Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N1-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Efekty kształcenia realizowane są w zakresie realizacji wykładów, ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Pełny opis:

treści wykładów:

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej - wyjaśnienie podstawowych pojęć: socjalizacja, wychowanie, resocjalizacja, asocjalność, dysocjalność, wykolejenie (obyczajowe, przestępcze).

2. Niedostosowanie społeczne – przegląd definicji, etiologia, symptomatologia, typologie. Wieloaspektowość genezy zjawiska przestępczości wśród nieletnich – przegląd wybranych teorii.

3. Pedagogika resocjalizacyjna jako dział pedagogiki specjalnej. Przedmiot, zakres, zadania, cele, funkcje, działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka teoretyczna i praktyczna.

4. Prekursorzy i kontynuatorzy – przegląd ośrodków akademickich w Polsce.

5. Reakcje sądowe wobec nieletnich w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008.

6. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym – działalność świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, kuratela sądowa.

7. Resocjalizacja instytucjonalna nieletnich – charakterystyka młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, policyjnej izby dziecka, schroniska dla nieletnich oraz zakładu poprawczego.

8. Resocjalizacja dorosłych – formy instytucjonalne (więzienie jako instytucja resocjalizacyjna). Zjawisko podkultury przestępczej. Pomoc postpenitencjarna.

9. Alternatywne programy resocjalizacji na przykładzie diversion i mediacji. Probacja.

10. Sylwetka i powinności resocjalizatora - wychowawcy pracującego z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców (pedagogów resocjalizacyjnych).

Treści ćwiczeń:

Zajęcia organizacyjne. Objaśnienie głównych zagadnień związanych z przedmiotem

1.2.Interdyscyplinarność wiedzy resocjalizacyjnej

1. 3Norma a patologia w zachowaniu

2.Nieprzystosowanie społeczne, pojęcie normy w zachowaniu; pojęcie patologii w zachowaniu.

2 Współczesne zagrożenia i problemy społeczne jako źródło niedostosowania społecznego.

2.2Uczeń nieprzystosowany

2.3Demoralizacja i wartości młodzieży przestępczej.

2.4 Rola pedagoga szkolnego przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.

3.Diagnoza w resocjalizacji jako podstawa w skutecznym procesie resocjalizacyjnym

3.1.Model diagnozowania niedostosowania społecznego i asocjalności.

3.2.Styl życia i czynniki ryzyka w diagnozowaniu

3.3.Realizowanie osobistych zadań rozwojowych jako przedmiot diagnozowania nieletnich.

4.Charakterystyka procesu wychowania resocjalizacyjnego

4.1Metody i techniki stosowane w resocjalizacji

5.Resocjalizacja w środowisku otwartym

5.1Programy resocjalizacyjne w środowisku otwartym

5.2 Praca pedagoga ulicy. Zadania Asystentów Rodziny

5.2Charakter pracy resocjalizacyjnej kuratora sądowego d/ s rodzinnych i nieletnich

5.2charkakter pracy kuratora sadowego dla dorosłych

6. Specyfika wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych

6. 1 Izolacja w systemie kar

6.2 Organizacja systemu kary pozbawienia wolności – Rodzaje zakładów Karnych

6.2 Zadania wychowawców w Zakładach Karnych

6.3 Przygotowanie skazanego do życia na wolności

7. Współczesne rozwiązania w resocjalizacji – model łączony

7.1 Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

7.2 Współczesne zastosowania wychowania poprzez pracę KOW PSU

8. Rola pedagoga w stosowaniu Procedury Niebieskiej Karty.

9.Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk 2001, Wyd. Arche.

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock 2001, Wyd. Nauk. Novum.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., (red.). Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 1999.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa 2001, Wyd. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Urban B., Pedagogika osób niedostosowanych społecznie. [W:] Dykcik W., (red.). Pedagogika specjalna, Poznań 2002, Wyd. UAM.

Dukaczewski E., Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2.

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole: Wydawnictwo UO 2005.

Harasimiuk G., Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2-4.

Iwański Z.S., Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizującej. Płock 2003, Wyd. WS.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

Kozaczuk F., (red.) Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów, Wyd. UR 2004.

Noszczyk M., Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. „Auxilium Sociale” 2002, nr 2 (22).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Nowak A., Mediacja między nieletnim a ofiarą – alternatywą wobec środków tradycyjnych. [W:] Krzyżak-Szymańska E., Szamański A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. Mysłowice 1995, Wyd. GWSP.

Olszewska E., Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Wrocław 2012, Wyd. WSH-E.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2010, Wyd. Impuls.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2001, Wyd. UW.

Resocjalizacja. Red. J.M. Stanik, B. Urban. Warszawa 2007, Wyd. PWN.

Stankowski A., Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Katowice 2002, Wyd. Gnome.

Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003, Wyd. „Żak”.

Szecówka A., Ewolucja wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2004.

Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa 2010, Wyd. WSP.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych. Zna wybrane koncepcje etiologii problemów społecznych, a zwłaszcza przestępczości nieletnich i dorosłych przestępców oraz strategie postępowania z różnymi grupami wiekowymi.

Ma wiedzę na temat systemów resocjalizacji, podstaw prawnych, organizacji instytucji wychowawczo-poprawczych, pomocowych.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu projektowania strategii działań resocjalizacyjnych.

Docenia znaczenie resocjalizacji dla prawidłowego rozwoju jednostki, samorealizacji oraz budowania prawidłowych więzi w różnych środowiskach społecznych. Odnosi zdobytą wiedzę do działań praktycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.