Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S1-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z możliwościami wykorzystania procedur terapeutycznych w wychowaniu resocjalizującym. Dostarczyć wiedzy o systemach psychoterapeutycznych, procedurach i rodzajach pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Ogólne wprowadzenie w zakres przedmiotu, forma i sposób zaliczenia przedmiotu

Terapia pedagogiczna – rozstrzygnięcia definicyjne, cele, rodzaje

Metody i techniki stosowane terapii pedagogicznej

Rodzaje pomocy psychologicznej i możliwości stosowania w resocjalizacji

Psychoterapia – cele, formy, rodzaje

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii od Z. Frouda do współczesnych ujęć.

Podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne

Podejście humanistyczno-egzystencjonalne

Wpływ poszczególnych szkół psychoterapeutycznych na oddziaływania resocjalizacyjne

Cele psychoterapii (terapii) w resocjalizacji i możliwości ich realizacji

Wybrane procedury terapeutyczne stosowane w resocjalizacji

Wychowawca czy terapeuta perspektywa resocjalizacyjna

Socjoterapia i możliwości jej wykorzystania w procesie resocjalizacji

Kulturoterapia (aroterapia) i jej możliwości wykorzystania w resocjalizacji

Postawa terapeutyczna w resocjalizacji

Literatura:

- Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 2001

- Dąbrowska-Jabłońska I. (red), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006

- Ganczarska M. (red), Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, Opole 2008

- Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

- Grzesiuk L. (red), Psychoterapia, Warszawa 2000

- Janiszewski M., Podstawy muzykoterapii, Łódź 2005

- Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

- Kazdin A., Weisz J., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Kraków 2006

- King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003

- Kendall P. (red), Terapia dzieci i młodzieży, Kraków 2010

- Konieczny E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004

- Prochaska J., Norcross J., Systemy Psychoterapeutyczne, Warszawa 2006

- Rejzner A., Szczepaniak P. (red), Terapia w resocjalizacji, Warszawa 2009, cz. I i II

- Sawicka K. (red), Socjoterapia, Warszawa 1998

- Stankowski A.: Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy, Katowice 1986.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą komunikowania interpersonalnego w procesie resocjalizacji.

Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych.

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, praca zespołowa, dyskusja, rozwiązywanie problemów.

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z eseju naukowego oraz projektu grupowego) oraz z wykładu (ocena z egzaminu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)