Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoprofilaktyka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-00-R-W045
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoprofilaktyka rodzinna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy z zakresu psychologii ogólnej oraz psychologii małżeństwa i rodziny

Pełny opis:

Rodzina jako system. Cykle życia rodzinnego.

Małżeństwo jako podstawowy podsystem systemu rodzinnego. Warunki szczęścia i powodzenia w małżeństwie (dobór partnerski).

Aktualna sytuacja rodziny w Polsce. Rodzina w procesie przemian. Kryzys małżeństwa i rodziny. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego.

Funkcje i znaczenie rodziny w poszczególnych okresach rozwojowych (od poczęcia do późnej dorosłości).

Rodzina jako środowisko wychowawcze. Bezpośrednie i pośrednie sposoby transmisji wpływów wychowawczych.

Rodziny funkcjonujące prawidłowo a rodziny dysfunkcyjne. Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych.

Konflikty w małżeństwie i rodzinie. Wybrane formy pomocy w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu.

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie. Rodzaje i sposoby skutecznego porozumiewania się.

Wybrane metody diagnozy środowiska rodzinnego jako forma profilaktyki.

Formy pomocy i wspierania rodziny. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne.

Literatura:

Barbaro de B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków; Biernat., P. Sobierajski (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny, Toruń 2007; Harwas-Napierała B. (2003) (red). Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań; Namysłowska I (2000). Terapia rodzin, Warszawa; Plopa M.(2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2005; Plopa M.(2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2005; Ryś M.(1994). Konflikty w rodzinie niszczą czy budują, Warszawa; Sujak E.(1992). Małżeństwo pielęgnowane, Katowice.

Efekty uczenia się:

Ukazanie znaczenia i roli rodziny jako podstawowego środowiska rozwoju i wychowania w poszczególnych okresach rozwojowych. Zaprezentowanie zespołu czynników/ uwarunkowań, mechanizmów, możliwych do podjęcia działań w obszarze rodziny, zapobiegających niekorzystnym zjawiskom, powodującym zaburzenia w różnych obszarach funkcjonowania człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)