Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M01_Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-205 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M01_Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z pracy semestralnej, na którą składa się:

- ocena adekwatności tematu do treści realizowanych w trakcie zajęć

- stopień atrakcyjności tematyki ze względu na umiejętność dostrzeżenia nowych powiązań pomiędzy zjawiskami

- poziom zaawansowania pracy (kolejno: przegląd badań, koncepcja modelu badawczego, projekt badania, przeprowadzenie badań wraz z interpretacją wyników)

- nowatorstwo w formie opracowania realizowanego tematu (forma referatu/eseju/sprawozdania jako forma podstawowa - dostateczna)

2. ocena sposobu uczestniczenia w zajęciach: zabieranie głosu w dyskusji, przywoływanie przeczytanych treści, dokonywanie bieżących syntez zagadnień, ilustrowanie omawianych fenomenów słownymi/medialnymi przykładami - nagradzane są "plusami" - zebranie 3 "plusów jest równoważne ocenie BDB.

3. ocena poziomu zrealizowania zadań w ramach pracy samodzielnej studenta - sprawdzanie w trakcie kolejnych spotkań

4. ocena poziomu wykonania zlecanych w trakcie zajęć zadań grupowych - osoby będące w jednej grupie mogą uzyskiwać różne oceny ze względu na zaobserwowany przez prowadzącego wkład w ostateczny efekt

5. opcjonalnie - do uzgodnienia z grupą zajęciową - kolokwium podsumowujące w formie testu z możliwością jednokrotnej poprawy.

6. brak "plusów" i conajmniej jednej pozytywnej oceny z p.3 oznacza niemożność uzyskania oceny wyższej niż 3,5 z przedmiotu

7. więcej niż 2 i mniej niż 5 nieobecności zobowiązują studenta do skontaktowania się z prowadzącym w celu ustalenia sposobu zaliczenia przedmiotu

8. więcej niż 5 nieobecności oznacza ocenę niedostateczną z przedmiotu

9. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z pracy, aktywności, pracy samodzielnej, pracy grupowej i - ewentualnie - kolokwium.

Pełny opis:

Zajęcia są przyjęciem szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy wyjściowej dla omawiania zagadnień psychologii jakości życia i zdrowia jednostek. Przyjmuje się założenie, że czynniki natury kulturowej, społecznej, cywilizacyjnej są tymi, które stanowią zarówno tło, środowisko adaptacji, jak i afordancji dla możliwości i sposobów pojmowania i kształtowania środowiska psychicznego jednostkowej egzystencji. Stąd analizowane są zarówno charakterystyki tzw. późnej nowoczesności w zakresie zmian związanych z głównymi sferami życia człowieka, jak i psychiczne korelaty funkcjonowania w opisywanych warunkach. Wyróżnienie tego, co w literaturze zwane generycznymi doświadczeniami współczesności łączone jest z identyfikowaniem psychologicznych mechanizmów doświadczania określonych warunków jako wyzwań i/lub zagrożeń. Dyskusji podlegają także same pojęcia wyzwania i zagrożenia - ich geneza, tradycyjne umocowania i obszary przyporządkowania służą jako teoretyczna baza dokonywania interpretacji w kwestii możliwych oddziaływań profilaktycznych, coachingowych czy terapeutycznych w pracy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena stanu wiedzy studenta dotyczącej realizowanego tematu. Wystawiana jest na podstawie udzielanych przez studenta odpowiedzi na zadawane pytania i/lub na podstawie niewymuszonych wypowiedzi.

2. Ocena samodzielnej pracy studenta polegającej na nieobowiązkowym zaangażowaniu w poszukiwanie i korzystanie z informacji dodatkowych przedstawianych grupie lub prowadzącemu.

3. Ocena stopnia i jakości udziału studenta w realizowanych w trakcie ćwiczeń zadaniach indywidualnych i/lub grupowych.

4. Ocena umiejętności (na podstawie sposobu i jakości prezentacji) samodzielnego poszukiwania, filtrowania i syntezy treści na zadany temat .

5. Ocena poziomu umiejętności przygotowywania czytelnego, interesującego, twórczego wystąpienia dla słuchaczy.

6. Ocena kompetencji merytorycznych w zakresie operowania wiedzą z przedmiotu wyrażającą się w udzielaniu poprawnych odpowiedzi na pytania kolokwium.

Do końca sesji zaliczeniowej student powinien uzyskać, minimum, 5 ocen:

- z kolokwium (obowiązkowo)

- z aktywności (opcjonalnie)

- z prac przydzielanych w trakcie zajęć (obowiązkowo)

- z zadań realizowanych w ramach pracy własnej (obowiązkowo)

- ze sprawdzianu bieżącej znajomości zagadnienia (opcjonalnie)


Ocena końcowa stanowi średnią co najmniej 5 ocen ( w tym - z kolokwium). Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania średniej 3,0.
Pełny opis:

Zajęcia są przyjęciem szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy wyjściowej dla omawiania zagadnień psychologii jakości życia i zdrowia jednostek. Przyjmuje się założenie, że czynniki natury kulturowej, społecznej, cywilizacyjnej są tymi, które stanowią zarówno tło, środowisko adaptacji, jak i afordancji dla możliwości i sposobów pojmowania i kształtowania środowiska psychicznego jednostkowej egzystencji. Stąd analizowane są zarówno charakterystyki tzw. późnej nowoczesności w zakresie zmian związanych z głównymi sferami życia człowieka, jak i psychiczne korelaty funkcjonowania w opisywanych warunkach. Wyróżnienie tego, co w literaturze zwane generycznymi doświadczeniami współczesności łączone jest z identyfikowaniem psychologicznych mechanizmów doświadczania określonych warunków jako wyzwań i/lub zagrożeń. Dyskusji podlegają także same pojęcia wyzwania i zagrożenia - ich geneza, tradycyjne umocowania i obszary przyporządkowania służą jako teoretyczna baza dokonywania interpretacji w kwestii możliwych oddziaływań profilaktycznych, coachingowych czy terapeutycznych w pracy psychologicznej.

Na uogólniony zapis omawianych uwarunkowań zdrowia i jakości życia składają się procesy

Ekonomizacji i komodyfikacji

Stłoczenia i alienacji

Indywidualizacji i urefleksyjnienia

Algorytmizacji i świadomości

Informatyzacji i transferu przeżyć

Technologizacji i hedonizacji

Medykalizacji i zracjonalizowania

Uwagi:

Akceptowana jest 1 nieobecność. Każda kolejna wymaga uzgodnienia z prowadzącym formy i terminu zaliczenia zrealizowanego, w trakcie nieobecności studenta, materiału.

Możliwa jest jedna poprawa oceny NDST z kolokwium. Nieprzystąpienie do kolokwium w ustalonym terminie, wymaga napisania go w trakcie sesji zaliczeniowej, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Oceny cząstkowe wystawiane są sukcesywnie - w trakcie całego semestru - nie jest możliwe poprawianie oceny czy ubieganie się o nie po zakończeniu realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen:


I zrealizowanych zadań grupowych (każde z zadań realizowane w innym składzie osobowym, wskazanym przez prowadzącą; każda ocena o wadze=1):

Zadania:

1. Ilustracja przedsięwzięcia z ostatnich 4 lat, kwalifikowanego jako "wsparcie w wyzwaniu", z opisem kryteriów merytorycznych decydujących o dokonaniu takiej kwalifikacji. [4000-4500 znaków]

2. Diagnoza i ilustracja współczesnego zagrożenia o charakterze psychologicznym; uzasadnienie merytoryczne wyboru, pisemna analiza źródeł i mechanizmów, korelatów, konsekwencji zjawiska [5500-6000 znaków]

3. Krytyczna analiza psychologiczna wskazanego przykładu działania w kierunku "redukcji/profilaktyki" zagrożenia [4000-4500 znaków]

4. Teoretyczny projekt autorski pt. "Wsparcie w wyzwaniu, prewencja zagrożenia" [7500-8000 znaków]

Każda praca powinna:

- cechować się poprawną formą językową

- wykraczać poza przykłady opisane w literaturze podstawowej

- zawierać przywołanie adekwatnych merytorycznie źródeł bibliograficznych pozwalających zidentyfikować i nazwać istotę, mechanizm(y), korelaty, skutki wskazywanego zjawiska

- zawierać odautorską refleksję/interpretację/analizę ilustrowanego zjawiska czy proponowanego rozwiązania


II dwóch kolokwiów (waga ocen=2) w formie testów jednokrotnego wyboru z ok. 10 pytaniami każdy. Dla osób, których średnia końcowa jest niższa niż 3.0 oraz dla tych, którzy nie mogli przystąpić do któregoś z wcześniejszych kolokwiów, przewidziany jest jeden test poprawkowy, w czasie sesji poprawkowej, w terminie wskazanym przez prowadzącą, który zawiera, odpowiednio, podwójną liczbę pytań.


III W przypadku sygnałów o naruszeniu przez studenta(kę) norm społecznych czy kulturowych, ocena końcowa ulega obniżeniu o wielkość arbitralnie ustaloną przez prowadzącą, adekwatną do zakresu braku kompetencji.


IV Zmiana grupy zadaniowej wymaga zgody członków grupy zarówno "pierwotnej" jak i "docelowej" oraz wykładowcy


V Opóźnienie w złożeniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia za każdy dzień zwłoki.


Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania średniej nie mniejszej niż 3.0.

Pełny opis:

Zajęcia są przyjęciem szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy wyjściowej dla omawiania zagadnień psychologii jakości życia i zdrowia jednostek. Przyjmuje się założenie, że czynniki natury kulturowej, społecznej, cywilizacyjnej są tymi, które stanowią zarówno tło, środowisko adaptacji, jak i afordancji dla możliwości i sposobów pojmowania i kształtowania środowiska psychicznego jednostkowej egzystencji. Stąd analizowane są zarówno charakterystyki tzw. późnej nowoczesności w zakresie zmian związanych z głównymi sferami życia człowieka, jak i psychiczne korelaty funkcjonowania w opisywanych warunkach. Wyróżnienie tego, co w literaturze zwane generycznymi doświadczeniami współczesności łączone jest z identyfikowaniem psychologicznych mechanizmów doświadczania określonych warunków jako wyzwań i/lub zagrożeń. Dyskusji podlegają także same pojęcia wyzwania i zagrożenia - ich geneza, tradycyjne umocowania i obszary przyporządkowania służą jako teoretyczna baza dokonywania interpretacji w kwestii możliwych oddziaływań profilaktycznych, coachingowych czy terapeutycznych w pracy psychologicznej.

Na uogólniony zapis omawianych uwarunkowań zdrowia i jakości życia składają się procesy

Ekonomizacji i komodyfikacji

Stłoczenia i alienacji

Indywidualizacji i urefleksyjnienia

Algorytmizacji i świadomości

Informatyzacji i transferu przeżyć

Technologizacji i hedonizacji

Medykalizacji i zracjonalizowania

Uwagi:

Oceny cząstkowe wystawiane są sukcesywnie - w trakcie całego semestru - nie jest możliwe poprawianie oceny czy ubieganie się o nie po zakończeniu realizacji przedmiotu. Student ma prawo do mailowego kontaktu w sprawie uzyskania informacji o zdobytych ocenach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.