Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N2-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Wykład

1.Historia resocjalizacji w systemie nauk pedagogicznych. Literatura przedmiotu, warunki zaliczenia.

2. Sposoby postępowania z osobami popełniającymi przestępstwa (odwet, resocjalizacja, izolacja, eliminacja). Systemy resocjalizacji.

3. Dobroczynność i zapobieganie przestępstwom w XIX wieku. Działalność Fryderyka Skarbka i in.

4. Dziecko a przestępstwo. Działalność wychowawczo-poprawcza wobec dzieci i młodzieży w XIX wieku. Zakłady dla młodzieży Studzieniec.

5. Udział przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy (lekarza, prawnicy, społecznicy, pedagodzy i Kościół) w rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjno-penitencjarnej.

6. Przestępczość i rozwój zakładów dla młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kształcenie kadry.

7. Zakłady karne dla dorosłych. Nowa organizacja więziennictwa po I wojnie światowej. Kodeks karny z 1932.

Ćwiczenia

1. Problematyka historii resocjalizacji. Cel i przedmiot zainteresowań.

2. Systemy resocjalizacji i zakłady dla nieletnich w XIX w. i pierwszej połowie XX w.

3. Rozwój zakładów dla nieletnich, profilaktyka społeczna, pomoc społeczna rodzinom zagrożonym. Placówki i twórcy opieki. Praca wg wyboru studenta.

4. Podsumowanie działalności wychowawczo-poprawczej. Twórcze pomysły i inicjatywy w przeszłości a odniesienia do współczesności.

Literatura:

Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Historia narodziny więzienia. Warszawa, Fundacja Alathea.

Bartula P. (1998). Kra śmierci – powracający dylemat. Kraków, Wydawnictwo „Znak”.

Balcerek M. (1978). Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939 , Warszawa PWN.

Kalinowski M. (2003) Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.

Górny J. (1996). Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.

Barczyk P.P. Wybrane problemy kształtowania się teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Katowice: Bytom, Wieczorek – Press, 1966

Dawid J. (1961) Pisma pedagogiczne. Wrocław, Ossolineum.

Okoń W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”.

Jakubiak K. (red.) (1995). Rodzina jako środowisko wychowawcza w czasach nowożytnych. Bydgoszcz.

Raś D. (2011). Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX w. Kraków, „Impuls”.

Raś D. (2011). Uwagi o więzieniach. Zapobieganie występkom i wychowaniu młodzieży. Wybór tekstów. Kraków, „Impuls”.

Raś D. (2011). Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybór tekstów. Kraków, „Impuls”.

Raś D. (2007). O poprawie winowajców w więzieniach 1930. Katowice, UŚ.

Efekty uczenia się:

Zna terminologię obecną oraz dawną z zakresu resocjalizacji oraz dziedzin pokrewnych.

Rozumie tło historyczne i kulturowe uwarunkowań postępowania z przestępcami.

Ma świadomość dziedzictwa kulturowego kraju i regionu w obszarze ewolucji systemu resocjalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt i ocena aktywności w dyskusji grupowej.

Merytoryczny udział w pracy 2-3 osobowej grupy studentów.

Oceniana będzie kompletność i jakość wystąpienia (projektu) z historii resocjalizacji przedstawiającego wybraną osobę i jej działalność na polu resocjalizacji, efekty profilaktyki na danym terenie lub działalność placówki resocjalizacyjnej / karnej w przeszłości (do lat siedemdziesiątych XX w.).

Na zajęciach ćwiczeniowych grupy prezentować będą wyniki (3-4 minutowe wystąpienia) swojej całosemestralnej pracy w postaci prezentacji projektów.

Student czyta zadane lektury i bierze udział w problemowej dyskusji grupowej.

Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się na zajęciach oraz jakość wniesionej do dyskusji wiedzy. Zaznaczenie aktywności studenta następuje na liście obecności.

Na zajęciach ćwiczeniowych prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta oceny odnotowane na liście obecności.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe stanowią ważny element zbierania informacji na temat historii poszczegolnych placówek resocjalizacyjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)