Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii pracy i organizacji - Problemy w zarządzaniu. Diagnoza i kreowanie rozwiązań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS949W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii pracy i organizacji - Problemy w zarządzaniu. Diagnoza i kreowanie rozwiązań
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /wiecz. mag./
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Trening umiejętności kierowniczych stanowi 10 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia pracy i organizacji, realizowany jest w bloku: promocja – profilaktyka – korekcja. Student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi zidentyfikować czynniki utrudniające osiąganie przez organizację założonych celów. Zna środki i strategie służące rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji. Posiada wiedzę na temat sposobów udzielania pomocy osobom przeżywającym różnego rodzaju trudności w miejscu pracy oraz poza nim. Potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na rozwiązania praktyczne. Potrafi zaproponować rozwiązania problemów w zależności od kontekstu sytuacyjnego i organizacyjnego, w tym kwestii związanych z procesami: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia efektywnych zespołów i organizacji, motywowania pracowników, zmian i kryzysów w organizacji. Posiada umiejętność sporządzania oceny funkcjonowania organizacji i w sposób zrozumiały potrafi przedstawić wnioski i zalecenia.

Pełny opis:

1.Współczesne determinanty zarządzania. O nowych zadaniach w pracy psychologa.

2.Czego można się nauczyć od skutecznych menedżerów? O sposobach pomiaru jakości zarządzania i zarządzaniu sobą.

3.Menedżerowie i liderzy - czym różnią się od siebie? O rolach, funkcjach menedżera i ich zmianach spowodowanych przejściem w inny cykl rozwoju organizacji. pojęcie cyklu rozwojowego,

4.Co właściwie robią przywódcy? O stylach kierowania i ich wpływie na atmosferę pracy.

5.Przywództwo, które przynosi efekty. O osiąganiu optymalnych efektów.

6.Władza mroczny przedmiot pożądania i pozytywnej motywacji. O potrzebie władzy.

7.Negatywne konsekwencje sprawowania władzy.

8.Informacje, których menedżerowie naprawdę potrzebują. Dyskusja nad propozycją R. Kaplana dotyczącą pytań ukierunkowujących pracę menedżera.

9.Sukces wymaga energii. O źródłach wydajności i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

10.Planowanie badań.

11.Realizacja badań.

12.Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń.

13.Liderzy na kozetce. O dzieciństwie, relacjach z rodzicami oraz własnej rodzinie i ich znaczeniu dla stylu i jakości pracy.

14.Narcystyczni przywódcy. O zaburzeniach osobowości we współczesnym świecie.

15.Wzlot i upadek charyzmatycznego lidera.

16.Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń.

Literatura:

Bańka A. (2001). Psychopatologia pracy. Poznań: Gemini.

Chudzicka-Czupała A., (2007). Nowe zadania dla psychologa pracy wobec przemian społeczno-kulturowych w środowisku pracy [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.).(2010). Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego (s. 304- 321).

Griffin R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hauziński, A. Strategie przeciwdziałania zagrożeniu przestępczością w środowisku pracy. [w:] Strykowska M. (red.).(2002). Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Robert S. Kaplan O co zapytać swoje odbicie w lustrze? HBRP lipiec-sierpień 2007

Kostera M. (red.).(2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kożusznik B. (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wyd. UŚl.

Kożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.

Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.

Paluchowski W. J. (2009). (red.), Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, seria: Nowe tendencje w psychologii.

Smykowski B. Prowadzenie grup zadaniowych. W: A. Brzezińska, A. Potok (red.).(1996). Kształcenie liderów społeczności wiejskich . Poznań: Fundusz Współpracy. (s. 214-228).

Stocki R. (2005). Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Szczupaczyński J. (2002). Anatomia zarządzania organizacją. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.

Zubrzycka – Nowak M., Rybczyńska K., Monostori S. (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: GWP.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat dysfunkcjonalnych zjawisk, pojawiających się w organizacjach różnego typu.

Ma wiedzę na temat doboru środków i strategii profilaktyczno-korekcyjnych w odniesieniu do problemów związanych z pracą i funkcjonowaniem organizacji.

Posiada wiedzę na temat negatywnych konsekwencji pracy i podstaw pomocy osobom przeżywającym różnego rodzaju trudności w miejscu pracy oraz poza nim.

Potrafi identyfikować oraz proponować rozwiązania zadań i problemów w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych, odnoszących się do: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia efektywnych zespołów i organizacji, motywowania pracowników, zmian i kryzysów w organizacji.

Jest przygotowany do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w organizacji, do podejmowania decyzji, przekonywania do proponowanych przez siebie rozwiązań.

Potrafi zaaplikować zdobytą wiedzę teoretyczną do konkretnych sytuacji mających miejsce w danej organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących celem przygotowania studentów do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy organizacji. Przygotowanie i przedstawienie do zaliczenia listy pytań diagnostycznych oraz dobór narzędzi do rozważanych problemów organizacyjnych. Przedstawienie efektów swojej pracy – dyskusja grupowa. Prowadzenie dzienniczka zajęć zawierającego wywiady z osobami pracującymi, przeżywającymi trudności. Sporządzenie kompleksowej oceny stanu psychospołecznego wybranej przez siebie organizacji zgodnie z przedstawionym planem badania. Warsztaty prowadzone przez psychologów praktyków.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Pollak
Prowadzący grup: Anita Pollak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Praca przygotowana w formie pisemnej drukowanej, nie później niż do końca sesji zaliczeniowej.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie ustalonych kryteriów przekazanych grupie na początku semestru. Praca obejmuje wszystkie podane części (1. Opis warunków badania; 2. Obliczenie wyników testowych i ich graficzna prezentacja oraz interpretacja wyników w poszczególnych testach; 3. Integracja wyników w określonych obszarach (komunikacja, osobowość, wpływ społeczny/przywództwo, skuteczność) i ich opis); 4. Sformułowanie informacji zwrotnej dla badanego) oraz jest złożona w ustalonym terminie.

Ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania.

Ocena stanowi 60% oceny końcowej modułu. Pozostałe 40% to ocena aktywności studenta na zajęciach (przygotowanie do zajęć w postaci zapoznania się z polecaną literaturą, uczestnictwo w dyskusji, praca w grupie podczas zajęć).

Pełny opis:

1.Współczesne determinanty zarządzania. O nowych zadaniach w pracy psychologa.

2.Czego można się nauczyć od skutecznych menedżerów? O sposobach pomiaru jakości zarządzania i zarządzaniu sobą.

3.Menedżerowie i liderzy - czym różnią się od siebie? O rolach, funkcjach menedżera i ich zmianach spowodowanych przejściem w inny cykl rozwoju organizacji. pojęcie cyklu rozwojowego,

4.Co właściwie robią przywódcy? O stylach kierowania i ich wpływie na atmosferę pracy.

5.Przywództwo, które przynosi efekty. O osiąganiu optymalnych efektów.

6.Władza mroczny przedmiot pożądania i pozytywnej motywacji. O potrzebie władzy.

7.Negatywne konsekwencje sprawowania władzy.

8.Informacje, których menedżerowie naprawdę potrzebują. Dyskusja nad propozycją R. Kaplana dotyczącą pytań ukierunkowujących pracę menedżera.

9.Sukces wymaga energii. O źródłach wydajności i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

10.Planowanie badań.

11.Realizacja badań.

12.Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń.

13.Liderzy na kozetce. O dzieciństwie, relacjach z rodzicami oraz własnej rodzinie i ich znaczeniu dla stylu i jakości pracy.

14.Narcystyczni przywódcy. O zaburzeniach osobowości we współczesnym świecie.

15.Wzlot i upadek charyzmatycznego lidera.

16.Podsumowanie zajęć i wpisywanie zaliczeń.

Uwagi:

Termin oddania pracy zaliczeniowej upływa w dniu 13 stycznia 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.