Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-S2-R-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika penitencjarna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wskazane jest przygogowanie prdagogiczne studentów z zakresu pedagogiki resocjalizajyjnej i znajomość problemow niedostosowania społecznego i przestępczości

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach dotyczących problemów instytucji penitencjarnych, przestępczości doroslych, podkulturze przestępczej i przeszkodach w oddziaływaniach penitencjarnych oraz na problemach kadry penitencjarnej

Pełny opis:

Pełny opis jak w przyjętych założeniach dla realizacji przedmiotu.Wskazanej jest odwoływanie się do wiedzy i doświadczenia zawodowego studentow, pracowników instytucji penitencjarnych, kuratorów sądowych, pracowników opieki społecznej, noclegowni itp.

Literatura:

Literatura jak w przyjętym opisie kursu, student sam wybierz pracę do recenzji oraz problematykę prac w trakcie kursu, na bazie przyjetych zalożeń .Wskazana jest znajomość problemów aktualnych w zakresie więziennictwa,filozofii prawa,problemu winy, kary i odpowiedzialnośc za swoje postepowanie

Efekty uczenia się:

Student zna problemy instytucji penitencjaenych, potrafi je rozpoznać i diagnozować, potrafi znależć stosowne rozwiazania i zastosować wiedzę w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Oceniananjest aktywność, obecności na zajeciach posiadana wiedza i wykonane prace

Praktyki zawodowe:

Wzżne jest łączenie posadanej wiedzy z praktyką pedagogiczną, stąd istotny jest kontakt z placówkami penitencjarnymi osobiście lub za pomocą internetu, czytanie czasopism z zakresu więziennictwa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)