Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M04_Metody i narzędzia badania pracy i pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-233 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPP_M04_Metody i narzędzia badania pracy i pracowników
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Ukazanie współczesnych problemów dotyczących środowiska pracy człowieka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Przedstawienie metod i narzędzi badań stosowanych w psychologii pracy. Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi orzecznictwa psychologicznego, instytucjami certyfikującymi, oraz stosowanymi metodami badań.

Pełny opis:

Ukazanie współczesnych problemów dotyczących środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi badań stosowanych

w psychologii pracy. Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi orzecznictwa psychologicznego, instytucjami certyfikującymi, oraz stosowanymi metodami badań w obszarze prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

1. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury

i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia.

2. Zmiany na współczesnym rynku pracy związane ze sposobami realizacji zadań- konsekwencje psychologiczne zmian w środowisku pracy człowieka ( automatyzacja, komputeryzacja, mechanizacja)

3. Demograficzne zmiany na rynku pracy- problemy aktywizacji zawodowej ludzi starszych, konsekwencje późnego rozpoczynania pracy zawodowej, aktywność zawodowa kobiet oraz wpływ tych zjawisk na bezpieczeństwo pracy.

4. Zachowania bezpieczne i niebezpieczne oraz ich psychologiczne uwarunkowania.

5. Spostrzeganie i ocena zagrożeń w środowisku pracy.

6. Społeczne wzory postępowania a wypadkowość.

7. Wpływ stanów emocjonalnych na zachowania pracowników w sytuacji zagrożenia.

8. Stres i jego skutki dla bezpieczeństwa pracy.

9. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w organizacji.

10. Obszary badań pracy i pracowników, zakres konsultacji psychologicznych na rzecz orzecznictwa medycyny pracy.

11. Prawne podstawy realizacji badań psychologicznych i orzecznictwa psychologicznego.

12. Tworzenie opisów pracy stosowanych w przemyśle i metody badania pracy.

13. Metodologia badań w przemyśle – prezentacja metod testowych

i aparaturowych.(zajęcia terenowe w pracowni badań psychologicznych; metodyka badań kierowców- omówienie stosowanych procedur badawczych)

14. Środowisko pracy związane z występowaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka ( zajęcia terenowe- kopalnia lub rozlewnia).

15. Zaliczenie zajęć.

Literatura:

1. Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009.

2. Bąk- Gajda D., Bąk J. , Psychologia transportu i bezpieczeństwa drogowego, Difin S.A., Warszawa 2010.

3. Chmiel N. (red), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

4. Goszczyńska M., Studenski R. ( red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, Warszawa 2006.

5. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

6. Tyszka T. ( red.), Psychologia i bezpieczeństwo pracy, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992

7. Waszkowska M., Potocka A., Węgrowska- Koski E., Merecz D., Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służb medycyny pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łodz 2012.

8. Wontorczyk A., Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Zna zasady projektowania oraz analizy i oceny pracy w zmieniających się warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

Zna metody i techniki psychologicznego badania pracy i pracowników, grup pracowników oraz organizacji, jak również metodologię tworzenia nowych metod diagnostycznych.

Zna metodykę diagnozy poziomu i struktury kompetencji pracowniczych.

Potrafi dokonać kompetentnej analizy stanowiska pracy oraz zastosować w praktyce teoretyczne zasady projektowania pracy.

Potrafi konstruować modele kompetencyjne i wykorzystywać je w różnorodnych obszarach funkcjonowania organizacji.

Ma świadomość złożoności problemów etycznych związanych z diagnozą i interwencją psychologiczną w środowisku pracy, opiniodawstwem, współtworzeniem warunków pracy, zaangażowaniem w procesy rekrutacji i selekcji pracowników, stymulowaniem efektywności jednostki oraz efektywności funkcjonowania organizacji; dąży do rozwiązywania ich w zgodzie ze standardami etycznymi zawodu psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących, realizacja badań terenowych wraz z przygotowaniem ich opracowania, wizyty studyjne na stanowiskach pracy ( kopalnia, elektrownia, inne), wizyty studyjne w placówkach realizujących badania psychologiczne osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, prezentacje multimedialne w obszarze aktualnych raportów wypadkowości w obszarach transportu i przemysłu.

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych

z analizy projektu interwencyjnego, tematycznej prezentacji oraz dodatkowej aktywności podczas realizacji zajęć.

1. Przygotowanie scenariusza działania w obszarze poprawy warunków pracy dla wybranej grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa- realizacja w grupach 2-3 osobowych. Ocena kompetencji zaprezentowanych w prezentacji przygotowanego projektu, max ilość pkt 15, w tym 5 pkt. analiza środowiska pracy, 5 pkt. analiza zagrożeń w środowisku pracy, 5 pkt. przedstawienie projektu interwencji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

2. Przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej w obszarze treści związanych z danymi zajęciami- realizacja w grupach 2 osobowych, max 5 pkt

3. Dodatkowa aktywność, max 5 pkt( przygotowanie dodatkowych opracowań literaturowych, doniesień z badań).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Stasiła-Sieradzka
Prowadzący grup: Marta Stasiła-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Przygotowanie scenariusza działania w obszarze poprawy warunków pracy dla wybranej grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa- realizacja w grupach 2-3 osobowych. Ocena kompetencji zaprezentowanych w prezentacji przygotowanego projektu, max ilość pkt 15, w tym 5 pkt. analiza środowiska pracy, 5 pkt. analiza zagrożeń w środowisku pracy, 5 pkt. przedstawienie projektu interwencji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

2. Przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej w obszarze treści związanych z danymi zajęciami- realizacja w grupach 2 osobowych, max 5 pkt

3. Dodatkowa aktywność, max 5 pkt( przygotowanie dodatkowych opracowań literaturowych, doniesień z badań).Pełny opis:

Ukazanie współczesnych problemów dotyczących środowiska pracy człowieka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Przedstawienie metod i narzędzi badań stosowanych w psychologii pracy. Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi orzecznictwa psychologicznego, instytucjami certyfikującymi, oraz stosowanymi metodami badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.