Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-016 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej. Znajomość podstawowych metod diagnostycznych oraz wiedza z zakresu psychometrii i metodologii.

Skrócony opis:

Osiągnięcia współczesnej diagnozy psychologicznej, podstawowe pojęcia, diagnoza tradycyjna a diagnoza współczesna.Modele diagnostyczne. Etapy procesu diagnostycznego.Relacje pomiędzy diagnozą a interwencją. Sytuacja badania psychologicznego jako fakt biograficzny. Źródła i specyfika błędów towarzyszących etapom badania psychologicznego. Ramy prawne diagnozy. Przegląd metod diagnostycznych, ich zalety i ograniczenia (wywiad, obserwacja, kwestionariusze, testy projekcyjne). Komunikacyjny aspekt diagnozy psychologicznej - wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przebieg procesu diagnostycznego. Kompetencje diagnostyczne. Problemy etyczne, towarzyszące procesowi diagnozy psychologicznej.

Komunikowanie wyników, zasady tworzenia raportów z badania psychologicznego i pisania orzeczeń.Społeczny kontekst badania psychologicznego. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, specyficzne problemy.

Pełny opis:

Absolwent Psychologii powinien znać podstawy diagnozy psychologicznej, posiadać wiedzę dotyczącą etapów procesu diagnostycznego i mieć świadomość jego iteracyjnego charakteru. Powinien dysponować wiedzą na temat błędów, jakie mogą pojawić się na każdym z etapów diagnozowania. Powinien dysponować ogólną wiedzą psychologiczną i wykorzystywać ją w procesie diagnostycznym. Powinien posiadać wiedzę dotyczącą metod badawczych, ich statusu i ograniczeń. Powinien dysponować wiedzą dotyczącą etycznych aspektów badania psychologicznego oraz mieć świadomość, iż badanie psychologiczne jest faktem biograficznym i może wpływać na dalsze życie osoby badanej. Powinien znać zasady komunikacji interpersonalnej i zasady kontaktu z osobami badanym w różnym wieku, różnej płci, rasy, pochodzenia kulturowego itp. Absolwent Psychologii powinien umiejętnie stosować różne metody diagnostyczne, krytycznie oceniać ich przydatność, adaptację do polskich warunków oraz przydatność w określonej sytuacji badawczej. Zaplanować proces diagnostyczny i przeprowadzić go w oparciu o wybrany model. Powinien integrować i interpretować uzyskane dane w świetle teorii psychologicznych. Powinien podejmować decyzje diagnostyczne oraz planować interwencję i określić sposoby weryfikacji jej skuteczności. Absolwent Psychologii powinien wykazać się elastycznością podczas planowania badania psychologicznego, ale również wrażliwością na specyficzne zakłócenia pojawiające się podczas badania, przy jednoczesnym przestrzeganiu procedury badawczej. Powinien starać się, by profesjonalnie przeprowadzić badanie diagnostyczne, zebrać informacje, zintegrować je i zinterpretować w świetle określonej teorii psychologicznej. Powinien rozwijać umiejętność komunikowania uzyskanych wyników osobie badanej, budowania raportu, zawierającego niezbędne elementy i komunikowania go różnym odbiorcom. Powinien mieć motywację do poszerzania własnej wiedzy diagnostycznej, uświadamiać sobie własne ograniczenia (w tym uprzedzenia i stereotypy, jakim ulega).

Literatura:

Paluchowski, W., J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Warszawa.

Stemplewska - Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

Brzezińska, A. I. i Toeplitz, Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. Warszawa: Academica, Wydawnictwo SWPS.

AERA, APA, przekład: Hornowska, E. (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: GWP

Brzeziński, J., Siuta. J. (1991). Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2009). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

PTP: Kodeks etyczno – zawodowy psychologa. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

Stemplewska - Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.). (2005). Wywiad psychologiczny. T.1-3; Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza dotycząca modeli diagnostycznych, etapów procesu diagnostycznego i błędów, mogących wystąpić na każdym z nich.

Znajomość podstawowych metod badawczych, ich statusu i ograniczeń.

Wiedza z zakresu etycznych aspektów badania psychologicznego.

Wiedza z zakresu społecznego kontekstu badania diagnostycznego.

Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu diagnostycznego oraz określenie sposobów weryfikacji proponowanej interwencji.

Umiejętność wykorzystania metod badawczych pod kątem celów, jakim ma służyć diagnoza psychologiczna.

Budowanie raportu z badania, dostosowanego w swej formie i treści do odbiorcy.

Świadomość dalszego doskonalenia kompetencji w zakresie nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania kontaktów z osobą badaną.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości jednokrotnego wyboru o holistycznym i przekrojowym charakterze.

Dyskusja w trakcie zajęć. Dyskusja w grupie w trakcie prowadzonych zajęć. Analiza literatury, analiza przypadków.

Praca pisemna – analiza przypadku. Planowanie, przeprowadzenie badania psychologicznego oraz prezentacja jego wyników (konceptualizacja przypadku, pisanie raportu z badania) Psychodrama (w grupie ćwiczeniowej) z możliwością rejestracji (dyktafon lub kamera) i późniejszej analizy nagrania.

Wykład: pisemny test wiadomości

Ćwiczenia: średnia ważona ocen z kolokwiów cząstkowych, podniesiona o aktywny udział w dyskusjach lub w psychodramie (+0,5 pkt).

Ocena z modułu: średnia ważona ocen z egzaminu i z ćwiczeń.

W przypadku konieczności ponownego zdawania (po uzyskaniu w pierwszym terminie oceny niedostatecznej) ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej ważonej z wszystkich uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pasztak-Opiłka
Prowadzący grup: Marcin Langer, Agnieszka Pasztak-Opiłka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: pisemny test wiadomości

Ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen cząstkowych


Ocena z modułu: średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń


W przypadku konieczności ponownego zdawania egzaminu bądź też nie zgłoszenia się na egzamin w terminie czerwcowym (co jest jednoznaczne z uzyskaniem w pierwszym terminie oceny niedostatecznej) ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich uzyskanych ocen.

Pełny opis:

zgodnie z informacjami w sekcji nadrzędnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.