Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-231 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat zaburzeń psychotycznych; potrafi zaplanować proces diagnozowania symptomów choroby. Jest wstanie wskazać kierunki terapii i rehabilitacji zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu osiągnięcie takich efektów kształcenia jak:

- Posiadanie wiedzy na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

- umiejętność rozpoznawania objawów jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

- różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych.

- rozpoznawanie schizofrenii o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

- posiadanie wiedzy o współczesnych teoriach schizofrenii – teoria neurorozwojowa oraz teoria predyspozycji i stresu

- posiadanie podstawowych kompetencji pozwalających na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

- umiejętność dostrzeżenia silnego nasilenia objawów i przewidzenia ich możliwych skutków na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych umiejętność posługiwania się całościową konceptualizacją przypadku

- posiadanie wiedzy na temat form pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia. Student:

1) Posiada wiedzę na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

2) Potrafi rozpoznać objawy jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

3) Różnicuje objawy zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych.

Rozpoznaje schizofrenie o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

4) Zna współczesne teorie schizofrenii – teorię neurorozwojową oraz teorię predyspozycji i stresu

5) Ma podstawowe kompetencje pozwalające na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

6) Potrafi dostrzec silne nasilenie objawów i przewidzieć ich możliwe skutki na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych

lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych potrafi posługiwać się całościową konceptualizacją przypadku

7) Zna formy pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości

Zbiorczy test sprawdzający wiedzę studentów na temat (1) obrazu klinicznego schizofrenii, zaburzeń afektywnych, (2) koncepcji wyjaśniających mechanizm i patogenezę schizofrenii i zaburzeń afektywnych, (3) zagadnień terapii zaburzeń psychotycznych i afektywnych

Studium przypadku

Umiejętności analizowania i diagnozowania konkretnych przypadków i stawiania trafnej diagnozy oraz proponowania skutecznych rozwiązań

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Czech
Prowadzący grup: Kasper Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny jest zaliczenie kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach.

Kolokwium oceniane będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)


Studium przypadku oceniane będzie na skali 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry)


Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i studium przypadku. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – studium przypadku

0,75 - kolokwium zaliczeniowe


Skrócony opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat zaburzeń psychotycznych; potrafi zaplanować proces diagnozowania symptomów choroby. Jest wstanie wskazać kierunki terapii i rehabilitacji zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu osiągnięcie takich efektów kształcenia jak:

- Posiadanie wiedzy na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

- umiejętność rozpoznawania objawów jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

- różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych.

- rozpoznawanie schizofrenii o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

- posiadanie wiedzy o współczesnych teoriach schizofrenii – teoria neurorozwojowa oraz teoria predyspozycji i stresu

- posiadanie podstawowych kompetencji pozwalających na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

- umiejętność dostrzeżenia silnego nasilenia objawów i przewidzenia ich możliwych skutków na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych umiejętność posługiwania się całościową konceptualizacją przypadku

- posiadanie wiedzy na temat form pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Beck, A. (2010). Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bilikiewicz, A. (2006): Psychiatria, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Birchwood, M., Jackson, C. (2004): Schizofrania. Modele kliniczne I techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Carson, R., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003): Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska, L. (2013): Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

De Barbaro, B.(1999): Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frith, Ch., Johnstone, E. (2012): Schizofrenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hammen, C. (2004): Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Jaremy, M. (2011): Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza.

Kępiński, A. (2003): Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Kępiński, A. (2004): Melancholia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Pużyński, S. (2009): Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.). (2010): Psychiatria T.1, Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003): Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Borkowska, A. (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Cechnicki, A. (1992). Wybrane aspekty leczenia schizofrenii. Psychoterapia, 2.

Czech, K., Sygut, M., Klasik, A., Krysta, K. (2006). Zastosowanie terapii neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania nad Schizofrenią. Lublin, VII, 7.

Grzesiuk, L (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.

Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Laing, R.(1999). Podzielone Ja. Poznań: Rebis.

Martin, G.N. (2001). Neuropsychologia. Warszawa: PZWL.

Mindell, A. (2002). Psychologia i szamanizm. Katowice: KOS.

Mueser, K.T., Gingerich, S. (1996). Życie ze schizofrenią, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Sęk, H. (1969). Nadmierna konkretyzacja i „overinclusion” jako hipotezy wyjaśniające patologię myślenia pojęciowego w schizofrenii. Psychiatria polska, 5, 581-586.

Stark, F., M. (1993). Krótki program psychoedukacyjny dla pacjentów schizofrenicznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2.

Vedfelt, O. (1998). Wymiary snów : istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych. Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury ENETEI

Uwagi:

Student przygotowuje się do zajęć w oparciu o literaturę podstawową i uzupełniającą, która będzie wskazywana przez prowadzącego każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą oceny jest zaliczenie kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach.

Kolokwium oceniane będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)


Studium przypadku oceniane będzie na skali 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry)


Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i studium przypadku. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – studium przypadku

0,75 - kolokwium zaliczeniowe


Skrócony opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat zaburzeń psychotycznych; potrafi zaplanować proces diagnozowania symptomów choroby. Jest wstanie wskazać kierunki terapii i rehabilitacji zaburzeń psychotycznych i afektywnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu osiągnięcie takich efektów kształcenia jak:

- Posiadanie wiedzy na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

- umiejętność rozpoznawania objawów jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

- różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych.

- rozpoznawanie schizofrenii o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

- posiadanie wiedzy o współczesnych teoriach schizofrenii – teoria neurorozwojowa oraz teoria predyspozycji i stresu

- posiadanie podstawowych kompetencji pozwalających na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

- umiejętność dostrzeżenia silnego nasilenia objawów i przewidzenia ich możliwych skutków na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych umiejętność posługiwania się całościową konceptualizacją przypadku

- posiadanie wiedzy na temat form pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Beck, A. (2010). Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bilikiewicz, A. (2006): Psychiatria, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Birchwood, M., Jackson, C. (2004): Schizofrania. Modele kliniczne I techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Carson, R., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003): Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska, L. (2013): Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

De Barbaro, B.(1999): Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frith, Ch., Johnstone, E. (2012): Schizofrenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hammen, C. (2004): Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Jaremy, M. (2011): Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza.

Kępiński, A. (2003): Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Kępiński, A. (2004): Melancholia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Pużyński, S. (2009): Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.). (2010): Psychiatria T.1, Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003): Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Borkowska, A. (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Cechnicki, A. (1992). Wybrane aspekty leczenia schizofrenii. Psychoterapia, 2.

Czech, K., Sygut, M., Klasik, A., Krysta, K. (2006). Zastosowanie terapii neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania nad Schizofrenią. Lublin, VII, 7.

Grzesiuk, L (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.

Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Laing, R.(1999). Podzielone Ja. Poznań: Rebis.

Martin, G.N. (2001). Neuropsychologia. Warszawa: PZWL.

Mindell, A. (2002). Psychologia i szamanizm. Katowice: KOS.

Mueser, K.T., Gingerich, S. (1996). Życie ze schizofrenią, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Sęk, H. (1969). Nadmierna konkretyzacja i „overinclusion” jako hipotezy wyjaśniające patologię myślenia pojęciowego w schizofrenii. Psychiatria polska, 5, 581-586.

Stark, F., M. (1993). Krótki program psychoedukacyjny dla pacjentów schizofrenicznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2.

Vedfelt, O. (1998). Wymiary snów : istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych. Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury ENETEI

Uwagi:

Student przygotowuje się do zajęć w oparciu o literaturę podstawową i uzupełniającą, która będzie wskazywana przez prowadzącego każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz prezentacja opracowanego w parach studium przypadku oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń).


Ocena końcowa zostanie wyliczona jako średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia – testu wiadomości i studium przypadku. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – studium przypadku

0,75 – test wiadomości


Test wiadomości oceniany będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)


W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu osiągnięcie takich efektów kształcenia jak:

- Posiadanie wiedzy na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

- umiejętność rozpoznawania objawów jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

- różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych

- rozpoznawanie schizofrenii o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

- posiadanie wiedzy o współczesnych teoriach schizofrenii – teoria neurorozwojowa oraz teoria predyspozycji i stresu

- posiadanie podstawowych kompetencji pozwalających na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

- umiejętność dostrzeżenia silnego nasilenia objawów i przewidzenia ich możliwych skutków na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych umiejętność posługiwania się całościową konceptualizacją przypadku

- posiadanie wiedzy na temat form pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Sikora
Prowadzący grup: Jagoda Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska, Krystyna Buszman
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Krystyna Buszman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska, Krystyna Buszman
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Krystyna Buszman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.