Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-231 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu psychopatologii psychoz schizofrenicznych oraz afektywnych oraz podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu, diagnozy oraz terapii osób cierpiących na te zaburzenia.

Pełny opis:

• Pozycja nozologiczna, kryteria diagnostyczne, podział psychoz schizofrenicznych.

• Schizofrenia w ujęciu psychodynamicznym, systemowym, egzystencjalnym.

• Deficyty neuropsychologiczne w schizofrenii. Teoria neurorozwojowa, hipoteza predyspozycji i stresu.

• Metody i techniki diagnozy różnicowej w przypadku schizofrenii.

• Pomoc osobom cierpiącym na schizofrenię.

• Pozycja nozologiczna, kryteria diagnostyczne, podział zaburzeń nastroju.

• Zaburzenia nastroju w ujęciu behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, systemowym, egzystencjalnym.

• Zaburzenia nastroju: metody i techniki diagnozy różnicowej.

• Zaburzenia z kręgu depresja: pomoc psychologiczna.

• Zaburzenia z kręgu manii: pomoc psychologiczna.

Literatura:

literatura obowiązkowa

• Beck A. (2010). Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Bilikiewicz A. (2006): Psychiatria, Warszawa: Wyd. PZWL.

• Birchwood M., Jackson. C. (2004): Schizofrania. Modele kliniczne I techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

• Carson R., Butcher J.N., Mineka S. (2003): Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

• Cierpiałkowska L. (2013): Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

• De Barbaro B.(1999): Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wyd Uniw. Jagiellońskiego.

• Frith Ch., Johnstone E. (2012): Schizofrenia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Hammen C. (2004): Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

• Jaremy M. (2011): Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza

• Kępiński A. (2003): Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

• Kępiński A. (2004): Melancholia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

• Pużyński S. (2009): Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

• Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (2010): Psychiatria, Podstawy psychiatrii

• Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003): Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

literatura uzupełniająca

• Borkowska A. (2005): Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

• Cechnicki A.: Wybrane aspekty leczenia schizofrenii. Psychoterapia, 1992, 2.

• Czech K., Sygut M., Klasik A., Krysta K. (2006): Zastosowanie terapii neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii. „Badania nad Schizofrenią” [Lublin], VII,7.

• Grzesiuk L (2006): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa, Eneteia.

• Jakubik A. (2003): Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

• Laing R.(1999): Podzielone Ja. Poznań, Rebis.

• Martin G.N. (2001): Neuropsychologia. Warszawa, PZWL.

• Mindell A. (2002): Psychologia i szamanizm. Katowice, KOS.

• Mueser K.T., Gingerich S.: Życie ze schizofrenią, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

• Sęk H. (1969): Nadmierna konkretyzacja i „overinclusion” jako hipotezy wyjaśniające patologię myślenia pojęciowego w schizofrenii. „Psychiatria polska”, 5, 581-586.

• Stark F., M.: Krótki program psychoedukacyjny dla pacjentów schizofrenicznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, nr 2.

• Vedfelt O. (1998): Wymiary snów : istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych. Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury ENETEI

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

Potrafi rozpoznać objawy jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

Różnicuje objawy zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych. Rozpoznaje schizofrenię o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych.

Zna współczesne teorie schizofrenii – teorię neurorozwojową oraz teorię predyspozycji i stresu

Ma podstawowe kompetencje pozwalające na sprawdzenie jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby.

Potrafi dostrzec silne nasilenie objawów i przewidzieć ich możliwe skutki na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych potrafi posługiwać się całościową konceptualizacją przypadku.

Zna formy pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest zaliczenie kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach. Brana będzie także pod uwagę znacząca aktywność studenta w trakcie semestru.

Ocena końcowa z ćwiczeń wynika z oceny z kolokwium z możliwością podwyższenia przy wysokiej aktywności studenta podczas całego kursu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz prezentacja opracowanego w grupach 2-3 osobowych studium przypadku oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch zajęć).


Ocena końcowa z modułu zostanie wyliczona jako średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia – testu wiadomości i studium przypadku. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,40 – studium przypadku

0,60 – test wiadomości (pisemne kolokwium)

Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno test wiadomości jak i studium przypadku muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.


Ocena końcowa z modułu zostanie wystawiona zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61 do 5,00 - bardzo dobry


W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z modułu o pół stopnia.


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu osiągnięcie takich efektów kształcenia jak:

- Posiadanie wiedzy na temat różnych objawów klinicznych schizofrenii i jej sześciu głównych typów oraz zaburzeń schizoafektywnych i uporczywych zespołów urojeniowych

- umiejętność rozpoznawania objawów jednobiegunowych, dwubiegunowych zaburzeń afektywnych, bez objawów psychotycznych i z objawami psychotycznymi, nawracające i przewlekłe

- różnicowanie objawów zaburzeń psychicznych, zwłaszcza typu halucynacji i urojeń w zespołach psychotycznych

- rozpoznawanie schizofrenii o objawach pozytywnych (wytwórczych) i negatywnych

- posiadanie wiedzy o współczesnych teoriach schizofrenii – teoria neurorozwojowa oraz teoria predyspozycji i stresu

- posiadanie podstawowych kompetencji pozwalających na sprawdzenie, jakiego rodzaju zaburzenie o charakterze psychotycznym ma miejsce w przypadku danej osoby

- umiejętność dostrzeżenia silnego nasilenia objawów i przewidzenia ich możliwych skutków na przykład w zakresie zaburzeń afektywnych lub psychotycznych; przy formułowaniu hipotez diagnostycznych oraz wskazań terapeutycznych umiejętność posługiwania się całościową konceptualizacją przypadku

- posiadanie wiedzy na temat form pomocy pacjentom cierpiącym na psychozy schizofreniczne oraz afektywne

Uwagi:

Dyżur na Platformie Teams w każdy wtorek od 13:00 do 13:45

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.