Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M04_Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-235 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M04_Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta stanowi 4 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Moduł wyposaża studenta w wiedzę na temat zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia w obszarze diagnozy i pomiaru oraz umiejętności pozwalające na jej wykorzystanie w odniesieniu do konkretnych problemów.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne uwzględniają następujący zakres tematyczny:

Pomiar psychologicznych aspektów zdrowia i choroby.

Prozdrowotna rola poczucia własnej skuteczności i umiejscowienia kontroli zdrowia. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru przekonań i oczekiwań w sprawach zdrowotnych.

Optymizm i nadzieja a zdrowie.

Pomiar stresu i radzenia sobie ze stresem: ocena jednostki jako kryterium wystąpienia stresu, style radzenia sobie, strategie zaradcze. Poczucie koherencji jako centralny konstrukt salutogenezy. Problemy z trafnością.

Zachowania zdrowotne – czym są? Jak je badać? Jak kształtować? Jak zmieniać?

Diagnoza psychologicznych aspektów zdrowia i choroby

Kontekst systemowy diagnostyki w obszarze psychologii zdrowia

Literatura:

zamieszczona w sekcji: INFORMACJE O ZAJĘCIACH W CYKLU

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia w obszarze diagnozy i pomiaru. Zna metody pomiarowe i diagnostyczne wykorzystywane w pracy z człowiekiem chorym somatycznie, osobami z grup ryzyka czy doświadczającymi przewlekłego stresu. Obok metod stricte diagnostycznych zdobywa wiedzę na temat narzędzi i technik pomiaru przekonań i oczekiwań związanych ze zdrowiem, zasobów istotnych z punktu widzenia zdrowia, stresu i radzenia sobie, różnorodnych aspektów rozumienia i doświadczania własnej choroby. Potrafi te metody krytycznie ocenić, wskazać ich ograniczenia oraz dobrać adekwatnie do problemu (badania ilościowe vs ocena kliniczna) i stanu osoby bądź osób badanych. Potrafi dane z wywiadu scalić z danymi zebranymi za pomocą innych metod diagnostycznych i na ich podstawie sformułować opinię psychologiczną zrozumiałą dla odbiorcy (np. pacjenta, klienta, lekarza). Potrafi zaplanować badanie diagnostyczne i ilościowe w obszarze psychologii zdrowia i jakości życia wykazując świadomość istnienia problemów etycznych, uwrażliwienie na nie i gotowość do rozwiązywania ich zgodnie z nakazami etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja założonych efektów kształcenia odbywać się będzie na laboratorium i składać z następujących komponentów:

Test wiedzy 06-PS-SM-235_w_1

Student powinien posiadać wiedzę na temat wybranych technik diagnostycznych i pomiarowych wykorzystywanych w psychologii zdrowia i jakości życia oraz umiejętność krytycznej oceny przydatności tych technik w badaniach empirycznych i diagnostycznych.

Kolokwium problemowe 06-PS-SM-235_w_2

Umiejętność krytycznej oceny przydatności poznanych metod oraz możliwości wykorzystania ich na potrzeby badań, uwrażliwienie na problemy etyczne pojawiające się w pracy z pacjentem i umiejętności ich rozwiązania w zgodzie nakazami etyki zawodowej.

Plan badań empirycznych 06-PS-SM-235_w_3

Umiejętność przełożenia wiedzy z zakresu wybranych technik pomiarowych wykorzystywanych w badaniach z obszaru psychologii zdrowia i jakości życia do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych, umiejętność krytycznej oceny przydatności tych metod ; kompetencje komunikacyjne i interpersonalne umożliwiające pracę w grupie oraz uwrażliwienie na standardy etyczne zarówno w obszarze planowanych badań jak i wywiązywania się z zadań realizowanych grupowo.

Analiza studium przypadku 06-PS-SM-235_w_4

Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z obszaru psychologii zdrowia i jakości życia oraz diagnozy psychologicznej do rozwiązywania problemów pacjenta chorego somatycznie; kompetencje interpersonalne i komunikacyjne, respektowanie standardów etycznych w zakresie proponowanych działań praktycznych;

Test stanowi pierwszą część kolokwium, które przeprowadzone zostanie na zajęciach 9.

Zbiorczy test składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studentów na temat technik diagnostycznych i pomiarowych wykorzystywanych w psychologii zdrowia i jakości życia.

Kryteria oceny:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bd

Pytania problemowe stanowią drugą część kolokwium, które przeprowadzone zostanie na zajęciach 9.

Kryteria oceny:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

Projekt badań empirycznych osadzonych w obszarze psychologii zdrowia i jakości życia, opracowany w 2-3 osobowych grupach. Projekt powinien zawierać: Wstęp teoretyczny, problematykę proponowanego badania (w tym hipotezy), obraz przestrzeni zmiennych i ich operacjonalizację, charakterystykę wykorzystanych narzędzi, planowany przebieg badania oraz proponowaną analizę statystyczną (adekwatną do postawionych hipotez). W projekcie powinna być uwzględniona – adekwatna do postawionego problemu – bibliografia, cytowana zgodnie z obowiązującymi w pracach psychologicznych, standardami. Jeśli w planowanym badaniu będą wykorzystane autorskie metody pomiarowe należy je zamieścić w załączniku.

Kryteria oceny:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

Nieprzekraczalny termin złożenia projektów do oceny: przedostatnie zajęcia w semestrze.

W oparciu o dostarczony opis przypadku pacjenta chorego somatycznie studenci w małych (2-4 osobowych grupach) będą dokonywać analizy danych o pacjencie w celu syntetycznego ich opracowania w postaci opinii psychologicznej, zawierającej dane wstępne, dane biograficzne, opis sytuacji badania i aktualnego zachowania się pacjenta, dane o środowisku życia i działania (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu systemowego – rodzinnego, środowiskowego), dane pochodzące z badań testowych. Dokonają opisu hipotetycznego wyjaśnienia mechanizmów zaburzenia, jego przyczyn, przedstawią charakterystykę podmiotowych i środowiskowych zasobów oraz sformułują wnioski i wskazania do dalszej pracy z pacjentem.

5,0 (bdb) – znakomita umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania osoby chorej somatycznie, wyróżniające się kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz uwrażliwienie na kwestie etyczne;

4,5 (db +) – bardzo dobra umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania osoby chorej somatycznie, bardzo wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz uwrażliwienie na kwestie etyczne;

4,0 (db) – dobra umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania osoby chorej somatycznie, wysokie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz uwrażliwienie na kwestie etyczne.

3,5 (dst +) – zadowalająca umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania osoby chorej somatycznie oraz przeciętne kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz uwrażliwienie na kwestie etyczne;

3,0 (dst) – dostateczna umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania osoby chorej somatycznie oraz słabe kompetencje komunikacyjne i interpersonalne przy słabym uwrażliwieniu na kwestie etyczne;

2,0 (ndst) – niezadowalające umiejętności oraz kompetencje w zakresie zadań wymagających wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów diagnostycznych z obszaru psychologii zdrowia i jakości życia.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie wyników uzyskanych z części testowej kolokwium (waga 0,6), zadań grupowych i indywidualnych (waga 0,4).

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry.


Pełny opis:

Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta stanowi 4. moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia. Moduł wyposaża studenta w wiedzę na temat zastosowań metod wykorzystywanych w psychologii zdrowia i jakości życia w obszarze pomiaru i diagnozy oraz umiejętności pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w odniesieniu do konkretnych problemów praktycznych.

Uwagi:

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach, w przypadku większej liczby nieobecności o możliwości uzyskania zaliczenia decydować będą uwzględnione w kryteriach zaliczenia aktywności i wynik z kolokwium.

Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia w wyznaczonym terminie przysługuje dodatkowy termin podejścia do zaliczenia. Forma i termin zaliczenia zostaną wskazane przez prowadzącą.

Literatura do zajęć będzie zamieszczana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na platformie MOODLE. Link do zajęć: https://el.us.edu.pl/wns/mod/attendance/manage.php?id=34566

Zajęcia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem zajęć na platformie Office Teams: Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6902196c07104c028703122dfe4d39d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=303d9527-c148-4504-a035-6f5c7016dec4&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Terminy konsultacji:

Środa 13:00-13:45 oraz 17.20-18:00 (kontakt synchroniczny /rozmowa/ poprzez czat na MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.