Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PR-SM-TIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Tobor
Prowadzący grup: Sławomir Piekarczyk, Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest z założenia uzupełnienie i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie teorii i filozofii prawa, w szczególności w przedmiocie filozofii interpretacji prawniczej. Student w toku realizacji przedmiotu zostaje zapoznany z pojęciami z zakresu teorii wykładni, dyrektyw wykładni oraz strategii interpretacyjnych, w tym z ewolucją poglądów w tej materii. Powyższe zagadnienia przedstawiane są z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-prawnego w tej materii. Student uzyskuje również wiedzę dotyczącą narzędzi teoretyczno-prawnych i filozoficzno-prawnych, które posiada prawnik przystępujący do rozstrzygania sytuacji interpretacyjnych. Student ma nabyć także umiejętność wykorzystania wiedzy filozoficzno-prawnej i teoretyczno-prawnej w toku analizy aktów prawnych, w szczególności w zakresie odczytywania intencji prawodawcy. Obejmuje ona zarówno umiejętność zidentyfikowania problemów powstałych w toku czynności interpretacyjnych, ustalenia akceptowalnych możliwości interpretacyjnych i przedstawienia przekonywającej argumentacji mającej oparcie w teorii i filozofii prawa. Wynik realizacji przedmiotu ma stanowić zdolność do prowadzenia dyskursu prawniczego w tym filozoficzno-prawnego i teoretyczno-prawnego z zakresu problematyki interpretacji prawa zarówno o charakterze teoretyczno-prawnym, jak również praktycznym.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Tobor
Prowadzący grup: Sławomir Piekarczyk, Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest z założenia uzupełnienie i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie teorii i filozofii prawa, w szczególności w przedmiocie filozofii interpretacji prawniczej. Student w toku realizacji przedmiotu zostaje zapoznany z pojęciami z zakresu teorii wykładni, dyrektyw wykładni oraz strategii interpretacyjnych, w tym z ewolucją poglądów w tej materii. Powyższe zagadnienia przedstawiane są z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-prawnego w tej materii. Student uzyskuje również wiedzę dotyczącą narzędzi teoretyczno-prawnych i filozoficzno-prawnych, które posiada prawnik przystępujący do rozstrzygania sytuacji interpretacyjnych. Student ma nabyć także umiejętność wykorzystania wiedzy filozoficzno-prawnej i teoretyczno-prawnej w toku analizy aktów prawnych, w szczególności w zakresie odczytywania intencji prawodawcy. Obejmuje ona zarówno umiejętność zidentyfikowania problemów powstałych w toku czynności interpretacyjnych, ustalenia akceptowalnych możliwości interpretacyjnych i przedstawienia przekonywającej argumentacji mającej oparcie w teorii i filozofii prawa. Wynik realizacji przedmiotu ma stanowić zdolność do prowadzenia dyskursu prawniczego w tym filozoficzno-prawnego i teoretyczno-prawnego z zakresu problematyki interpretacji prawa zarówno o charakterze teoretyczno-prawnym, jak również praktycznym.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz
Prowadzący grup: Agnieszka Bielska-Brodziak, Marlena Drapalska-Grochowicz, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzony z wykorzystaniem dwóch form kształcenia (ćwiczenia + wykład)

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 2 (s. 2-3). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzupełnioniej poszerzenie wiedzy studenta z zakresu teorii i filozofii prawa, w szczególności interpretacji prawniczej. Ważny obszar stanowi także problematyka zasad prawa, aksjologii prawa i –na tym tle –sporu o pojęcie prawa. Student zostanie zapoznany z pojęciami z zakresu teorii wykładni, dyrektyw wykładni oraz strategii interpretacyjnych, w tym z ewolucją poglądów w tej materii. Student uzyska również wiedzę dotyczącą narzędzi teoretyczno-prawnych i filozoficzno-prawnych, które posiada prawnik przystępujący do rozstrzygania sytuacji interpretacyjnych oraz kompetencje praktyczne w tym obszarze. Student ma nabyć także umiejętność wykorzystania tej wiedzy w toku analizy aktów prawnych, w szczególności w zakresie odczytywania intencji prawodawcy. Obejmuje ona zarówno umiejętność zidentyfikowania problemów powstałych w toku czynności interpretacyjnych, ustalenia akceptowalnych możliwości interpretacyjnych i przedstawienia przekonywającej argumentacji mającej oparcie w teorii i filozofii prawa. Wynik realizacji przedmiotu ma stanowić zdolność doprowadzenia dyskursu prawniczego w obszarze interpretacji prawa i szerzej obszarze stosowania prawa, którego wykładnia stanowi rdzeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)