Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-R-S2-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Kurs jest powiazany z grupą przedmiotów dotyczących resocjalizacji i profilaktyki spolecznej-dobroczynnością na ziemiach polskich oraz metodami pracy poprawy lub eliminacji przestępcow.Szczególnie ważne jest skoncentrowanie się na terenach bliskich studentowi, na Sląsku i terenie Zagłębia

Pełny opis:

Historia resocjalizacji stanowi uzupełnienie wiadomości z resocjalizacji i penitencjarystyki, metodyki pracy resocjalizacyjnej i prawa karnego.Student ma za zadanie poznanie, rozumienie i analizę metod postępowania w przeszlości z nieletnimi i przestępcami dorosłymi.Szczególny nacisk jest położony na wiek XIX, kiedy nastąpił rozwój placówek dla nieletnich, a rownież na dwudziestolecie międzywojenne w Polsce i problemy tworzenie systemu resocjalizacji i penitencjarystyki w Polsce

Literatura:

Literatura zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w opisie przedmiotu, z naciskiem na literaturę i materiały archiwalne dotyczace terenu bliskiego studentowi.Student powinien sam starać się wyszukać literaturę odpowiednią do opracowywanej pracy przez studenta

Efekty uczenia się:

Student powinien poznać zasady tworzenia placówek dla poprawy i izolacji przestępców, rozumieć analizowane procesy resocjalizacji w latach minionych /poprawy przestępców oraz krytycznie analizować badane programy poprawy i zmiany przestępców

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność, obecnośc oraz wiedza studenta, a glównie przygotowana przes student praca

Praktyki zawodowe:

Poznanie historii metod pracy z przestępcami oraz dobroczynnosci-profilaktyki społecznej stanowi dobre poznanie praktyki resocjalizacyjnej w latach minionych a jednoczesnie lepsze rozumienie współczesnej rzeczywistości wychowawczej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)