Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE305R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Pełny opis:

1. Początki i rozwój poglądów na temat przestępczości w poszczególnych epokach historycznych:

2. Początki i rozwój naukowych koncepcji kryminologicznych.

3. Początki i rozwój systemów penitencjarnych w Europie i w Polsce.

- polska myśl penitencjarna w XVIII w;

- formy opieki nad zdemoralizowanymi i zagrożonymi demoralizacją w poszczególnych zaborach.

4. Resocjalizacja nieletnich w Europie i w Polsce w XX w

- sądy dla nieletnich i instytucja kuratora sądowego;

- zakłady dla nieletnich przestępców;

- wybrane systemy resocjalizacyjne dla nieletnich:

5. Polski system penitencjarny w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.

- unifikacja pozaborowego systemu więziennego;

- początki kształcenia zawodowego pracowników służby więziennej;

- różnorodne formy resocjalizacji więźniów, indywidualizacja penitencjarna i opieka nad byłymi więźniami i ich rodzinami;

Literatura:

1. Barczyk A., Barczyk P.: Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji. Warszawa 1999.

2. Kalinowski M., Pełka J.: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1996.

3. Żabczyńska E.(red.): Maria Grzegorzewska. Pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa 1985.

4. Braido G: System wychowawczy księdza J. Bosco. Warszawa 1974.

5. Bugajski Z.: Walka z przestępczością dawniej i dziś. Warszawa 1937

6. Balcerek M.: Opieka nad dzieckiem w Polsce w latach 1918 - 1939. Warszawa 1978.

7. Mauersberg S. (red.): Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990.

8. Kępski Cz. Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym. Lublin 1991.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)