Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PB-S2-PW-ZKIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.kppg2.us.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Wymagania wstępne:

Realizacja modułu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia związane z rejestrowaniem, nabywaniem, zachowaniem, wykonywaniem i rozporządzeniem własnością intelektualną przez przedsiębiorcę, a także problematyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także know-how.

Poza tym w ramach zajęć student pozyskuje wiedzę z zakresu obrotu własnością intelektualną przez przedsiębiorcę.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są zagadnienia związane z rejestrowaniem, nabywaniem, zachowaniem, wykonywaniem i rozporządzeniem własnością intelektualną przez przedsiębiorcę.

Problematyka przedmiotu koncentruje się na omówieniu ochrony przedmiotów własności przemysłowej, takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe.

W tym celu w ramach zajęć analizowane są przepisy regulujące powstanie, treść, zmianę, ustanie i ochronę praw podmiotowych przyznawanych wobec wskazanych dóbr niematerialnych. Panel obejmuje również problematykę prawa własności przemysłowej uregulowaną przez przepisy prawa międzynarodowego oraz wspólnotowego.

Ponadto w ramach zajęć omawiane są także kwestie ochrony know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz praw autorskich, w szczególności utworów pracowniczych.

Celem przedmiotu jest także zapoznaje studenta z problematyką obrotu własnością intelektualną, w tym nabywaniem praw wyłącznych na podstawie czynności prawnych rozporządzających oraz zobowiązujących do korzystania z danego dobra.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wyd. 5 uaktul. i rozsz., Warszawa, LexisNexis, 2011

2. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Warszawa, C. H. Beck, 2010

3. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

4. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2013,

5. J. Olszewski, Nieuczciwa konkurencja: sposoby zwalczania, ochrona firmy, reklama, tajemnica przedsiębiorstwa, procedura sądowa, orzecznictwo: podstawa prawna, objaśnienia, orzecznictwo, ustawa, skorowidz, Infor, Warszawa 1995,

6 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, E. Nowińska, Michał du Vall., Wyd. 6., LexisNexis, Warszawa 2013,

7. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej. Podręcznik, Lexis Nexis, Warszawa 2009,

Literatura uzupełniająca

1. Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej: z wyborem aktów prawnych, J. Sozański. - Wyd. 4, (zm. i poszerz.), Warszawa, Poznań, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011

2. Własność przemysłowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych, zbiór oprac. G. Magdoń, A. Tomaka-Magdoń, M. Rosik, pod red. A. Kisielewicza, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007

3. Prawo autorskie, red. J. Barta, Wyd. 3, Warszawa 2013, C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN

Efekty uczenia się:

Wskazuje polskie oraz międzynarodowe źródła prawa własności przemysłowej.

Zna regulacje prawne oraz instytucje prawne w zakresie udzielania praw wyłącznych.

Posiada umiejętność korzystania z ochrony własności intelektualnej.

Posiada umiejętność rozporządzania własności intelektualną.

Wyjaśnia specyfikę poszczególnych praw własności intelektualnych.

Posiada umiejętność uzasadniania, argumentowania, wydawania opinii w zakresie rozporządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.

Dostrzega związek pomiędzy innowacyjnością i kreatywnością a rozwojem własnego przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o metodę interaktywną, poprzez rozmowy i konsultacje, omawianie wybranych zagadnień, indywidualne oraz grupowe rozwiązywanie kazusów w połączeniu z systemem referatów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Referat: student referuje wybrane zagadnienia problematyczne związane z tematem przedmiotu w ramach pracy własnej.

W trakcie zajęć prowadzący przedstawia studentom problem wymagający samodzielnego opracowania. Student przygotowuje pisemne lub ustne opracowanie danego zagadnienia. Oceniana jest zgodność opracowania z przyjętym tematem, trafność doboru przykładów, dobór pomocy, sposób prezentacji (w tym forma wygłoszenia, jeśli referat jest prezentowany audytorium, a także forma przygotowania opracowania pisemnego, jeśli przewidziana jest forma pisemna referatu), a także stopień przygotowania studenta i jego znajomość omawianej dziedziny.

2. Praca w grupach: rozstrzyganie problemów prawnych przedstawionych przez prowadzącego w ramach konwersji typu „okrągły stół” .

Praca w grupach obejmuje problematykę, którą student ma opanować w ramach zajęć, a także w ramach pracy własnej przygotowującej do ćwiczeń. Weryfikacja obejmuje nie tylko wiedzę, ale także nabyte przez studenta umiejętności. Oceniany jest m.in. stopień przygotowania studenta i jego znajomość omawianej dziedziny. Prowadzący zajęcia dba, by wszyscy studenci brali aktywny udział w podgrupach.

3. Dyskusja: w ramach konwersacji omawiane są wybrane zagadnienia przedmiotu.

W trakcie zajęć ćwiczeniowych prowadzący przedstawia studentom problem do dyskusji. W zależności od typu problemu dzieli studentów na grupy i prosi o ustalenie stanowiska, każe przygotować projekt rozwiązania, nakazuje poszukania odpowiedzi w materiałach źródłowych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hołda-Wydrzyńska
Prowadzący grup: Anna Hołda-Wydrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lichosik
Prowadzący grup: Anna Lichosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.