Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-51 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki specjalnej i metodyki procesu rewalidacyjnego.

Skrócony opis:

Przedmiot skoncentrowany jest na wychowaniu rodzinnym, terapii rodzin, indywidualnej i grupowej, poradnictwie dla rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Przeanalizowane zostaną teorie i koncepcje dotyczące wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, sensorycznie, ruchowo z zaakcentowaniem znaczenia spójności rodziny w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością; czynników decydujących o pozytywnej atmosferze panującej w rodzinie; przyczyny osamotnienia dziecka niepełnosprawnego we współczesnej rodzinie.

Pełny opis:

1. Rodzina jako terapeutyczne środowisko wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny).

2. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego w percepcji osób niepełnosprawnych.

3. Rozwój więzi małżeńskiej i jej trwałość – podstawa konsolidacji rodziny oraz transmisji wzorców zachowania. Przyczyny osłabienia więzi uczuciowej między małżonkami. Sposoby zapobiegania rozbiciu rodziny i niwelowanie stresu związanego z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

4. Znaczenie miłości macierzyńskiej w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Przywiązanie rodziców do dziecka niepełnosprawnego w prenatalnym i postnatalnym okresie jego życia.

5. Zaangażowane ojcostwo, czyli rola ojca we współczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

6. Udział trzeciej generacji (pokolenia dziadków) w opiece i wychowaniu niepełnosprawnego wnuka/wnuczki.

7. Pozytywne relacje między rodzeństwem jako trening kontaktów rówieśniczych dziecka niepełnosprawnego.

8. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo, niepełnych i zrekonstruowanych. Problemy dziecka jedynego (jedynaka) z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Proces wychowania dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie; ograniczenia i sposoby optymalizacji.

10. Zróżnicowane formy wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodziców jako wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

11. Kształtowanie właściwych postaw do życia rodzinnego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w sytuacji przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych).

Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków 2005.

Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Rzeszów 2010.

Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok 2009.

Klinik A., Rottermund J., Gajdzica Z. (red.), Edukacja-socjalizacja-autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej. Kraków 2005.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2007.

Rottermund J. (red.), Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Kraków 2007.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej przestrzeni życia dziecka. [W:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Red. J. Izdebska, J. Szymanowska. Białystok 2009.

Żywczok A. (red.), Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa 2013.

Bębas S. (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom 2011.

Danilewicz W., Izdebska J. (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok 2001.

Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka? Warszawa 2006.

Izdebska J. (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Białystok 2003.

Korzeniowska W., Szuścik U. (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków 2005.

Kotlarska-Michalska (red.), Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną. Poznań 2010.

Pulikowski J., Warto być ojcem. Ojcostwo - najważniejsza kariera mężczyzny. Poznań 1998.

Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę: ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź 2008.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, szczególnie w środowisku rodzinnym.

Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, w tym rodziną osób z niepełnosprawnością.

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania rewalidacyjne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej form i metod pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, kluczowych pojęć, np. wsparcie rodziny, poradnictwo dla rodziców, terapia rodzin. Ocenie będzie podlegać również umiejętność analizy sytuacji dziecka i jego rodziny oraz skuteczność propozycji pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wszyscy uczestnicy zajęć napiszą pracę pisemną (programy pracy z rodziną dziecka) w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Objętość pracy – minimum 8 stron A4. O jakości pracy pisemnej decyduje erudycja studenta, sposób wypowiedzi pisemnej, dojrzałość argumentacji i analizy, umiejętność wnioskowania, wysuwania propozycji i projektowania zmian, staranność opracowania komputerowego, trafność doboru literatury, kompletność zaprezentowanego programu. Najwyżej oceniane będą projekty spełniające poniższe kryteria:

- zgodności zawartości opracowania z podjętym tematem,

- zaprezentowania zagadnienia w sposób wyczerpujący zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej;

- uwzględnienia wszystkich wymaganych części pracy;

- poprawności językowej, swobody w operowaniu słownictwem z danego zakresu tematycznego;

Wydruk komputerowy pracy pisemnej (program) powinien zostać oddany prowadzącemu zajęcia najpóźniej 2 tygodnie przed ostatnimi ćwiczeniami. Wyniki pracy pisemnej ogłaszane będą zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczoną pracę pisemną należy poprawić w tej samej formie; zakres treści nie ulega zmianie.

Oceniana będzie odpowiedź pisemna na pięć pytań otwartych z zakresu wykładów. Ocenie będzie podlegać merytoryczna kompletność wypowiedzi, oryginalność wysuniętych propozycji, dojrzałość językowa, logika wypowiedzi pisemnej. Ocena ulega obniżeniu za każdy brak odpowiedzi na pytanie bądź odpowiedź nieprawidłową. Ponad połowa odpowiedzi powinna być udzielona w stopniu zadowalającym, by student zaliczył kolokwium. Kolokwium niezaliczone należy poprawić w formie pisemnej bądź ustnej w terminie ustalonym przez prowadzącego wykład. Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się, wkład pracy i zaangażowanie na zajęciach oraz jakość przygotowania studenta. Zaznaczenie aktywności studenta następuje na liście obecności za pomocą plusów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z pracy pisemnej, aktywności na zajęciach) oraz z wykładu (ocena z kolokwium). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w drugim terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

1. Rodzina jako terapeutyczne środowisko wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny).

2. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego w percepcji osób niepełnosprawnych.

3. Rozwój więzi małżeńskiej i jej trwałość – podstawa konsolidacji rodziny oraz transmisji wzorców zachowania. Przyczyny osłabienia więzi uczuciowej między małżonkami. Sposoby zapobiegania rozbiciu rodziny i niwelowanie stresu związanego z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

4. Znaczenie miłości macierzyńskiej w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Przywiązanie rodziców do dziecka niepełnosprawnego w prenatalnym i postnatalnym okresie jego życia.

5. Zaangażowane ojcostwo, czyli rola ojca we współczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

6. Udział trzeciej generacji (pokolenia dziadków) w opiece i wychowaniu niepełnosprawnego wnuka/wnuczki.

7. Pozytywne relacje między rodzeństwem jako trening kontaktów rówieśniczych dziecka niepełnosprawnego.

8. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo, niepełnych i zrekonstruowanych. Problemy dziecka jedynego (jedynaka) z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Proces wychowania dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie; ograniczenia i sposoby optymalizacji.

10. Zróżnicowane formy wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodziców jako wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

11. Kształtowanie właściwych postaw do życia rodzinnego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w sytuacji przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z pracy pisemnej, aktywności na zajęciach) oraz z wykładu (ocena z kolokwium). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w drugim terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

1. Rodzina jako terapeutyczne środowisko wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny).

2. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego w percepcji osób niepełnosprawnych.

3. Rozwój więzi małżeńskiej i jej trwałość – podstawa konsolidacji rodziny oraz transmisji wzorców zachowania. Przyczyny osłabienia więzi uczuciowej między małżonkami. Sposoby zapobiegania rozbiciu rodziny i niwelowanie stresu związanego z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

4. Znaczenie miłości macierzyńskiej w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Przywiązanie rodziców do dziecka niepełnosprawnego w prenatalnym i postnatalnym okresie jego życia.

5. Zaangażowane ojcostwo, czyli rola ojca we współczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

6. Udział trzeciej generacji (pokolenia dziadków) w opiece i wychowaniu niepełnosprawnego wnuka/wnuczki.

7. Pozytywne relacje między rodzeństwem jako trening kontaktów rówieśniczych dziecka niepełnosprawnego.

8. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo, niepełnych i zrekonstruowanych. Problemy dziecka jedynego (jedynaka) z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Proces wychowania dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie; ograniczenia i sposoby optymalizacji.

10. Zróżnicowane formy wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodziców jako wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

11. Kształtowanie właściwych postaw do życia rodzinnego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w sytuacji przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z pracy pisemnej, aktywności na zajęciach) oraz z wykładu (ocena z kolokwium). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w drugim terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

1. Rodzina jako terapeutyczne środowisko wychowawcze (lecznicze właściwości więzi rodzinnych oraz dobrej komunikacji między członkami rodziny).

2. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego w percepcji osób niepełnosprawnych.

3. Rozwój więzi małżeńskiej i jej trwałość – podstawa konsolidacji rodziny oraz transmisji wzorców zachowania. Przyczyny osłabienia więzi uczuciowej między małżonkami. Sposoby zapobiegania rozbiciu rodziny i niwelowanie stresu związanego z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

4. Znaczenie miłości macierzyńskiej w stymulowaniu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Przywiązanie rodziców do dziecka niepełnosprawnego w prenatalnym i postnatalnym okresie jego życia.

5. Zaangażowane ojcostwo, czyli rola ojca we współczesnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.

6. Udział trzeciej generacji (pokolenia dziadków) w opiece i wychowaniu niepełnosprawnego wnuka/wnuczki.

7. Pozytywne relacje między rodzeństwem jako trening kontaktów rówieśniczych dziecka niepełnosprawnego.

8. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo, niepełnych i zrekonstruowanych. Problemy dziecka jedynego (jedynaka) z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

9. Proces wychowania dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie; ograniczenia i sposoby optymalizacji.

10. Zróżnicowane formy wspierania rodziny dziecka niepełnosprawnego. Terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodziców jako wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

11. Kształtowanie właściwych postaw do życia rodzinnego wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w sytuacji przeobrażeń cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.