Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet - Karty dialogowe w pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-REW-S2-16.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet - Karty dialogowe w pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów w zajęciach umożliwiających realizację zadań teoretycznych

i praktycznych wynikających ze specyfiki fakultetu oraz dzięki pracy własnej studentów.

Pełny opis:

1. Rodzaje i zakres zastosowania kart dialogowych (kryteria doboru). Etyczny wymiar pracy z kartami dialogowymi.

2. Wykorzystanie kart dialogowych w diagnozie i terapii pedagogicznej (podstawy teoretyczne, przykłady zastosowań – badanie kompetencji, potrzeb, określanie przeżywanych trudności, wykorzystanie

w indywidualnej i zespołowej pracy terapeutycznej - gry, bajki terapeutyczne; projektowanie własnych kart).

3. Gry dydaktyczne z wykorzystaniem kart dialogowych (zajęcia warsztatowe).

4. Gry terenowe, larpy inspirowane kartami dialogowymi (zajęcia warsztatowe).

5. Projektowanie kart dialogowych i opartych na nich gier – praca zespołowa.

Efekty kształcenia mają być osiągnięte dzięki udziałowi w zajęciach fakultatywnych (15 h) oraz pracy indywidualnej i zespołowej pracy własnej studentów (75 h).

Literatura:

Poniżej.

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych

i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

2. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych

oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Student wybiera i stosuje właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobiera środki i metody pracy

w celu efektywnego wykonywania pojawiających się zadań zawodowych.

4. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego

i zawodowego.

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych,

ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny i budowania warsztatu pracy pedagoga.

6. Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane

z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

7. Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy

do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami

nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - projekty kart dialogowych przydatnych w pracy diagnostycznej i terapeutycznej; gry edukacyjnej, gry terenowej

lub larpa z wykorzystaniem opracowanych kart dialogowych.

Ocenie będzie podlegała trafność kart i gry, innowacyjność projektów zespołowych i estetyka wykonania kart.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: Iwona Wendreńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen za składowe elementy zespołowego projektu (karty dialogowe przydatne w pracy diagnostycznej i terapeutycznej; gra edukacyjna, gra terenowa lub larp). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) za którykolwiek z komponentów, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie też brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów w zajęciach umożliwiających realizację zadań teoretycznych

i praktycznych wynikających ze specyfiki fakultetu oraz dzięki pracy własnej studentów.

Celem zajęć jest nie tylko ukazanie wielorakich zastosowań kart dialogowych, z uwzględnieniem potrzeb adresata,

ale także wdrożenie studentów do samodzielnego projektowania kart

i intencjonalnego wykorzystania ich w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i edukacyjnej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wendreńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen za składowe elementy zespołowego projektu (karty dialogowe przydatne w pracy diagnostycznej i terapeutycznej; gra edukacyjna, gra terenowa lub larp). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) za którykolwiek z komponentów, ocena ta musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie też brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów w zajęciach umożliwiających realizację zadań teoretycznych

i praktycznych wynikających ze specyfiki fakultetu oraz dzięki pracy własnej studentów.

Celem zajęć jest nie tylko ukazanie wielorakich zastosowań kart dialogowych, z uwzględnieniem potrzeb adresata,

ale także wdrożenie studentów do samodzielnego projektowania kart

i intencjonalnego wykorzystania ich w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i edukacyjnej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.