Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N1-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

(brak)

Skrócony opis:

Wszystkie efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ogólne wprowadzenie w zakres przedmiotu, forma i sposób zaliczenia przedmiotu

2. Terapia pedagogiczna – rozstrzygnięcia definicyjne, cele, rodzaje

3. Metody i techniki stosowane terapii pedagogicznej

4. Rodzaje pomocy psychologicznej i możliwości stosowania w resocjalizacji

5. Psychoterapia – cele, formy, rodzaje

6. Podejście psychodynamiczne w psychoterapii od Z. Frouda do współczesnych ujęć.

7. Podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne

8. Podejście humanistyczno-egzystencjonalne

9. Wpływ poszczególnych szkół psychoterapeutycznych na oddziaływania resocjalizacyjne

10. Cele psychoterapii (terapii) w resocjalizacji i możliwości ich realizacji

11. Wybrane procedury terapeutyczne stosowane w resocjalizacji

12. Wychowawca czy terapeuta perspektywa resocjalizacyjna

13. Socjoterapia i możliwości jej wykorzystania w procesie resocjalizacji

14. Kulturoterapia (aroterapia) i jej możliwości wykorzystania w resocjalizacji

15. Postawa terapeutyczna w resocjalizacji

Ćwiczenia:

1. Trudności i niepowodzenia szkolne. Terapia pedagogiczna.

2. Strategie i procedury wychowania resocjalizacyjnego. Zakres i odmiany wychowawczego postępowania resocjalizującego. Zależność pracy resocjalizacyjnej od cech psychicznych.

3. Metody twórczej resocjalizacji.

4. Psychoterapia. Nurty, formy, cele i zjawiska w psychoterapii.

5. Terapia i techniki behawioralne i poznawczo – behawioralne.

6. Psychodrama. Techniki i fazy psychodramy.

7. Terapia strategiczna M. H. Ericksona.

8. Rodzina jako system. Podstawowe techniki pracy w podejściu systemowym.

9. Specyfika pracy w grupie.

Literatura:

Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 2001

- Dąbrowska-Jabłońska I. (red), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006

- Ganczarska M. (red), Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, Opole 2008

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

- Grzesiuk L. (red), Psychoterapia, Warszawa 2000

- Janiszewski M., Podstawy muzykoterapii, Łódź 2005

- Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

- Kazdin A., Weisz J., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Kraków 2006

- King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003

- Kendall P. (red), Terapia dzieci i młodzieży, Kraków 2010

- Konieczny E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004

- Prochaska J., Norcross J., Systemy Psychoterapeutyczne, Warszawa 2006

- Rejzner A., Szczepaniak P. (red), Terapia w resocjalizacji, Warszawa 2009, cz. I i II

- Sawicka K. (red), Socjoterapia, Warszawa 1998

- Stankowski A.: Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy, Katowice 1986.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego w procesie resocjalizacji.

Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych.

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Oceniane będzie logiczność i merytoryczność treści z egzaminu pisemnego.

W ustalonym terminie (sesja egzaminacyjna),studenci otrzymają losowe zagadnienia do odpowiedzi pisemnej, czas odpowiedzi 1godzina.

Ćwiczenia:

Ocena projektu oddziaływań w oparciu o sprawdzenie:

1. Umiejętności opisu teoretycznego modelu uzasadniającego w jaki sposób to, co jest proponowane w programie będzie miało wpływ na resocjalizację;

2. Umiejętności zidentyfikowania czynników, których zmiana będzie prowadzić do zmniejszenia ryzyka powrotu do zachowań sprzecznych z normami;

3. Umiejętności adekwatnego określenia spektrum celów ogólnych i szczegółowych;

4. Umiejętności adekwatnego doboru metod i technik oddziaływań;

5. Umiejętności określenia intensywności, sekwencji (harmonogram) oraz czasu trwania oddziaływań;

6. Umiejętności określenia miejsca realizacji oddziaływań oraz osób za nie odpowiedzialnych;

Umiejętności określenia sposobów oceny efektów projektu oraz kryteriów realizacji jego celów.

Student oddaje pracę pisemną (w formie wydrukowanej) w terminie ustalonym z grupą na pierwszych zajęciach. W przypadku nieoddania pracy w terminie - student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą należy poprawić oddając poprawną merytorycznie pracę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)