Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-N2-04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

BRAK

Skrócony opis:

Efekty kształcenia modułu powiązane są zarówno z ćwiczeniową, jak i wykładową formą kształcenia.

Pełny opis:

Treści z wykładu:

1. Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2000-2008 - próba wyjaśnienia tego zjawiska.

2. Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Reakcje społeczne na przestępczość nieletnich w literaturze przedmiotu.

3. Pomoc (wsparcie) w środowisku otwartym – oddziaływania systemowe, założenia pracy asystenta rodziny.

4. Profilaktyka w środowisku otwartym – działalność pedagoga podwórkowego i przyjaciela dzieci ulicy. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” w Katowicach.

5. Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą - analiza empiryczna badań. Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

6. Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych - specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji. Nowe metody i sposoby pracy z nieletnimi w instytucjach wychowawczych i poprawczych. Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich.

7. Jak poprawiać poprawczaki – przyszłość placówek resocjalizacyjnych? Analiza raportów z przeprowadzonych kontroli dot. problemów funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce.

8. Organizacja i zasady działania współczesnego więziennictwa w Polsce.

9. Praktyka resocjalizacyjna na zachodzie a polski IPR.

Treści z ćwiczeń:

1. Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2000-2008 - próba wyjaśnienia tego zjawiska.

2. Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Reakcje społeczne na przestępczość nieletnich w literaturze przedmiotu.

3. Pomoc (wsparcie) w środowisku otwartym – oddziaływania systemowe, założenia pracy asystenta rodziny.

4. Profilaktyka w środowisku otwartym – działalność pedagoga podwórkowego i przyjaciela dzieci ulicy. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” w Katowicach.

5. Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą - analiza empiryczna badań. Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

6. Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych - specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji. Nowe metody i sposoby pracy z nieletnimi w instytucjach wychowawczych i poprawczych. Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich.

7. Jak poprawiać poprawczaki – przyszłość placówek resocjalizacyjnych? Analiza raportów z przeprowadzonych kontroli dot. problemów funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce.

8. Organizacja i zasady działania współczesnego więziennictwa w Polsce.

9. Praktyka resocjalizacyjna na zachodzie a polski IPR.

Literatura:

Bernasiewicz M., Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród dzieci ulicy. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa 2007, Wyd. WSPR.

Bernasiewicz M., Kowalski A., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. [W:] Sapia-Drewniak E. Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość. Dąbrowa Górnicza: WSB, 2009.

Bielecka E: Systemowe rozwiązania w programach profilaktycznych i resojalziacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, w: E. Bielecka red., Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, Białystok, 2006.

Dąbrowska J., Próby humanizacji polskiej resocjalizacji. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 3 (47).

Dąbrowska J., Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 4(48).

Dukaczewski E.J., Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2.

Frąckowiak P., Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Poznań: Oficyna Wydawnicza GARMOND 2006, s. 7.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice 2010, Wyd. UŚ.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Bernasiewicz M.: Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą. [W:] Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne. Red. A. Nowak, A. Czerkawski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

Nowicka-Chachaj A., Rdzanek-Piwowar G., Resocjalizacja w środowisku otwartym – międzynarodowe standardy, ustawodawstwo polskie i praktyka ostatnich lat. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa 2007, Wyd. WSPR.

Polkowski T., Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 11.

Polkowski T., Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych nieufność czy optymizm? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 2.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998, Wyd. „Żak”. (rozdział IV)

Queff D., Dzieci ulicy – potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa 2007, Wyd. WSPR.

Sitarczyk M., Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych realizm czy utopia? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 3.

Szecówka A., Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 1996, nr 4.

Sztuka M., Programy wczesnej interwencji wśród strategii ograniczania zachowań przestępczych. [W:] Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Red. B. Urban. Kraków 2001, Wyd. UJ.

Urban B., W poszukiwaniu alternatywnego systemu resocjalizacji. [W:] Szałański J., (red.) Wina-Kara-Nadzieja-Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego Kalisz 25-27. 09. 1996r. Red. J. Szałański. Łódź 1998. Wyd. COSzSW.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 2000, UJ.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr. 149, poz. 887)

Walendzik A., Streetwork jako forma pracy socjalnej. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4.

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaprezentować odpowiednie metody oraz techniki oraz przewidzieć efekty podjętych działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych realizowanych w środowisku otwartym oraz w zakładach resocjalizacji penitencjarnej.

Student posiada zaawansowaną umiejętność prezentowania pomysłów i sugestii w zakresie innowacji procesu resocjalizacji na rzecz zwiększania jej skuteczności. Posługuje się przy tym rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych doświadczeń praktyki resocjalizacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:
Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.