Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie przed urzędem patentowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PB-S2-PW-PUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie przed urzędem patentowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.kppg2.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułu prawa cywilnego, a także administracyjnego.

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami chroniącymi własność intelektualną, a przede wszystkim własność przemysłową. W ramach zajęć przedstawiona jest specyfika postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym, których celem jest ochrona dóbr intelektualnych, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest omówienie procedury administracyjnej prowadzonej przed Urzędem Patentowym RP na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zajęcia traktują o specyfice postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym, których celem jest ochrona dóbr intelektualnych, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne.

W ramach zajęć analizowane są przepisy regulujące procedurę krajową, w tym powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę praw podmiotowych przyznawanych wobec wskazanych dóbr niematerialnych oraz kwestie dotyczące postępowania spornego oraz wzruszania decyzji wydanych przez Urząd Patentowy.

Ponadto w zakresie przedmiotu omawiane są regulacje pozwalające inicjować procedurę regionalną, wspólnotową oraz międzynarodową.

I. Ogólna charakterystyka prawa własności przemysłowej

II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy prawo własności przemysłowej

III. Organizacja i zadania Urzędu Patentowego

IV. Postępowania przed Urzędem Patentowym

a. Procedury krajowe

b. Procedury regionalne

c. Procedury międzynarodowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wyd. 5 uaktul. i rozsz., Warszawa, LexisNexis, 2011

2. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa, C. H. Beck, 2010

3. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1410)

Literatura uzupełniająca

1. Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: z wyborem aktów prawnych, J. Sozański. - Wyd. 4, (zm. i poszerz.), Warszawa, Poznań, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011

2. Własność przemysłowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych, zbiór oprac. G. Magdoń, A. Tomaka-Magdoń, M. Rosik, pod red. A. Kisielewicza, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007

Efekty uczenia się:

Zna zasady działania administracji w zakresie udzielania praw wyłącznych.

Posiada umiejętność korzystania z ochrony przedmiotów własności przemysłowej i wszczynania odpowiedniej procedury administracyjnej przed Urzędem Patentowym.

Potrafi formułować wnioski, dokumenty i pisma skierowane do Urzędu Patentowego.

Potrafi uzasadniać specyfikę poszczególnych praw własności przemysłowej oraz dóbr intelektualnych objętych ochroną.

Dostrzega związek pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a poziomem ochrony własności przemysłowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o metodę interaktywną, poprzez rozmowy i konsultacje, omawianie wybranych zagadnień, indywidualne oraz grupowe rozwiązywanie kazusów w połączeniu z systemem referatów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Referat: student referuje wybrane zagadnienia problematyczne związane z tematem przedmiotu w ramach pracy własnej.

W trakcie zajęć prowadzący przedstawia studentom problem wymagający samodzielnego opracowania. Student przygotowuje pisemne lub ustne opracowanie danego zagadnienia. Oceniana jest zgodność opracowania z przyjętym tematem, trafność doboru przykładów, dobór pomocy, sposób prezentacji (w tym forma wygłoszenia, jeśli referat jest prezentowany audytorium, a także forma przygotowania opracowania pisemnego, jeśli przewidziana jest forma pisemna referatu), a także stopień przygotowania studenta i jego znajomość omawianej dziedziny.

2. Praca w grupach: rozstrzyganie problemów prawnych przedstawionych przez prowadzącego w ramach konwersji typu „okrągły stół” .

Praca w grupach obejmuje problematykę, którą student ma opanować w ramach zajęć, a także w ramach pracy własnej przygotowującej do ćwiczeń. Weryfikacja obejmuje nie tylko wiedzę, ale także nabyte przez studenta umiejętności. Oceniany jest m.in. stopień przygotowania studenta i jego znajomość omawianej dziedziny. Prowadzący zajęcia dba, by wszyscy studenci brali aktywny udział w podgrupach.

3. Dyskusja: w ramach konwersacji omawiane są wybrane zagadnienia przedmiotu.

W trakcie zajęć ćwiczeniowych prowadzący przedstawia studentom problem do dyskusji. W zależności od typu problemu dzieli studentów na grupy i prosi o ustalenie stanowiska, każe przygotować projekt rozwiązania, nakazuje poszukania odpowiedzi w materiałach źródłowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Dla przedmiotów jednosemestralnych z 1 formą kształcenia:


Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia.

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 1 (s. 1). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest omówienie procedury administracyjnej prowadzonej przed Urzędem Patentowym RP na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zajęcia traktują o specyfice postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym, których celem jest ochrona dóbr intelektualnych, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne.

W ramach zajęć analizowane są przepisy regulujące procedurę krajową, w tym powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę praw podmiotowych przyznawanych wobec wskazanych dóbr niematerialnych oraz kwestie dotyczące postępowania spornego oraz wzruszania decyzji wydanych przez Urząd Patentowy.

Ponadto w zakresie przedmiotu omawiane są regulacje pozwalające inicjować procedurę regionalną, wspólnotową oraz międzynarodową.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na pierwszych zajęciach studenci otrzymują informację o formie i sposobie uzyskania zaliczenia.


Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia.


Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest problematyka ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, objętych zakresem przedmiotowym prawa własności przemysłowej. W ramach zajęć analizowane są przepisy regulujące powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę praw podmiotowych przyznawanych wobec wskazanych dóbr niematerialnych.

Wykład obejmuje również problematykę prawa własności przemysłowej uregulowaną przez przepisy prawa międzynarodowego oraz wspólnotowego.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej, przede wszystkim określenie jego miejsca w ramach prawa własności intelektualnej, wskazanie przedmiotów oraz podmiotów praw wyłącznych, określenie treści przyznanego prawa, a także wskazanie sposobów oraz trybów ochrony dóbr niematerialnych. Wykład zapoznaje studenta z problematyką obrotu własnością intelektualną, a także ustaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.