Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł praktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PC-S1-64 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł praktyczny
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

wiadomości z wprowadzające do pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki ogólnej

Skrócony opis:

Moduł praktyczny odbywa się w placówkach edukacji specjalnej

i obejmuje 6 spotkań w semestrze po 5 godzin dydaktycznych,

z możliwością dostosowania czasu do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki organizacji placówki

Pełny opis:

Cele, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie instytucji opiekuńczych, wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych (placówki kształcenia specjalnego i integracyjnego, opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-rehabilitacyjne oraz poradnie specjalistyczne).

Dobór środków i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań rewalidacyjnych i terapeutycznych w placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego, opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz poradniach specjalistycznych.

Warsztat pracy pedagoga specjalnego, terapeuty, nauczyciela w szkołach ogólnodostępnych

z oddziałami integracyjnymi, w szkołach i placówkach specjalnych i integracyjnych.

Specyfiki funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczestników innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, w tym dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

obowiązkowa:

Dykcik W., (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2005.

Dykcik W., (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań 2001.

Flanczewska M., Nowak A., Prawne Podstawy kształcenia specjalnego w ustawodawstwie polskim, [w:] Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, M. Chodkowska (red.), Lublin 1999.

Gajdzica Z., Szkic do badań nad efektywnością kształcenia integracyjnego, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Z. Janiszewska- Nieścioruk (red.), Kraków.

Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych: ocena działań instytucji, Warszawa 2004.

Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Katowice 1999.

Kosakowski Cz., Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004.

Lovaas O.I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1993.

Smith D.D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006

Tkaczyk G., Charakterystyka kształcenia specjalnego w Polsce, [w:] Interdyscyplinarność w teorii

i praktyce pedagogiki specjalnej, M. Chodkowska (red.), Lublin 1999.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Wybrane zagadnienia, Kraków 1999.

Dodatkowa:

Bąbka J., Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Warszawa 2004.

Kirenko J., Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007.

Krause A., Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe [W]: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Toruń 2000.

Maciarz A., Dziecko niepełnosprawne. Podręczny słownik terminów, Zielona Góra 1996.

Efekty uczenia się:

Badanie dokumentacji placówki;

Hospitowanie zajęć w placówce (dydaktyczno-wychowawczych rewalidacyjnych, organizacyjnych

i specjalistycznych);

Czynny udział w różnych formach działalności placówki - wynikających z bieżących potrzeb i zadań procesu dydaktyczno-wychowawczego, korekcyjno- kompensacyjnego, wyrównawczego oraz innych

o charakterze terapeutycznym na rzecz podopiecznych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, rewalidacyjnych i terapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w praktykach śródrocznych zgodnie z harmonogramem praktyk dostosowując się do zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk.

Wywiązanie się z zadań wytyczonych w przebiegu procesu weryfikacji,

ocenianych w skali od 2-5.

W raporcie ocenione zostaną:

- dokładność i wnikliwość raportu;

- dokładność i trafność dokonania charakterystyki środowiska wychowawczego;

- prawidłowe opisanie celów, metod i procedur postępowania zaobserwowanych w placówce;

- wnikliwość i uzasadnienie własnych spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówki.

W raporcie ocenione zostaną:

W analizie dokumentacji placówki ocenione zostaną:

- dokładność i wnikliwość analizy materiału;

- prawidłowa interpretacja danych zawartych w dokumentach;

Dodatkowo zostaną ocenione:

-Zachowanie się w placówce, aktywna postawa podczas zajęć;

-Współdziałanie z opiekunami-nauczycielami -wychowawcami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.