Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-L-ISSPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Biolik
Prowadzący grup: Elżbieta Biolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny uzyskanej z pracy zaliczeniowej - raportu z diagnozy organizacyjnej w oparciu o wywiad dotyczący problemów/patologii lub zmian w organizacji i prezentacja raportu na forum grupy na ostatnich zajęciach.


Kryteria oceny raportu:


kompletność struktury raportu, zachowana kolejność elementów tworzących raport – 0-5 pkt.


sposób opisu problemu w organizacji (nazwanie problemu, kompletność zaprezentowanych informacji, szczegółowość) – 0-5 pkt.


określenie objawów osiowych i źródeł problemu – 0-5 pkt.


propozycja interwencji (dojrzałość formułowanych wniosków, trafność propozycji działań) – 0-5 pkt.


Za pracę zaliczeniową można uzyskać od 0 do 20 punktów. Do uzyskania oceny 3,0 (dst) wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów z pracy pisemnej (raportu z diagnozy organizacyjnej). Skala ocen pracy pisemnej:


poniżej 10 pkt - niedostateczny


od 10 do 11 pkt - dostateczny;


od 12 do 13 pkt - dostateczny plus;


od 14 do 15 pkt - dobry;


od 16 do 17 pkt - dobry plus;


od 18 do 20 pkt - bardzo dobry.


Dodatkowe kryterium oceny pracy zaliczeniowej stanowi terminowość jej złożenia. Nieterminowe złożenie pracy może skutkować obniżeniem oceny z pracy zaliczeniowej.


Pełny opis:

Przedmiot interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnych umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie działań związanych z diagnozą szkodliwych zjawisk organizacyjnych oraz interwencją w sytuacji ich wystąpienia na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. W efekcie student zna i potrafi określić mechanizmy powstawania najczęściej występujących patologii organizacyjnych, takich jak zachowania nieetyczne i kontrproduktywne w organizacji, nadmierne obciążenie pracą, pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, patologie władzy. Potrafi zdiagnozować źródła stresu w pracy zawodowej i wskazać najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie ze stresem organizacyjnym. Potrafi zaplanować działania interwencyjne w przypadku wystąpienia problemów w organizacji, ukierunkowane na pracownika, zespół pracowniczy i organizację.

Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)