Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-N2-04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zagadnienia do ćwiczeń:

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. Omówienie i przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu metodologii, toku planowania i prowadzenia badań na podstawie prac dyplomowych zrealizowanych w ramach I stopnia studiów pedagogicznych. Nawiązanie do głównych orientacji badawczych i strategii badań w pedagogice.

2. Metodologiczna specyfika pedagogiki a paradygmaty w naukach społecznych.

Weryfikacja stanu wiedzy z zakresu podstawowych pojęć metodologicznych.

3. Metody i techniki stosowane w badaniach społecznych.

4. Część 1: Struktura procesu badawczego- pisemna wersja konceptualizacji projektów badawczych. Część 2: Moralne i etyczne aspekty badań naukowych

5. Struktura procesu badawczego- ćwiczenia w grupach. Weryfikacja projektów

6. Pomiędzy teorią a praktyką realizowania badań naukowych. Specyfika procedury i etapy różnych badań - analiza testów naukowych (zaproponowanych przez studentów).

7. Kolokwium zaliczeniowe

8. Zaliczenia

Skrócony opis:

Opis pracy własnej studenta do wykładu:

- przygotowanie się do egzaminu z treści wykładów

- Lektura literatury obowiązkowej

Pełny opis:

Zagadnienia do wykładu

1. Metodologia jako fundament współczesnych nauk społecznych. Teorie naukowe, prawa naukowe oraz ich funkcje wewnątrz naukowe i społeczne

2. Paradygmaty nauk społecznych jako układy odniesienia w procesie eksploracji naukowej i ich metodologiczne konsekwencje.

3. Cele i jednostki analizy w naukach społecznych.

4. Przyczynowość w badaniach społecznych a struktura procesu badawczego.

5. Metody i techniki badań w naukach społecznych

6. Analiza danych jakościowych i ilościowych

7. Etyczne zagadnienia badań w naukach społecznych

Literatura:

Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

Denzin N., Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century. CA: Sage, Thousand Oaks 1997.

Denzin N., Lincoln Y., red., Handbook of Qualitative Research, CA: Sage, Thousand Oaks 2000.

Diener E., Crandal R., Ethics in Social and Behavioral Research, University of Chicago Press, Chicago 1978.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Galewicz W., O etyce badań naukowych, „Diametros” nr 19 (marzec 2009), s. 48-57.

Gnitecki J., Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej. WSP, Zielona Góra 1996.

Gubrium J., Holstein J., The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press, New York 1997.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Holstein J., Gubrium J., The Active Interview. Sage, Thousand Oaks 1995.

Homan R., The Ethics of Social Research, Longman, London 1991.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, ŚWSZ, Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, PTP, Warszawa 1992.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Warszawa 2000.

Kubinowski D., Nowak M., red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Impuls, Kraków 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.

Malikowski M., Niezgoda H., red., Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tyczyn 1997.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Miles M.B., Huberman M.A., Analiza danych jakościowych. Białystok 2000.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2006

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Żak, Warszawa 2001.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna. Semper, Warszawa 1966.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Sosnowski A., Obserwacja uczestnicząca. Osiągnięcia i perspektywy. W: K. Lutyński, red., Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych. Warszawa 1985, s. 125-138.

Straś-Romanowska M., red., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Straś-Romanowska, red., Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Śliwerski B., Kodeks etyczny prowadzenia badań pedagogicznych – http://sliwerski-pedagog/blogspot.com.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Wallon P., Cambier A., Engelhart M., Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M., red., Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań 1990.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu modułu student potrafi:

- potrafi posługiwać się terminologią metodologii badań społecznych

- zaprojektować badania o strategii ilościowej, jakościowej lub mieszanej: scharakteryzować planowane badania, określić ich podmiot, przedmiot oraz cele: teoretyczny, poznawczy i praktyczny; sformułować problemy badawcze (hipotezy), wskazać zmienne i dokonać ich operacjonalizacji, dobrać stosowne metody i/lub techniki badawcze

- skonstruować narzędzia badawcze na użytek badań własnych lub wie z jakich narzędzi standaryzowanych powinien skorzystać

- dobrać próbę do badań

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i oceny z wykładu (tożsama z oceną z egzaminu).

Na średnią ocen z ćwiczeń składają się:

-ocena z testu końcowego obejmującego teorię i ocena z opracowania struktury procesu badawczego).

W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Stanisław Juszczyk, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Stanisław Juszczyk, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Stanisław Juszczyk, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Juszczyk
Prowadzący grup: Anna Brosch, Stanisław Juszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.