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9.Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10.Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11.Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki. Kontrowersje wokół koncepcji społeczeństwa bez szkolnictwa.

12.Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13.Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14.Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15.Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16.Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17.Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18.Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19.Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20.Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21.Altruizm a proces wychowania.

22.Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23.Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24.Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25.Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26.Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27.Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej oceny z ćwiczeń oraz z wykładu (egzaminu).

Pełny opis:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2.Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i teleonomiczne podłoże wychowania.

3.Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4.Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5.Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6.Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7.Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8.Konstytutywne cechy człowieka – w kierunku teorii osoby.

9.Wolność i zniewolenie w wychowaniu, sposoby przezwyciężania presji szkolnej i barier edukacyjnych.

10.Ontologiczne problemy wychowania. Czy jest możliwe wychowanie człowieka?

11.Życie bez wychowania – podstawowe tezy antypedagogiki. Kontrowersje wokół koncepcji społeczeństwa bez szkolnictwa.

12.Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

13.Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

14.Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne Idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

15.Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

16.Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

17.Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

18.Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

19.Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

20.Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

21.Altruizm a proces wychowania.

22.Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

23.Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

24.Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

25.Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

26.Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

27.Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.