Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat etiologii, symptomatologii i dynamiki tych zaburzeń i chorób psychicznych, które w największym stopniu upośledzają funkcjonowanie społeczne człowieka oraz informacji o strukturze psychiatrycznej i psychoterapeutyczej opieki zdrowotnej oraz metodach leczenia w perspektywie interdyscyplinarnej. W trakcie realizowania modułu student powinien nabyć umiejętności wstępnego stawiania diagnostycznych hipotez klinicznych (na podstawie obserwacji i wywiadu) oraz kierowania klienta do odpowiedniego specjalisty lub instytucji, a także planowanie interwencji.

Pełny opis:

wykład:

Cz. I

Psychopatologia opisowa i wybrane problemy leczenia zaburzeń psychicznych.

1. Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

2. Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń procesów poznawczych: zaburzenia toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci; zaburzenia świadomości.

3. Psychopatologia opisowa c. d. Zaburzenia sfery emocjonalnej i napędu psychoruchowego.

4. Wybrane zespoły psychopatologiczne. Zespół depresyjny i maniakalny. Zaburzenia psychotyczne.

5. Rodzaje pozafarmakologicznych oddziaływań wobec pacjentów i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem programów rehabilitacyjno-edukacyjnych. Formy pomocy instytucjonalnej.

Cz.II

Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

6. Całościowe zaburzenia rozwojowe. Klasyfikacja i problemy diagnozy zespołów autystycznych. Autyzm dziecięcy, zespół Retta, zespół Aspergera, autyzm atypowy. Teorie genezy zespołów autystycznych.

7. Zaburzenia wydalania u dzieci. Diagnozowanie moczenia mimowolnego i zanieczyszczania się kałem. Wyjaśnianie mechanizmu zaburzenia. Metody postępowania wobec dziecka moczącego się i jego rodziny.

8. Deficyty uwagi z nadpobudliwością psychoruchową u dzieci. Kryteria diagnostyczne i podział zespołów hiperkinetycznych. Hipotezy na temat uwarunkowań zaburzeń hiperkinetycznych. Radzenie sobie z nadpobudliwością psychoruchową dziecka: oddziaływanie na uwagę, wpływ na aktywność dziecka, zmiany w zakresie komunikacji.

ćwiczenia:

1. Społeczne i kulturowe uwarunkowania diagnozy zaburzeń psychicznych; zaburzenia i choroby psychiczne w różnych kręgach kulturowych; spostrzeganie zaburzeń i chorób psychicznych w polskim społeczeństwie.

2. ICD – 10 – charakterystyka, wady i zalety; psychopatologia opisowa – zaburzenia spostrzegania i pamięci – objawy i przyczyny;

3. Zaburzenia toku i treści myślenia; zaburzenia emocji i nastroju – objawy i przyczyny, analiza przypadków;

4. Zaburzenia osobowości – objawy; omówienie zaburzeń osobowości znajdujących się w ICD-10 – przykłady znane z historii i analiza przypadków;

5. Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia; upośledzenie intelektualne, wybrane zaburzenia rozwoju psychicznego znajdujące się w ICD-10 – objawy i geneza;

6. Zajęcia warsztatowe – socjoterapeutyczne metody pracy z osobami z upośledzeniem intelektualnym;

7. Zajęcia warsztatowe – socjoterapeutyczne metody pracy z osobami z upośledzeniem intelektualnym – ciąg dalszy.

Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2001). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podstawy psychiatrii /red./ M. Jarosz, S. Cwynar, roz. I, II (ostatnie wydanie).

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Bragdon A., Gamon D. (2004). Kiedy mózg pracuje inaczej. Gdańsk: GWP.

Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Jaklewicz H. - Autyzm wczesnodziecięcy.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Cierpiałkowska L., Zalewska M. (2008). Psychopatologia w: Strelau J., Doliński D. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP

Kaduson H., Schaefer Ch. (red.) (2011), Zabawa w psychoterapii, Gdańsk: GWP;

Kalat J.W. (2012), Biologicznie podstawy psychologii, Warszawa: PWN;

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka;

Stankiewicz S., Tomczak K. (2012), Psychodrama w psychoterapii, Gdańsk: GWP

Światowa Organizacja Zdrowia (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa: UWM „Versalius”;

Efekty uczenia się:

Student zna pozafarmakologiczne formy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i instytucje ukierunkowane na ich realizację

Student posiada elementarne umiejętności różnicowania ilościowych i jakościowych zaburzeń procesów psychicznych,

ich prawidłowego i zaburzonego przebiegu.

Student rozumie mechanizmy leżące u podłoża wybranych zaburzeń psychicznych i zachowania, potrafi wyjaśnić symptomy zaburzeń w różnych ujęciach teoretycznych.

Student jest przygotowany do realizacji zadań o charakterze socjoterapeutycznym wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, realizowanych w ramach modelu rehabilitacyjno-edukacyjnego.

Student jest otwarty na współpracę i współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym osób zaburzonych oraz instytucjami zajmującym się ich leczeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zawierający pytania testowe, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

100% to wynik maksymalny w teście

Praca pisemna: przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadaniem studentów jest dokonanie analizy zachowania wybranej postaci filmowej pod kątem występowania zaburzeń emocji i nastroju, zaburzeń treści i toku myślenia, zaburzeń zachowania.

Analiza ma postać pisemną.

Student w sposób refleksyjny i merytoryczny powinien uchwycić objawy zaburzeń psychicznych u wybranej przez siebie postaci z dowolnego filmu oraz wskazać jaki wpływ mają one na codzienne funkcjonowanie bohatera i jego otoczenia.

Kryteria oceny:

• Student posługuje się profesjonalną terminologią;

• Student zauważa zaburzenia bohatera i potrafi je nazwać;

• Student zauważa wpływ opisanych zaburzeń na codzienne funkcjonowanie bohatera i jego otoczenia;

• Student zauważa możliwe przyczyny powstania konkretnego zaburzenia.

Spełnienie jednego w powyższych kryteriów skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej (2), dwóch – dostatecznej (3); trzech – dobrej (4); czterech – bardzo dobrej (5).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)