Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-MA-S1-P11-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja ikomunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracykierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętnościkierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Wiodącym celem jest weryfikacja poglądu Petera Druckera, iż: „ …Nie ma firm efektywnych i nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane”.

Pełny opis:

- Zarządzanie – jego istota i znaczenie

- Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

- Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy

- Władza. Struktura zarządzania

- Cele i funkcje zarządzania

- Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji

- Informacja i komunikacja w zarządzaniu

- Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny

- Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań

- Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze

- Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania

- Zarządzanie w kontekście zmian

- Zarządzanie w warunkach globalizacji

Weryfikacja poglądu Petera Druckera, iż: „ …Nie ma firm efektywnych i nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane”.

Literatura:

- Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004

- Stoner J.A. , Freeman R.E. , Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

- Drucker P.F., Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania, Explanator, Warszawa 2011

- Galata S., Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, PWN, Warszawa 2006

- Koźmiński A.K, Piotrowski W., Zarządzanie, Teoria i praktyka, PWN, 2010

- Penc J., Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa 2010

- Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990

- czasopisma branżowe: „Przegląd Organizacji”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Harvard Business Review”, „Personel i Zarządzanie” itp.

Efekty uczenia się:

Student wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego

Student wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych

Student identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

Student wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa

Student charakteryzuje historyczną ewolucję struktur organizacyjnych, wskazuje na czynniki strukturotwórcze

Student dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne

Student interpretuje wybrane problemy współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania

Student jest przygotowany do uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test - zestaw pytań otwartych i „ do wyboru”, mających na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć

ocena ciągła - analiza umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów badawczych, obecność na zajęciach, aktywność podczas dyskusji, efektywność pracy zespołowej, kreatywność

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programo-wych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programo-wych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programo-wych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.