Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M03_Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-221 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M03_Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagane jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu literatury podstawowej, umiejętność wyprowadzania wniosków z analizowanych treści. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje materiał opracowywany i analizowany na zajęciach i zawarty w literaturze podstawowej.

Skrócony opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia - uzależnień - alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cierpiałkowska, L.(2000), Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Cierpiałkowska, L. (2006), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Domżał-Drzewicka, R., Ścibor, A., Kaźmierak, H., (2008). Uzależnienia a rodzina, wybrane zagadnienia. Lublin: Makmed.

Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Melibruda, J., Sobolewska-Melibruda, M. (2006). Koncepcje mechanizmów uzależnienia. [w]: Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP, s. 67 – 143.

Pużyński, S., Wciórka, J. (red). (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Alcoholism&Drug Addiction (Alkoholizm i Narkomania), Kwartalnik, Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl/ain

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Raporty roczne nt. stanu problemów narkotykowych w Unii Europejskiej, www.emcdda.eu.int

Beck, A.T., Wright, F.D., Newman, C.F., Liese B.S. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gossep, M.(1997). Nawroty w uzależnieniach. Warszawa: PARPA.

Jabłoński, M. (2011). Narkotyki i paranarkotyki. Warszawa:Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Jędrzejko, M. (red.). (2008). Narkomania, zjawisko, zagrożenia, Warszawa: Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Kinley, J., Leaton, G. (1996). Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, raporty z badań empirycznych, www.kbpn.gov.pl.

Łuczak, W. (2009). Prawne możliwości postępowania z osobami uzależnionymi. [w]: E., Łuczak. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33- 40.

Miller, P. M. (red). (2013). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Petrykowska, M. (2009). Nadzór rodzinnego kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego. [w:] E., Łuczak E. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; s. 41-54.

Pietras, T., Witusik, A. (2011). Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne. Wrocław: Continuo.

Robinson, B., Woodside, M. (1998). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, PARPA, Warszawa, s. 23-49, 51-73.

Tesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. T. 2, [Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa; Stare Groszki: Wydawnictwo CiS, s. 94 – 120.

Wobiz, A. (2001). Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wyd. Akuracik.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Paramedia.

Woronowicz, B.T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: IPiN, s. 91-97, 117-121.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi rozpoznać objawy zaburzeń związanych używaniem szkodliwym oraz uzależnieniem od środków psychoaktywnych

2. Dysponuje wiedzą o objawach i konsekwencjach używania, nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ich uwarunkowaniach i przebiegu.

3. Zna zjawisko współzachorowalności i potrafi wskazać jakie zaburzenia psychiczne towarzyszą rożnym uzależnieniom.

4. Posiada umiejętność odróżnienia uzależnienia od nadużywania i sporadycznego używania, potrafi podać kryteria

różnicujące i zastosować je w praktyce diagnostycznej.

5. Potrafi dostrzec wysokie nasilenie objawów i przewidzieć ich możliwe skutki w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych

6. Potrafi formułować hipotezy diagnostyczne oraz wskazania do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości

Student wykaże się wiedzą teoretyczną z omawianego zakresu

Studium przypadku lub zajęcia terenowe w ośrodku leczenia uzależnień Umiejętności analizowania i diagnozowania konkretnych przypadków i stawiania trafnej diagnozy oraz proponowania skutecznych rozwiązań

Odgrywanie ról (sceny symulowane)

Student ćwiczy podstawowe zasady pracy psychologa w procesie diagnozy klinicznej oraz pomocy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach. Brana będzie także pod uwagę aktywność (punktowana na podstawie przygotowanych prezentacji własnych studentów). Do kolokwium zaliczeniowego może przystąpić osoba, która ma uregulowane nieobecności.

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do ćwiczeń w oparciu o literaturę podstawową i uzupełniającą, która będzie wskazywana przez prowadzącego każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Student przygotowuje się do ćwiczeń i do kolokwium końcowego poprzez utrwalenie wiedzy z zajęć oraz na podstawie literatury przedmiotu.

Student przygotowuje prezentację indywidualnie lub w grupie na temat uzależnienia od wybranego środka psychoaktywnego (nieobowiązkowo, w ramach aktywności dodatkowej).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę uzależnień. Przepisy prawne.

2. Podstawowe pojęcia związane z problematyką uzależnień - przyczyny, mechanizmy, rodzaje. Kryteria uzależnienia i nadużywania według ICD – 10.

3. Obraz kliniczny uzależnienia od alkoholu. Przyczyny, etapy uzależnienia.

4. Psychologiczne modele uzależnienia od alkoholu.

5. Rodzina dysfunkcjonalna. Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej i syndrom DDA.

6. Leczenie i profilaktyka uzależnień. Trudności medyczne i społeczne. Formy pomocy osobie uzależnionej.

7. Uzależnienie od innych środków psychoaktywnych. Rodzaje środków zmieniających świadomość.

8. Narkotyki – podział na grupy i ich działanie na organizm oraz psychikę jednostki.

9. Uzależnienie od nikotyny – przyczyny, tolerancja, skutki somatyczne i psychiczne.

10. Profilaktyka uzależnień.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia - uzależnień - alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cierpiałkowska, L.(2000), Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Cierpiałkowska, L. (2006), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Domżał-Drzewicka, R., Ścibor, A., Kaźmierak, H., (2008). Uzależnienia a rodzina, wybrane zagadnienia. Lublin: Makmed.

Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Melibruda, J., Sobolewska-Melibruda, M. (2006). Koncepcje mechanizmów uzależnienia. [w]: Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP, s. 67 – 143.

Pużyński, S., Wciórka, J. (red). (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Alcoholism&Drug Addiction (Alkoholizm i Narkomania), Kwartalnik, Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl/ain

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Raporty roczne nt. stanu problemów narkotykowych w Unii Europejskiej, www.emcdda.eu.int

Beck, A.T., Wright, F.D., Newman, C.F., Liese B.S. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gossep, M.(1997). Nawroty w uzależnieniach. Warszawa: PARPA.

Jabłoński, M. (2011). Narkotyki i paranarkotyki. Warszawa:Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Jędrzejko, M. (red.). (2008). Narkomania, zjawisko, zagrożenia, Warszawa: Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Kinley, J., Leaton, G. (1996). Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, raporty z badań empirycznych, www.kbpn.gov.pl.

Łuczak, W. (2009). Prawne możliwości postępowania z osobami uzależnionymi. [w]: E., Łuczak. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33- 40.

Miller, P. M. (red). (2013). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Petrykowska, M. (2009). Nadzór rodzinnego kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego. [w:] E., Łuczak E. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; s. 41-54.

Pietras, T., Witusik, A. (2011). Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne. Wrocław: Continuo.

Robinson, B., Woodside, M. (1998). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, PARPA, Warszawa, s. 23-49, 51-73.

Tesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. T. 2, [Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa; Stare Groszki: Wydawnictwo CiS, s. 94 – 120.

Wobiz, A. (2001). Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wyd. Akuracik.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Paramedia.

Woronowicz, B.T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: IPiN, s. 91-97, 117-121.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach. Brana będzie także pod uwagę aktywność (punktowana na podstawie przygotowanych prezentacji własnych studentów). Do kolokwium zaliczeniowego może przystąpić osoba, która ma uregulowane nieobecności.

Skrócony opis:

Student przygotowuje się do ćwiczeń w oparciu o literaturę podstawową i uzupełniającą, która będzie wskazywana przez prowadzącego każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Student przygotowuje się do ćwiczeń i do kolokwium końcowego poprzez utrwalenie wiedzy z zajęć oraz na podstawie literatury przedmiotu.

Student przygotowuje prezentację indywidualnie lub w grupie na temat uzależnienia od wybranego środka psychoaktywnego (nieobowiązkowo, w ramach aktywności dodatkowej).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę uzależnień. Przepisy prawne.

2. Podstawowe pojęcia związane z problematyką uzależnień - przyczyny, mechanizmy, rodzaje. Kryteria uzależnienia i nadużywania według ICD – 10.

3. Obraz kliniczny uzależnienia od alkoholu. Przyczyny, etapy uzależnienia.

4. Psychologiczne modele uzależnienia od alkoholu.

5. Rodzina dysfunkcjonalna. Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej i syndrom DDA.

6. Leczenie i profilaktyka uzależnień. Trudności medyczne i społeczne. Formy pomocy osobie uzależnionej.

7. Uzależnienie od innych środków psychoaktywnych. Rodzaje środków zmieniających świadomość.

8. Narkotyki – podział na grupy i ich działanie na organizm oraz psychikę jednostki.

9. Uzależnienie od nikotyny – przyczyny, tolerancja, skutki somatyczne i psychiczne.

10. Profilaktyka uzależnień.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia - uzależnień - alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cierpiałkowska, L.(2000), Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Cierpiałkowska, L. (2006), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Domżał-Drzewicka, R., Ścibor, A., Kaźmierak, H., (2008). Uzależnienia a rodzina, wybrane zagadnienia. Lublin: Makmed.

Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Melibruda, J., Sobolewska-Melibruda, M. (2006). Koncepcje mechanizmów uzależnienia. [w]: Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. PTP, s. 67 – 143.

Pużyński, S., Wciórka, J. (red). (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Alcoholism&Drug Addiction (Alkoholizm i Narkomania), Kwartalnik, Czasopismo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl/ain

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Raporty roczne nt. stanu problemów narkotykowych w Unii Europejskiej, www.emcdda.eu.int

Beck, A.T., Wright, F.D., Newman, C.F., Liese B.S. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gossep, M.(1997). Nawroty w uzależnieniach. Warszawa: PARPA.

Jabłoński, M. (2011). Narkotyki i paranarkotyki. Warszawa:Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Jędrzejko, M. (red.). (2008). Narkomania, zjawisko, zagrożenia, Warszawa: Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Kinley, J., Leaton, G. (1996). Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, raporty z badań empirycznych, www.kbpn.gov.pl.

Łuczak, W. (2009). Prawne możliwości postępowania z osobami uzależnionymi. [w]: E., Łuczak. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33- 40.

Miller, P. M. (red). (2013). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Petrykowska, M. (2009). Nadzór rodzinnego kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego. [w:] E., Łuczak E. Nowe oblicza uzależnień. Olsztyn: wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; s. 41-54.

Pietras, T., Witusik, A. (2011). Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne. Wrocław: Continuo.

Robinson, B., Woodside, M. (1998). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, PARPA, Warszawa, s. 23-49, 51-73.

Tesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. T. 2, [Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa; Stare Groszki: Wydawnictwo CiS, s. 94 – 120.

Wobiz, A. (2001). Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wyd. Akuracik.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Paramedia.

Woronowicz, B.T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: IPiN, s. 91-97, 117-121.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).

Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach

- oraz kolokwium zaliczeniowego.


Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).


Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dnia ostatnich zajęć. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Adamek
Prowadzący grup: Dominik Adamek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z testów wiedzy.


Warunkami koniecznymi uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest frekwencja (dozwolone dwie nieobecności), merytoryczna aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu kolokwiów. W przypadku kolokwium, będącego konsekwencją braku przygotowania grupy do zajęć, do uzyskania zaliczenia z przedmiotu niezbędne jest jego zaliczenie.


Progi ocen w ocenie końcowej:

0% - 50% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb

Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów używania różnych substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób stosujących substancje psychoaktywne, uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Adamek
Prowadzący grup: Dominik Adamek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.