Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-N2-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi współczesnymi problemami psychologii zwłaszcza w tych obszarach, które są istotne w pracy wychowawczej.

Pełny opis:

Wiedza potoczna a wiedza naukowa. Psychologia jako nauka

Współczesne dylematy w metodologii badań psychologicznych

Od psychopatologii do psychologii szczęścia

Osobowość a samopoznanie

Rozwój człowieka – ciągłość czy skokowość – od dziecka do osób starszych

Psychologia w świecie wirtualnym – nowa płaszczyzna działania

Psychologia w pracy pedagoga – wybrane aspekty

Literatura:

Czapiński J. (red), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa 2008

Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Gdańsk 2003

Kozielecki J. (red), Nowe idee w psychologii. Gdańsk 2009

Lawrence A. P., Oliver P. J., Osobowość. Teoria i badania. Kraków 2002

Ledzińska M., Rudkowska G., Wrony L. (red), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005

Rathus S., Psychologia współczesna. Gdańsk 2004

Shaughnessy J. J., Zachmeister E. B., Zachmeister J. S., Metody badawcze w psychologii. Gdańsk 2002

Siuta J. (red(, Konteksty ludzkich zachowań. Kraków 2001

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2006

Zaborowski Z., Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa 1994

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie eseju psychologicznego na temat związany z problematyką wykładów.

Esej: merytoryczność wywodu, wykorzystane źródła wiedzy, trafność i logiczność własnych przemyśleń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)