Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N2-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady

1. Literatura przedmiotu, cel zajęć, warunki zaliczenia, wymagania egzaminacyjne

2. Przyczyny niedostosowania społecznego i demoralizacji nieletnich

3. Komunikacja w rodzinie i metody wychowawcze jako źródło zaburzeń w zachowaniu

4. Praca wychowawcza szkoły i oddziaływania profilaktyczne na młodzież. Błędy w procesie kształcenia

5. Społeczeństwo i sprawy przemocy. Rola świadków

6. Ludobójstwo, czynniki kulturowe i społeczne

7. Język, tatuaże i zachowania w grupach przestępczych jako utrudnienie w resocjalizacji

8. Cel oddziaływań resocjalizacyjnych i wymagania społeczne. Udział społeczeństwa

w resocjalizacji

9. Twórcy pedagogiki resocjalizacyjnej i propozycje pracy z młodzieżą (S. Jedlewski, Cz. Czapów, K. Pospiszyl, L. Pytka, B. Urban, O. Lipkowski i in.)

10. Zasady ortodydaktyki i cele oddziaływań resocjalizacyjnych w szkole

11. Zasady oddziaływań resocjalizacyjnych. Cel pobytu w placówkach dla młodzieży oraz

w zakładzie karnym dla dorosłych

12. Organizacja palcówek dla nieletnich – zakład poprawczy i ośrodki wychowawcze

13. Problemy otwarte w resocjalizacji. Propozycje modyfikacji i zmian w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych

Ćwiczenia

1. Aktualne zagadnienia i problemy resocjalizacji

2. Zadaniem studentów będzie przygotowanie w grupach koncepcji resocjalizacji wybranych autorów (własnych propozycji oddziaływań poprawczych i reedukacyjnych) w postaci prezentacji określonych twórców i ich dorobku lub prezentacji wybranych placówek i systemów autorskich w resocjalizacji. Studenci mają za zadanie przedstawić oryginalny wkład autorski i dokonać jego krytycznej analizy (plakaty, wywiady, filmy, prezentacja dorobku, wystąpienia multimedialne itp.).

Literatura:

Pospiszyl K. (1990): Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. WSiP. Warszawa.

Szczęsny W.W. (2003): Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa.

Urban B., Stanik red. J.M. (2007): Resocjalizacja, T. 1, 2. PWN. Warszawa.

Mudrecka I. (2004): Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Uniwersytet Opolski. Opole.

Pytka L. (1995): Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. WSPS. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Zna aktualną terminologię z zakresu resocjalizacji oraz dziedzin pokrewnych.

Ma wiedzę na temat teorii wychowania i resocjalizacji.

Potrafi posługiwać się teorią z zakresu resocjalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, projekt i ocena aktywności w dyskusji grupowej.Obowiązuje znajomość prezentowanych podczas zajęć zagadnień

Oceniana będzie znajomość propozycji resocjalizacji wybranych twórców oraz znajomość treści w. i ćw.

Napisanie przez studenta pracy pisemnej. Wszyscy uczestnicy wykładu napiszą w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Praca mieści się na jednej stronie A4. Na jego wypełnienie przewidziano 20 minut. Obowiązuje następująca punktacja:

10 - 12 pkt. – ocena: bardzo dobry

8 - 10 pkt. – ocena: dobry plus

6 - 8 pkt. – ocena: dobry

4 - 6 pkt. – ocena: dostateczny plus

2 - 4 pkt. – ocena: dostateczny

0 - 2 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony test należy poprawić w formie ustnej.

Merytoryczny udział w pracy 2-3 osobowej grupy studentów.

Oceniana będzie kompletność i jakość wykonania projektu przedstawiającego dorobek określonego autora.

Na zajęciach ćwiczeniowych grupy prezentować będą wyniki (3-4 minutowe wystąpienia) swojej całosemestralnej pracy w postaci prezentacji projektów.

Student czyta zadane lektury i bierze udział w problemowej dyskusji grupowej.

Oceniana będzie jakość i kompletność analizy propozycji resocjalizacji określonych twórców, krytyczna analiza przedstawionych propozycji. Pozostali studenci oceniani będą za twórczy wkład w dyskusję nad przedstawionymi propozycjami przez poszczególną grupę studentów.

Prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta wyniki. Na podstawie oceny uzyskanej z aktywności (ilość plusów) oraz oceny z wystąpienia (projektu) przedstawienia i krytycznej analizy propozycji. Osoby nieobecne, rzadko aktywnie uczestnicząc w dyskusji itp. zobowiązane są do zaliczenia materiału w sposób uzgodniony z wykładowcą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)