Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - nauki o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-R-S008-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - nauki o rodzinie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Seminarium dyplomowe - nauki o rodzinie - sem. IV
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Wszystkie przedmioty z grupy treści podstawowych i kierunkowych pierwszych trzech semestrów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu pedagogicznego.

Pełny opis:

Problemy omawiane na wykładach z grupy treści podstawowych i kierunkowych w aspekcie rodziny.

Obszary badań: zagadnienia dotyczące małżeństwa i rodziny w kontekście pedagogicznym:

1. Funkcja wychowawcza rodziny, jej uwarunkowania oraz znaczenie dla rozwoju dziecka i trwałości rodziny.

2. Dom rodzinny (modele, funkcje, więzi).

3. Role i postawy rodzicielskie/autorytet wychowawczy/wychowanie w rodzinie wielopokoleniowej.

4. Proces wychowania w rodzinie (wychowanie społeczne/prospołeczne; moralne i religijne; prozdrowotne i ekologiczne; estetyczne; intelektualne; do komunikacji/do mediów i przez media.

5. Wychowanie w rodzinie zróżnicowanej wielokulturowo i wielowyznaniowo.

6. Specyfika chrześcijańskiej wizji wychowania w rodzinie.

7. Pedagogizacja rodziców (stan, formy, perspektywy).

8. Patologie i psychoprofilaktyka rodziny.

Literatura:

1. W. Goriszowski, Badania pedagogiczne w zarysie, Warszawa 2005, Wydawnictwo WSP TWP.

2. E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007, UŚ.

3. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, red., Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin 2006, KUL.

4. H.H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2003, GWP.

5. D. Kubinowski, M. Nowak, red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006, Impuls.

6. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003, Impuls.

7. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010, PWN.

8. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Warszawa 2007, Żak.

9. W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy dyplomowej. Zapoznanie się z procesem pisania pracy dyplomowej. Zdobycie umiejętności: tworzenia kwerendy bibliograficznej, budowania struktury i planu pracy naukowej, właściwej interpretacji tekstu naukowego, redagowania pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- aktywnego uczestniczenia w seminarium;

- przedstawienia planu pracy;

- zredagowania części pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)