Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M03_Kariera i rozwój zawodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-223 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPP_M03_Kariera i rozwój zawodowy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Skrócony opis:

Kompetencje zdobyte w ramach przedmiotu: Kariera i rozwój zawodowy pozwalają na przygotowanie studentów do zdobycia zasadniczych umiejętności i kompetencji doradcy zawodu. Opierają się one na wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy i jego przemian– w konsekwencji wiedzy na temat oczekiwań obecnych organizacji wobec pracownika. W efekcie student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu: Kariera i rozwój zawodowy umożliwiają zdobycie wiedzy i kompetencji realizowania zadań współczesnego doradcy kariery. W efekcie student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej. Rozumie także specyfikę przemian modelu współczesnej kariery. Potrafi dokonać diagnozy własnego potencjału kariery, zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego. Zna koszty kariery, takie jak wypalenie zawodowe, stres zawodowy, mobbing, pracoholizm. Potrafi zdiagnozować te zjawiska i zaplanować podstawowe formy pomocy psychologicznej. Rozumie sytuację psychologiczną osoby nie posiadającej pracy, potrafi zaplanować zajęcia dla tej kategorii odbiorców.

Literatura:

Bańka A., (2006). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bańka, A, (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: Print-B.

Bera, R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 39-56.

Giermanowska, E. (2001). Między karierą a bezrobociem W: B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Lanthaler W., Zugmann J. (2000). Akcja Ja. Nowy sposób myślenia o karierze. Warszawa: Twigger SA.

Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU.

Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZiU.

Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe: wybrane metody badań. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Turska, E. (2005). Globalizacja i restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu, W: B. Kożusznik (red.). Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, s. 243-262. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Posiada wiedzę na temat rozwoju zawodowego człowieka. Ma orientację w podstawowych teoriach wyboru zawodu, zagadnieniach odnoszących się do przebiegu i finalizowania kariery zawodowej oraz w problemach towarzyszących zjawisku bezrobocia

Zna współczesne koncepcje kariery, rozumie charakter i kierunek zmian w tym zakresie, pojęcie kapitału kariery, problemy karier międzynarodowych

Zna podstawowe metody poradnictwa zawodowego i karierowego

Posiada wiedzę z zakresu kreowania własnej kariery

W zakresie umiejętności”

Potrafi konstruować modele kompetencyjne i wykorzystywać je w różnorodnych obszarach funkcjonowania organizacji

Potrafi wspierać i pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w budowaniu kapitału własnej kariery i w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Zna i stosuje narzędzia wspierające rozwój pracowników.

Potrafi zarządzać własnymi kompetencjami

W zakresie kompetencji:

Ma rozeznanie we własnych kompetencjach i ograniczeniach zawodowych

Ma świadomość znaczenia kapitału wiedzy we własnym profesjonalnym rozwoju.

Posiada kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, mediacyjne i negocjacyjne, pozwalające na pracę zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i warunkach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

2. Przygotowanie prezentacji na zadane tematy, umiejętność zaangażowania pozostałych członków grupy do udziału w zajęciach, udział w dyskusji.

3. Jakość materiałów przygotowanych dla odbiorców.

4. Zaliczenie scenariusza zajęć do przeprowadzenia w terenie.

5. Prezentacja przebiegu zajęć w terenie, potwierdzenie ich zrealizowania.

6. Zaliczenie teczki doradcy – opracowania, testy, inne materiały do pracy doradcy zgromadzone w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sanecka
Prowadzący grup: Elżbieta Sanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

• oceny diagnozy predyspozycji zawodowych wybranej osoby (praca pisemna) 0-20 pkt.

• oceny zajęć przygotowanych i przeprowadzonych w małych grupach dla wszystkich pozostałych uczestników zajęć 0-10 pkt.


Ostateczną ocenę końcową ustala się na podstawie sumarycznej liczby punktów, zgodnie z zasadą:

poniżej 15 pkt - niedostateczny

od 15 do 18 pkt - dostateczny

od 19 do 21 pkt - dostateczny plus

od 22 do 24 pkt - dobry

od 25 do 27 pkt - dobry plus

od 28 do 30 pkt - bardzo dobry


Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na dwóch ćwiczeniach, pozostałe ćwiczenia należy zaliczyć w sposób uzgodniony z prowadzącą realizując zadania pisemne do poszczególnych zajęć na platformie Microsoft Teams).Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu kariera i rozwój zawodowy umożliwiają zdobycie wiedzy na temat współczesnego rynku pracy i jego przemian - w konsekwencji wiedzy na temat oczekiwań obecnych organizacji wobec pracownika. W efekcie student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej. Rozumie także specyfikę przemian modelu współczesnej kariery. Rozumie sytuację psychologiczną różnych kategorii klientów doradcy kariery, potrafi zaplanować zajęcia z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa kariery dla różnych kategorii odbiorców. Zna specyfikę działań podejmowanych w ramach coachingu kariery oraz podstawowe narzędzia stosowane przez coachów kariery.

Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.