Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc postpenitencjarna i następcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N1-08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc postpenitencjarna i następcza
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

(brak)

Skrócony opis:

Wszystkie efekty kształcenia modułu powiązane są z wykładową formą kształcenia, natomiast drugi efekt mieści się w sposób szczególny w formule zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do tematyki wykładów, podanie literatury przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia z modułu. Podstawowe informacje o instytucjonalnym systemie resocjalizacji.

2. Adaptacja do warunków izolacji, zjawisko pionizacji oraz wyuczonej bezradności, działania penitencjarne i resocjalizacyjne w instytucjach izolacyjnych.

3. Główne kierunki oddziaływań postpenitencjarnych i następczych

4. Prawno – organizacyjne rozwiązania związane z udzielaniem pomocy postpenitencjarnej i następczej

5. Społeczna reakcja na przestępstwo, karę i zadość uczynienie jako warunek poprawnego funkcjonowania systemu pomocy postpenitencjarnej i następczej

6. Adaptacja społeczna jednostek resocjalizowanych a powrotność do przestępstwa

7. Rozwiązania międzynarodowe dotyczące pomocy postpenitencjarnej i następczej

Ćwiczenia:

1. Społeczny kontekst pomocy postpenitencjarnej i następczej

2. Instytucje odpowiedzialne za działania postpenitencjarne i następcze

3. Środki i metody wykorzystywane w działaniach umożliwiających adaptację społeczną osób opuszczających instytucje izolacyjne

4. Analiza wybranych programów związanych z pomocą postpenitencjarną i następczą

5. Rola organizacji pozarządowych w działaniach postpenitencjarnych i następczych

6/7 Prezentacja i analiza przygotowanych przez studentów projektów pomocy postpenitencjarnej

i następczej

Literatura:

Bulenda T., Musidłowski R. (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.

Garniewicz J., Kędzierska H., (red.), Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, Olsztyn 2000.

Jaworska A., Resocjalizacja zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków 2009

Kozaczuk F. Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Rzeszów 2009

Kwak A. (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Złożenia a rzeczywistość, Warszawa 2006.

Machel H., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2007

Skafiriak B., Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007.

Szczygieł G.B., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002

Szymanowska A., Więzienie i co dalej?, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o organizacjach i instytucjach pomocowych o charakterze postpenitencjarnym.

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy sytuacji życiowej osób niedostosowanych społecznie po pobycie w instytucjach izolacyjnych.

Student potrafi ocenić przydatność różnych metod i procedur w odniesieniu do konkretnego przypadku przy udzielaniu pomocy postpenitencjarnej i następczej.

Student ma przekonanie o sensie udzielania pomocy postpenitencjarnej i następczej oraz umie przekonywać do tych działań przedstawicieli różnych podmiotów życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie logiczność i merytoryczność treści z egzaminu pisemnego.

W ustalonym terminie (sesja egzaminacyjna),studenci otrzymają losowe zagadnienia do odpowiedzi pisemnej, czas odpowiedzi 1godzina.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)