Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-35 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem

z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

2. Specyfika rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym.

3-4. Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Normy, procedury oraz dobre praktyki związane z wykonywaniem zadań wynikających z podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokumentowanie pracy.

5. Rola przedszkola w budowaniu więzi dziecka z niepełnosprawnością intelektualną z otoczeniem.

6-7. Hospitacje zajęć w grupach przedszkolnych, analiza dokumentacji dzieci.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

Poziom niżej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia - pedagogika:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym, jego biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

3. Student posiada podstawową wiedzę o rodzajach i budowaniu więzi społecznych dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym.

4. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną

z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin

w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki wychowania przedszkolnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

Efekty uczenia - nauczycielskie

1. Potrafi scharakteryzować specyfikę rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

2. Student posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu.

3. Student potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

w przedszkolu.

4. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Praca pisemna - forma pisemna o charakterze opisowym, obejmująca znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu

Ćwiczenia:

Projekt zajęć z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu – opracowanie teoretyczne i praktyczne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Irena Polewczyk
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu zajęć

z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – test. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie. Będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej,

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

5. Przygotowanie do matematyki – Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

intelektualną z otoczeniem.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcie są realizowane w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h).

Praca własna studentów obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz zgromadzenie i opracowanie materiału umożliwiającego sporządzenie wstępnej wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka oraz opracowanie IPET-u.

Ćwiczenia realizowane są w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h). Praca własna studentów obejmuje przygotowanie konspektu zajęć

i prezentację wybranej metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Literatura:

Poziom niżej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Irena Polewczyk
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu zajęć

z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – test. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie. Będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej,

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

5. Przygotowanie do matematyki – Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

intelektualną z otoczeniem.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcie są realizowane w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h).

Praca własna studentów obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz zgromadzenie i opracowanie materiału umożliwiającego sporządzenie wstępnej wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka oraz opracowanie IPET-u.

Ćwiczenia realizowane są w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h). Praca własna studentów obejmuje przygotowanie konspektu zajęć

i prezentację wybranej metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Literatura:

Poziom niżej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Irena Polewczyk
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu zajęć

z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – test. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie. Będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

.1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – ćwiczenia w obrębie percepcji słuchowej.

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do pisania w przedszkolu - ćwiczenia w zakresie grafomotoryki.

5. Przygotowanie do matematyki – orientacja w przestrzeni i klasyfikowanie.

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcie są realizowane w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h).

Praca własna studentów obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz zgromadzenie i opracowanie materiału umożliwiającego sporządzenie wstępnej wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka oraz opracowanie IPET-u.

Ćwiczenia realizowane są w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h). Praca własna studentów obejmuje przygotowanie konspektu zajęć

i prezentację wybranej metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Literatura:

Poziom niżej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Irena Polewczyk
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu zajęć

z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – test. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie. Będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

.1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – ćwiczenia w obrębie percepcji słuchowej.

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do pisania w przedszkolu - ćwiczenia w zakresie grafomotoryki.

5. Przygotowanie do matematyki – orientacja w przestrzeni i klasyfikowanie.

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcie są realizowane w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h).

Praca własna studentów obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz zgromadzenie i opracowanie materiału umożliwiającego sporządzenie wstępnej wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka oraz opracowanie IPET-u.

Ćwiczenia realizowane są w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h). Praca własna studentów obejmuje przygotowanie konspektu zajęć

i prezentację wybranej metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Literatura:

Poziom niżej

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Polewczyk
Prowadzący grup: Irena Polewczyk, Anida Szafrańska
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu zajęć

z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu) oraz oceny z wykładu (praca pisemna – test. W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie. Będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Skrócony opis:

Pierwsze trzy efekty pedagogiczne oraz pierwsze dwa efekty nauczycielskie zostaną zrealizowane podczas wykładów. Na zajęciach ćwiczeniowych oraz w ramach pracy własnej student będzie realizował pozostałe zakładane w module efekty kształcenia.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach wykładów:

.1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – ćwiczenia w obrębie percepcji słuchowej.

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do pisania w przedszkolu - ćwiczenia w zakresie grafomotoryki.

5. Przygotowanie do matematyki – orientacja w przestrzeni i klasyfikowanie.

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

Treści realizowane w ramach ćwiczeń:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykład jest prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Zajęcie są realizowane w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h).

Praca własna studentów obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz zgromadzenie i opracowanie materiału umożliwiającego sporządzenie wstępnej wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka oraz opracowanie IPET-u.

Ćwiczenia realizowane są w dwugodzinnych blokach co 2 tygodnie (15 h). Praca własna studentów obejmuje przygotowanie konspektu zajęć

i prezentację wybranej metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu.

Literatura:

Poziom niżej

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.