Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii zdrowia i jakości życia - Profilaktyka i interwencja w uzależnieniach behawioralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS988Db Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii zdrowia i jakości życia - Profilaktyka i interwencja w uzależnieniach behawioralnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Uzależnienia behawioralne wymieniane są jako jedno z najważniejszych zjawisk psychopatologicznych występujących we współczesnym świecie. Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom charakterystyki niniejszego typu uzależnień, ich etiologii, sposobów leczenia oraz działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko ich występowania. Istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć jest analiza dynamiki uzależnień behawioralnych w kontekście funkcjonowania w zglobalizowanych i stechnologizowanych warunkach zachodniej cywilizacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uzależnienia behawioralne – zagadnienia wstępne.

3. Pracoholizm – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

4. Pracoholizm – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

5. Uzależnienie od zakupów – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

6. Uzależnienie od zakupów – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

7. Uzależnienie od Internetu – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

8. Uzależnienie od Internetu – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

9. Uzależnienie od hazardu – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

10. Uzależnienie od hazardu – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

11. Inne uzależnienia behawioralne.

12. Prezentacja prac semestralnych cz. 1.

13. Prezentacja prac semestralnych cz. 2.

14. Kolokwium.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Augustynek, A. (2011). Jak walczyć z uzależnieniami. Warszawa Difin SA.

2. Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.

3. Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa: Difin SA.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnes, G.M., Welte, J.W., Hoffman, J.H., Tidwell, M.-C.O. (2010). Comparisons of Gambling and Alcohol Use Among College Students and Noncollege Young People in the United States. Journal of American College Health, 58, 443-452.

2. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Beck, J.S. (2011). Terapia poznawczo-behawioralna. Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Cierpiałkowska, L. (2006, red.): Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo UAM.

4. Derwich-Nowak, A. (2010). Patologiczny hazard: poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów. Warszawa: Difin.

5. Grabowski, D. (2012). Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.). W supermarkecie szczęcia. Warszawa: Difin.

6. Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: PWN.

7. Kellet, S., Bolton, J.V. (2009). Compulsive Buying: A Cognitive–Behavioural Model. Clinical Psychology and Psychotherapy. 16, 83-99.

8. Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od internetu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

9. Martin, G., Pear, J. (2010). Behavior Modification. What It Is and How to Do It. Pearson.

10. Miller, G.J. (w druku). The Smartphone Psychology Manifesto. Perspectives on Psychological Science. (artykuł dostępny na stronie autora)

11. Miller, G., Zhu, G., Wright, M.J., Hansell, N.K., Martin, N.G. (2012). The Heritability and Genetic Correlates of Mobile Phone Use: A Twin Study of Consumer Behavior. Twin Research And Human Genetics. 15.

12. Szpitalak, M. (2012). Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

13. Wang, Ch.-Ch., Yang, H.-W. (2008). Passion for Online Shopping: the Influence of Personality and Compulsive Buying. Social Behavior and Personality. 36, 693-706.

14. Wojdyło, K. (2010). Pracocholizm – perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.

15. Wojewódzka, B., Dąbrowska, M. (2011). Gra, zabawa czy nałogowe granie? : poradnik dla rodzin hazardzistów. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

16. Zawadzka, A.M. (2010). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (194-214). Sopot: GWP.

17. Zimbardo, P., Dunkan, N. (2012). The Demise of Guys. e-book.

18. Żemojtel-Piotrowska, M., Kilmaszewska, J., Piotrowski, J. (2010). Style konsumpcji i materializm a transcendencja i lęk przed śmiercią: co kupować, aby poczuć się lepiej? W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (215-230). Sopot: GWP.

Efekty uczenia się:

Student zna charakterystyczne pojęcia wykorzystywane podczas analizy tematyki uzależnień behawioralnych. Potrafi wskazać przyczyny, sposób przebiegu i leczenia wybranych uzależnień behawioralnych identyfikowanych współcześnie. Jest w stanie projektować ilościowe i jakościowe badania dotyczące występowania uzależnień behawioralnych. Orientuje się w aktualnych kierunkach badań nad ww. uzależnieniami oraz narzędziach służących do ich identyfikacji. Jest w stanie formułować zalecenia terapeutyczne, służące niwelowaniu symptomów uzależnień i korekcji zachowania. Umie pracować zarówno z osobami wykazującymi symptomy uzależnień, jak i z ich rodzinami. Radzi sobie w projektowaniu oddziaływań profilaktycznych, adresowanych do ludzi w różnym wieku i zróżnicowanych sytuacjach życiowych. Potrafi brać udział w debacie na temat ryzyka uzależnień behawioralnych we współczesnym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- ocena z kolokwium (pisemnego lub ustnego)

- przygotowanie dwóch prac semestralnych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jach
Prowadzący grup: Łukasz Jach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kryteria zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- ocena z kolokwium (pisemnego lub ustnego)

- przygotowanie dwóch prac semestralnych.


Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z kolokwium (waga 0,4) oraz dwóch prac semestralnych (wagi po 0,3).


Istnieje możliwość podwyższenia oceny o ½ stopnia lub cały stopień w przypadku uzyskania 50%+1 lub 100%-1 „plusów” za aktywność w czasie zajęć.


Aby otrzymać wpis zaliczeniowy z przedmiotu, studenci zobligowani są do zaliczenia ponadwymiarowych nieobecności w trakcie indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Pełny opis:

Uzależnienia behawioralne wymieniane są jako jedno z najważniejszych zjawisk psychopatologicznych, występujących we współczesnym świecie. Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom charakterystyki niniejszego typu uzależnień, ich etiologii, sposobów leczenia oraz działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko ich występowania. Istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie zajęć jest analiza dynamiki uzależnień behawioralnych w kontekście funkcjonowania w zglobalizowanych i stechnologizowanych strukturach zachodniej cywilizacji. Zajęcia z przedmiotu odbywają się co tydzień, w liczbie dwóch godzin dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.