Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-006 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w badaniach psychologicznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, przedziały ufności.

2. Rozkłady zmiennych losowych, miary rozproszenia, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normalnego.

3. Próba jako reprezentacja populacji, losowy dobór do próby i rozkłady z próby.

4. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów, standardowy błąd oszacowania. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

5. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, założenia przyjmowane przy testowaniu hipotez statystycznych oraz zasady interpretowania jego wyników.

6. Wielkość efektu, błędy I i II rodzaju, moc testu i czynniki nań wpływające

7. Założenia niektórych testów statystycznych dla prób zależnych i niezależnych, testy parametryczne a testy nieparametryczne, wielkość próby a typ testu. Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i zasady sporządzania bibliografii.

Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Efekty uczenia się:

Opanowanie języka opisu statystycznego w zakresie jednej i wielu zmiennych, podstaw rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowych rozkładów statystycznych.

Znajomość podstaw teoretycznych tworzenia tabel i wykresów; obliczania podstawowych statystyk opisowych; obliczania współczynników korelacji; tworzenia przedziałów ufności oraz stosowania adekwatnych do danych testów statystycznych.

Umiejętność interpretacji wyników analiz statystycznych

Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem statystycznym w celu tworzenia tabel i wykresów; obliczania podstawowych statystyk opisowych; obliczania współczynników korelacji; tworzenia przedziałów ufności oraz stosowania adekwatnych do danych testów statystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, dla grupy do 15 osób, rzutnik.

Znajomość zagadnień merytorycznych z przedstawionych na wykładzie i podczas ćwiczeń z zakresu omawianej literatury oraz umiejętności analizy statystycznej.

Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Ocena z testu stanowi 80% oceny końcowej

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych zadań testu.

Test wiedzy i umiejętności:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Test wiedzy i umiejętności składa się z ok 5-6 pytań, w których zawarte są zarówno zadania weryfikujące umiejętność analizy danych statystycznych, jak i znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na I terminie kolokwium jest jednoznaczna z oceną niedostateczną.

Wiedza i umiejętności. Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów dla zadanych analiz z:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Zadania domowe:

Ocena z zadań stanowi 20% oceny końcowej.

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych etapów analizy statystycznej w poszczególnych zadaniach:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy.

Ocena z zadań domowych to średnia ocen z pojedynczych zadań (ok 3-4 na semestr)

W zadaniach ocenia się poprawność kolejnych etapów analizy statystycznej dla podanych zagadnień i baz danych zawierających zmienne psychologiczne.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Maria Flakus, Damian Grabowski, Aneta Kałmuk
Prowadzący grup: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Maria Flakus, Damian Grabowski, Aneta Kałmuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: Test wiedzy i umiejętności (80%); zadania domowe (20%)


Zaokrąglenie ocen zgodne z zasadami przyjętymi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ


Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie i ugruntowanie podstawowych pojęć statystycznych; zapoznanie się ze strukturą procesu wnioskowania statystycznego w ramach analizy danych empirycznych; zapoznanie się ze specyfiką analiz statystycznych wykorzystywanych w psychologii; zrozumienie literatury psychologicznej w aspekcie prezentowanych w niej statystycznych analiz rezultatów badawczych; projektowanie i samodzielne przeprowadzanie prostych analiz statystycznych oraz aktywne poszukiwanie rozwiązań z pomocą specjalistów; posługiwanie się pakietami programów statystycznych.

Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Maria Flakus, Damian Grabowski, Aneta Kałmuk
Prowadzący grup: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Marcin Domowicz, Maria Flakus, Damian Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: Test wiedzy i umiejętności (70%); zadania domowe (30%)


Zaokrąglenie ocen zgodne z zasadami przyjętymi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ


Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie i ugruntowanie podstawowych pojęć statystycznych; zapoznanie się ze strukturą procesu wnioskowania statystycznego w ramach analizy danych empirycznych; zapoznanie się ze specyfiką analiz statystycznych wykorzystywanych w psychologii; zrozumienie literatury psychologicznej w aspekcie prezentowanych w niej statystycznych analiz rezultatów badawczych; projektowanie i samodzielne przeprowadzanie prostych analiz statystycznych oraz aktywne poszukiwanie rozwiązań z pomocą specjalistów; posługiwanie się pakietami programów statystycznych.

Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Marcin Domowicz, Maria Flakus, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie zaliczenia z ćwiczeń, uwzględniającego zagadnienia z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Kurs służy przygotowaniu do percepcji prostych opisów statystycznych, wypracowaniu zdolności do obliczenia podstawowych statystyk w arkuszu kalkulacyjnym oraz rozumienia procesu wnioskowania statystycznego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Mateusz Blukacz, Marcin Domowicz, Maria Flakus, Maciej Janowski, Kamila Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena na podstawie zaliczenia z ćwiczeń, uwzględniającego zagadnienia z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Kurs służy przygotowaniu do percepcji prostych opisów statystycznych, wypracowaniu zdolności do obliczenia podstawowych statystyk w arkuszu kalkulacyjnym oraz rozumienia procesu wnioskowania statystycznego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Maria Chełkowska-Zacharewicz, Marcin Domowicz, Maciej Janowski, Kamila Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z ćwiczeń, uwzględniającej sprawdzian, w ramach którego weryfikowane są także treści z wykładów.

Pełny opis:

Kurs ma doprowadzić do posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

wykorzystania metod statystycznych w procesie badawczym,

znajomości podstawowych statystyk opisowych,

rozumienia idei wnioskowania statystycznego,

wykorzystania procedury NHST w procesie weryfikacji hipotez badawczych,

rozumienia idei prezentacji wyników w postaci przedziałów,

interpretacji wyników prostych testów statystycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.