Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka po IV roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-360 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka po IV roku
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Realizacja ścieżki specjalizacyjnej, w ramach której realizowana jest praktyka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brol, Wiola Friedrich, Joanna Mateusiak, Anna Piekacz, Patrycja Stawiarska
Prowadzący grup: Michał Brol, Wiola Friedrich, Anna Piekacz, Patrycja Stawiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.


Pełny opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednej, a w kolejnym roku drugiej ścieżki wybranej przez studenta. Na kierunku psychologia realizowane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

2. Psychologia sądowa;

3. Psychologia pracy i organizacji;

4. Psychologia rozwoju i badań nad rodziną;

5. Psychologia zdrowia i jakości życia.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami:

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (najpóźniej w marcu). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez dyplomowanego psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych

Skierowanie na praktyki jest potrzebne TYLKO wówczas, gdy potrzebuje tego dany zakład pracy - podpisywane jest przez opiekuna praktyki.

Obieg dokumentów

1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!

2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.

3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i mgr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.

4. Podpisane przez prodziekana porozumienia student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Uwagi:

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZALICZENIA:

Raport ogólny z miejsca praktyki zawierający podpis psychologa zatrudnionego w placówce i pieczęć placówki;

Porozumienie o odbywaniu praktyk podpisane przez instytucję przyjmującą studenta na praktykę;

Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE, zakładka: PRAKTYKI). Na stronie zamieszczony jest także Regulamin Praktyk, z którym studenci powinni się zapoznać, a także ankieta satysfakcji z odbytych zawodowych praktyk studenckich, którą studenci wypełniają po zakończonych praktykach i przekazują do sekretariatu (pok. 437).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bolek-Kochanowska, Marianna Dąbrowska-Wnuk, Anita Gałuszka, Barbara Leśniak, Joanna Mateusiak, Marta Stasiła-Sieradzka
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Marianna Dąbrowska-Wnuk, Anita Gałuszka, Barbara Leśniak, Marta Stasiła-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.


Pełny opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednej, a w kolejnym roku drugiej ścieżki wybranej przez studenta. Na kierunku psychologia realizowane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

2. Psychologia sądowa;

3. Psychologia pracy i organizacji;

4. Psychologia rozwoju i badań nad rodziną;

5. Psychologia zdrowia i jakości życia.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami:

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (najpóźniej w marcu). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez dyplomowanego psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych

Skierowanie na praktyki jest potrzebne TYLKO wówczas, gdy potrzebuje tego dany zakład pracy - podpisywane jest przez opiekuna praktyki.

Obieg dokumentów

1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!

2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.

3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i mgr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.

4. Podpisane przez prodziekana porozumienia student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Uwagi:

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZALICZENIA:

Raport ogólny z miejsca praktyki zawierający podpis psychologa zatrudnionego w placówce i pieczęć placówki;

Porozumienie o odbywaniu praktyk podpisane przez instytucję przyjmującą studenta na praktykę;

Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE, zakładka: PRAKTYKI). Na stronie zamieszczony jest także Regulamin Praktyk, z którym studenci powinni się zapoznać, a także ankieta satysfakcji z odbytych zawodowych praktyk studenckich, którą studenci wypełniają po zakończonych praktykach i przekazują do sekretariatu (pok. 437).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brandt-Salmeri, Michał Brol, Wiola Friedrich, Joanna Mateusiak, Jagoda Sikora, Patrycja Stawiarska
Prowadzący grup: Anna Brandt-Salmeri, Michał Brol, Wiola Friedrich, Joanna Mateusiak, Jagoda Sikora, Patrycja Stawiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.


Pełny opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednej, a w kolejnym roku drugiej ścieżki wybranej przez studenta. Na kierunku psychologia realizowane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

2. Psychologia sądowa;

3. Psychologia pracy i organizacji;

4. Psychologia rozwoju i badań nad rodziną;

5. Psychologia zdrowia i jakości życia.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami:

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (najpóźniej w marcu). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez dyplomowanego psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych

Skierowanie na praktyki jest potrzebne TYLKO wówczas, gdy potrzebuje tego dany zakład pracy - podpisywane jest przez opiekuna praktyki.

Obieg dokumentów

1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!

2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.

3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i mgr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.

4. Podpisane przez prodziekana porozumienia student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Uwagi:

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZALICZENIA:

Raport ogólny z miejsca praktyki zawierający podpis psychologa zatrudnionego w placówce i pieczęć placówki;

Porozumienie o odbywaniu praktyk podpisane przez instytucję przyjmującą studenta na praktykę;

Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE, zakładka: PRAKTYKI). Na stronie zamieszczony jest także Regulamin Praktyk, z którym studenci powinni się zapoznać, a także ankieta satysfakcji z odbytych zawodowych praktyk studenckich, którą studenci wypełniają po zakończonych praktykach i przekazują do sekretariatu (pok. 437).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Baran, Mikołaj Cugowski, Joanna Mateusiak, Jagoda Różycka, Marta Stasiła-Sieradzka
Prowadzący grup: Lidia Baran, Mikołaj Cugowski, Anna Kołodziej-Zaleska, Jagoda Różycka, Marta Stasiła-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.


Pełny opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednej, a w kolejnym roku drugiej ścieżki wybranej przez studenta. Na kierunku psychologia realizowane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

2. Psychologia sądowa;

3. Psychologia pracy i organizacji;

4. Psychologia rozwoju i badań nad rodziną;

5. Psychologia zdrowia i jakości życia.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami:

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (najpóźniej w marcu). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych + imienne skierowanie na praktykę.

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych

Obieg dokumentów

1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!

2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.

3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i dr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.

4. Podpisane przez prodziekana porozumienia wraz ze skierowaniem student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Uwagi:

WYMOGI FORMALNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZALICZENIA:

Aby uzyskać zaliczenie konieczne jest złożenie jednego egzemplarza raportu ogólnego z miejsca praktyki zawierającego podpis psychologa zatrudnionego w placówce i pieczęć placówki;

oraz jednego egzemplarza porozumienia o odbywaniu praktyk podpisane przez instytucję przyjmującą studenta na praktykę wraz z kopią skierowania.

Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE, zakładka: PRAKTYKI). Na stronie zamieszczony jest także Regulamin Praktyk, z którym studenci powinni się zapoznać, a także ankieta satysfakcji z odbytych zawodowych praktyk studenckich, którą studenci wypełniają po zakończonych praktykach i przekazują do sekretariatu (pok. 437).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Michał Brol, Krystyna Buszman, Wiola Friedrich, Anna Pyszkowska, Izabela Rajska-Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Mikołaj Cugowski, Anna Kołodziej-Zaleska, Marta Stasiła-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bolek-Kochanowska, Mikołaj Cugowski, Anna Kołodziej-Zaleska, Marta Stasiła-Sieradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.