Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet F9A - Psychoterapia psychodynamiczna w praktyce klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS186hW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet F9A - Psychoterapia psychodynamiczna w praktyce klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Polak
Prowadzący grup: Jarosław Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa


91-100 Ocena bardzo dobra (5) oznacza wyjątkowe zdolności w danej dziedzinie i wyjątkowy poziom wykonania zadań przez studenta.

81-90 Ocena dobra plus oznacza (4+), że student okazuje przewyższające wymagania opanowanie materiału i wykonanie zadań.

71-80 Ocena dobra (4) oznacza, że student w opinii prowadzącego wykazuje wymagany poziom znajomości materiału oraz wykonania zadań.

61-70 Ocena dostateczna plus (3+) oznacza, że student opanował materiał w wymaganym stopniu oraz zrealizował zadania na wymaganym poziomie jednak w niektórych obszarach wykazuje niedociągnięcia.

41-60 Ocena dostateczna (3) oznacza minimalny poziom opanowania wiedzy i wykonania zadań.

40 i poniżej Ocena niedostateczna (2) oznacza niepowodzenie w uzyskaniu znajomości istotnych treści i niewystarczający poziom wykonania zadań. Potrzebna jest konieczność powtórnego zapoznanie się z materiałem.

Pełny opis:

Ćwiczenia

Warunkiem niezbędnym uzyskania zaliczenia jest oddanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Aktywność na zajęciach - 20 pkt. - Według oceny prowadzącego – znajomość zadanych lektur i zabieranie głosu w dyskusji

Obecności - 30 pkt. - Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda ponadplanowa obecność oznacza 15 punktów mniej.

Praca zaliczeniowa - 50 pkt. - Wymogi dotyczące pracy zaliczeniowej do pobrania na stronie głównej

Terminowe oddanie eseju (-10). Za każdy pełny tydzień opóźnienia

RAZEM 100 pkt.

Za dodatkową pracę na rzecz grupy wspierającą realizację zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym można uzyskać +15 pkt.

Oddanie pracy zaliczeniowej jest warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej (esej na zadany temat)

• Oryginalność ujęcia do 15 punktów (twórcze i zindywidualizowane ujęcie tematu i sposobu jego opracowania, oparte o literaturę i własne przemyślenia autora, nawiązania do eseju Yaloma).

• Merytoryczna rzetelność wykonanej pracy do 15 punktów (odwołania do tekstów, przykłady, oczytanie, jasność postawionych tez, uzasadnienia prezentowanych myśli, precyzja formułowania myśli).

• Techniczna rzetelność wykonanej pracy do 10 punktów (poprawność pisowni, wysokiej jakości estetyka pracy, poprawność edycyjna, właściwie sporządzone odnośniki wg standardów APA VI, wysoka jakość cytowanych źródeł).

• Terminowość = 10 punktów. Za każdy tydzień opóźnienia (student oddający pracę po terminie niezależnie od powodów pozbawia się tych punktów).

Suma punktów możliwych do uzyskania = 50.

UWAGA

Eseje krótsze lub dłuższe niż podany standard nie będą sprawdzane. Eseje nie na temat nie będą sprawdzane. Plagiat będzie karany oceną niedostateczną bez możliwości poprawienia pracy.

Praca powinna być oddana w formie drukowanej. Prac w wersji elektronicznej nie przyjmuję.

TERMIN ODDANIA PRAC TO DWA TYGODNIE PRZED KOŃCEM SEMESTRU

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie pisemnej. Jest to test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Trwa 1,5 h.

Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminu obejmuje treści prezentowane podczas wykładów i całość lektur omawianych podczas ćwiczeń.

Nieuczciwe praktyki w trakcie egzaminu skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.